Çıplak Ayaklı Araştırma / İş Güvenliğini Düzenlemek İçin İşçi El

advertisement
Önsöz
Küreselleþme – nasýl tanýmlarsak tanýmlayalým – ve kayýt-dýþý ve esnek iþ pazarlarý tüm dünyada,
giderek artan ekonomik ve sosyal güvensizlik duygusu yaratmaktadýr. Güvensizlik, teknolojik deðiþimlerin
sersemletici görünümü, hükümet politikalarýndaki yön deðiþiklikleri, kurallar sistemindeki deðiþimler nedeniyle,
daha da derinleþiyor. Her yerde iþçiler belirsizliklerden þaþkýna dönüyorlar. Halbuki onlarýn da herkes gibi
yaþamlarýný sürdürmek, çocuklarýný yetiþtirmek ve becerilerini geliþtirmek için güven duygusuna gereksinimleri
vardýr.
Adil bir toplum, içinde yaþayan herkesin, temel güvenliðe, yeterli gýda elde edebileceði bir çevreye,
çocuklarýný doðru dürüst okullara gönderebilecek olanaklara ve mali açýdan karþýlayabilecekleri bir saðlýk
hizmetine ulaþabilmelerini saðlamalýdýr. Ýþçilerin risklerin en aza indirildiði ve önceden bilindiði, eðer bir terslik
olursa da tedavi ve tazminatý güvence altýna alan iyi çalýþma koþullarýna gereksinimleri vardýr.
Bu koþullar hiçbir zaman kolayca elde edilemez. Ýþçiler, tarih boyunca iyileþtirmeleri talep etmek ve
bizim iþ güvenliði, saðlýklý ve insanca çalýþma koþullarý, iþ saðlýðý ve güvenliði dediðimiz haklarý elde etmek
için çevrelerindekileri zorlamak mecburiyetinde kalmýþlardýr. Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) iyi iþveren,
hükümet ve iþçi örgütlerinin de ayný þeyleri istediðine inanmaktadýr. Ve ILO yine inanmaktadýr ki, temel güvenlik
“insanca bir iþin” ve sosyal adaletin özüdür.
Ýþçiler ve sendikalar istenilen bu koþullarýn gerçekleþmesini tek baþlarýna garanti edemezler. Ancak,
düzeltme olasýlýklarý çok yüksek olan bir çevrenin geliþtirilmesine katkýda bulunabilirler. Sýklýkla bu amacý kendi
çabalarýyla sürdürür ya da arkadaþlarýný veya temsilcilerini kendi adlarýna çabalarýný sürdürmek için teþvik
ederler. Bu elkitabý kýsýtlý mali güç ve teknik kaynaklara sahip iþçiler ve onlarýn adýna çalýþan araþtýrmacýlarýn,
iþ güvenliðini arttýrmak için nasýl kulis yapabileceklerini, pazarlýk edebileceklerini göstermek için bir çabadýr.
Bu el kitabý, iþçiler ve sendika görevlilerine iþ güvenlikleri olup olmadýðýný anlamaya, eðer yoksa nasýl elde
edebileceklerini göstermeye yardýmcý olan kolay uygulanabilir bir araçtýr. Bilgi ender olarak tarafsýzdýr, bu
nedenle , düzenleme ve politikalara yön verecek bilginin toplanmasý, deðerlendirilmesi ve paylaþýlmasýnda
baþkalarýna güvenmek çoðu zaman uygun olmayabilir. Eðer iþçiler, temel güvenliðe sahip olmak istiyorlarsa
bilginin toplanmasý, deðerlendirilmesi ve onlarýn karar verdiði biçimde kullanýlmasý iþlemine katýlmalýdýrlar. Bu
el kitabý gerçekten pratik bir yardýmcý olacaktýr.
Guy Standing,
Direktör, Sosyo-Ekonomik Güvenlik Programý,
Uluslararasý Çalýþma Örgütü
Ocak 2002
Uluslararasý Çalýþma Örgütü’nün Sosyo-Ekonomik Güvenlikte Araþtýrma ve Eylem Programýna
katýldýðýmda ilk önerim bu el kitabýný oluþturmamýzdý. Bilimsel araþtýrmalarla, iþçilerin baþýna gelenler arasýndaki
boþluk beni uzun zamandýr rahatsýz ediyordu. Ýþçileri, kendi iþyeri araþtýrmalarýný yapmalarýný, insanca iþ
oluþturmaya doðru kendi adýmlarýný atmalarýný saðlayacak yöntemlerle donatmanýn zamaný gelmiþti. Benim
önerimi okuyan ve deneysel araþtýrmalarda çok deneyimli olan Baþkanýmýz, bu ‘Çýplak Ayaklý Araþtýrma’
yöntemlerinin gerçekten iþe yarayýp yaramadýðýný sordu. Ben de ona bu yöntemlerin sadece iþe yaramakla
kalmadýðýný, iþle ilgili hastalýklarýn çoðunun iþçiler tarafýndan ve çoðu zaman bu “Çýplak Ayaklý” ya da alternatif
araþtýrma tekniklerinden bir ya da birkaçýný kullanarak tanýndýðýný açýkladým. Böylece doðrudan bu el kitabýnýn
geliþtirilmesi aþamasýna geldik. Benzer düþüncede olan ve alternatif araþtýrma teknikleri üzerine bir “nasýl
yapalým” elkitabý gereðini gören Margaret, James ve Pete’le buluþmam büyük þanstý. Bu yöntemleri iþçiler ve
diðer kiþilere ulaþtýrmak için ekip olarak çalýþtýk. Alýnacak ders þudur: Eðer insanlarýn yaþamýný güzelleþtirecek
bir þeye inanýyorsanýz, sizin fikirlerinizi destekleyecek, inandýðýnýz amaca ulaþmanýz için sizi yüreklendirecek
ve sizinle çalýþacak kiþileri arayýn. Bu zaman alabilir, ama harcanan çabaya deðer.
Tüm dünyadaki iþçilerin, olumlu geliþmeler elde edilmesi için bu yöntemlerden yararlanarak daha iyi
saðlýða ve sosyo – ekonomik güvenceye ulaþacaklarýný umuyoruz.
Ellen Rosskam
Ýþ güvenliði uzmaný, Sosyo-Ekonomik Güvenlik Programý,
Uluslararasý Çalýþma Örgütü
Ocak 2002
Download