AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ

advertisement
AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 23.03.2016 14:28:24
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya ĠliĢkin GeliĢmeler
1 MEHMET AKTAġ
2
NAĠLE BANUHAN
YÜRÜKOĞLU
Muhasebe
Müdürü
Genel Müdür
Yardımcısı
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle
ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir
Açıklama mı?
Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan
Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
AKĠġ GAYRĠMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.ġ.
AKĠġ GAYRĠMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.ġ.
23.03.2016
13:37:55
23.03.2016
13:40:17
Miralay ġefik bey Sokak No: 11 K:5-6
GümüĢsuyu 34437 Taksim / Ġstanbul
: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02
: [email protected]
:
: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02
: Evet
: Hayır
: Hayır
: 09.10.2015
2014 yılı Genel Kurul gündemine iliĢkin bazı
: kararların iptali istemli dava hakkında geliĢmeler
(güncelleme)
Dava Açılma Tarihi
Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
Davanın Konusu
KarĢı Taraf/Taraflar
Davanın Tutarı
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali
Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Ġlgili Mahkeme
: 30.06.2015
: 20.07.2015
2014 yılına ait Olağan Genel Kurul
:
gündemine iliĢkin bazı kararların iptali
: Ömer Dinçkök
: Yoktur
: Yoktur
: Ġstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi
Dosya No
Davanın DuruĢma Tarihi
Alınan Karar
Bir Sonraki DuruĢma Tarihi
Varsa Mali Tablolarda Ayrılan KarĢılık Tutarı
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
: 2015/703 Esas
:::::-
EK AÇIKLAMALAR:
Dava dosyasının Mahkemece re'sen tetkik süreci devam etmekte olup;
18.03.2016 tarihli Hakim İnceleme Tutanağı uyarınca, bilirkişiler adına derhal
dosyayı ve raporu ibraz etmeleri aksi halde haklarında yasal işlem yapılacağı
ihtarlı tebliğ çıkartılmasına, rapor sunulduğunda duruşma tarihi ile birlikte
taraflara tebliği ile taraf vekillerine beyanda bulunmaları için iki haftalık süre
verilmesine, ara kararların takibi açısından dava dosyasının duruşmasız ve taraflar
hazır olmaksızın 21.04.2016 günü saat 10:00'da tetkike alınmasına karar
verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download