Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

advertisement
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAR DAĞTIM DÖKÜMANI
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde, halka açık şirketlerin kar dağıtımı
konusundaki yükümlülüklerini dikkate alarak, izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasını belirlemiştir.
Şirket, kar dağıtım politikasının uygulanmasında, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar paylarından da
gelir elde etmelerini teminen, Şirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısını göz önünde
bulundurmaktadır.
Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kar payı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabilir kar üzerinden
hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar payı, tabi olunan mevzuat hükümlerine göre
belirlenecektir.
Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde
olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.
Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.
Şirketimiz kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere
uymaktadır.
Şirketimizin kar dağıtım zamanına, karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceğine, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda karar
verilir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Büyükdere caddesi. Yapı kredi Plaza C Blok Kat.9 34330
Levent/İstanbul Tel: 0212 281 52 61 fax: 0212 270 23 53
www.ozdericigyo.com.tr
Download