Dergilerden

advertisement
Dergilerden
Derleyen: Dr. Özen Aþut*, Çeviren: Stj. Dr. Yýlmaz Yýldýz**
Avrupa Diyabet Çalýþmasý Kurumu'nun 2006
toplantýsýnda, yeni bir oral antidiyabetik ilaç
sýnýfýnýn güvenilirlik ve etkinliðiyle ilgili veriler
sunuldu. Buna göre, DPP-4 inhibitörleri, kilo
alýmýna ya da gastrointestinal yan etkilere neden
olmadan HbA1C düzeylerini düþürüyor (1).
*
Ýnhale insülin preparatý Exubera, hastalar
nezle ya da grip gibi solunum yolu
enfeksiyonlarý geçiriyor ya da pasif sigara
dumanýna maruz kalýyor olsa da etkinlik
gösteriyor (2).
*
DREAM çalýþmasýnýn sonuçlarýna göre, üç yýl
boyunca sekiz miligram rosiglitazon kullanýmý,
tip 2 diyabet insidansýný azaltýyor; ancak ramipril,
diyabet geliþimi olasýlýðýný düþürmüyor (3).
*
Kesitsel bir çalýþmada, uyku süresi ve
kalitesinin HbA1C düzeylerini kuvvetli bir biçimde
öngördüðü gözlendi. Uyku süresi ve kalitesinin
optimize edilmesinin diyabetlilerde glisemik
kontrol saðlamak için kullanýlýp
kullanýlamayacaðý konusunda çalýþma
yürütülmesi gerekiyor (3).
*
Amerikan Klinik Farmakoloji Birliði'nin 35.
yýllýk toplantýsýnda araþtýrmacýlar, kompulsif cinsel
davranýþ içerisinde olan hastalarýn, erektil iþlev
bozukluðu ilaçlarýnýn yanlýþ ya da kötü kullanýmý
açýsýndan test edilmeleri gerektiði yönünde
uyarýda bulundular (2).
*
Bir çalýþma, majör depresyonlu ya da
yaþamýn erken döneminde stres yaþamýþ
erkeklerde, psikososyal strese karþý artmýþ
inflamatuvar yanýt olduðunu gösteriyor (3).
*
Alerjik rinit, uyku kalitesini etkiliyor. Bir
çalýþma, uyku bozukluklarýnýn erken tanýsý için
klinisyenlerin alerjik rinit hastalarýnýn uyku
kalitelerini rutin olarak sorgulamalarýný öneriyor
(3).
*
Ödeneði Amerikan Ulusal Saðlýk Enstitüleri
(NIH) tarafýndan saðlanan ve Archives of
Internal Medicine'da 18 Eylül'de basýlan dikey
çalýþmanýn sonuçlarýna göre, uyku apnesinin
depresyonla güçlü bir iliþkisi var (2).
*
Norveç'te son 30 yýl içerisinde preeklamptik
gebeliklerde fetusun yaþamda kalma oranýnýn
*Doç.; STED Yayýn Kurulu Üyesi, TTB-GPE YK Üyesi, Ankara
**Hacettepe Ü. Týp Fak., Ankara
yükseldiði saptandý. Araþtýrmacýlar bu deðiþimi
yoðun klinik bakýmýn yaygýnlaþmasýna baðlýyorlar
(2).
*
Gebelikte önerilenden fazla kilo alýmý yaygýn
olarak görülüyor. Araþtýrmacýlar, miyadýnda
doðan bebeklerden, anneleri fazla kilo almýþ
olanlarýn daha fazla risk altýnda olduklarýný
söylüyorlar (2).
*
Araþtýrmacýlara göre, çözünen ya da
çözünmeyen liften zengin %100 tahýl ürünü
tüketiminde artýþ, hafif hiperkolesterolemik
bireylerde kan basýncýnda düþmeyle iliþkili (2).
*
Almanya'da yürütülen ileriye dönük bir
çalýþmaya göre, az miktarda spor ve solunum
egzersizleri yapmanýn, þiddetli kronik pulmoner
hipertansiyonu olan hastalara fiziksel iþlev artýþý,
daha iyi bir yaþam kalitesi ve gaz alýþveriþi gibi
birçok yararý var (2).
*
Yeni bir çalýþmanýn bulgularý, kurþunun,
kanda düþük düzeylerde bulunsa bile çeþitli
kardiyovasküler sorunlarýn riskini artýrdýðýný
gösteriyor (2).
*
Randomize bir çalýþma, bel aðrýsýnda 24 aylýk
akupunktur tedavisinin az, ancak anlamlý bir
yararýnýn bulunduðunu ve maliyet-etkin
olduðunu gösteriyor (3).
*
"Bekle ve gör reçetesi" yaklaþýmý, acil
servislerdeki gereksiz antibiyotik kullanýmýný
önemli derecede azalttý. Bu yaklaþým, rutin
antimikrobiyel ilaç kullanýmýna alternatif olabilir
(3).
*
Geriye dönük bir çalýþmada, bakteriyel
menenjit geçiren çocuklarda sensinöral iþitme
kaybýnýn yaygýn olarak görüldüðü (%30.6)
saptandý. Erken taný ve rehabilitasyon öneriliyor
(3).
*
Ýleriye dönük bir araþtýrmanýn bulgularý,
günlük D vitamini alýmýnýn pankreas kanseri
riskini azalttýðýný düþündürüyor (2).
Kaynaklar
1- Heartwire 2006
2- Reuters Health Information 2006
3- Medscape Medical News 2006
• 2006 • cilt 15 • sayý 8 • XIII
Download