(TARSÎM) `ne eşit payla üye tanm branşında ruh

advertisement
TBMM
B: 128
9.7.2008
üzere Tarım Sigortalan Havuzu İşletmesi A.Ş.(TARSÎM) 'ne eşit payla üye tanm branşında
ruhsat almış sigorta şirketi sayısı 22'dir.
SORU 5 ) Tanm Sigortalan Havuzu Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu
maddesi uyarınca Havuz kaynaklanndan yapılan yatırımlar" nelerdir?
CEVAP 5 ) 2008 yılı Mayıs ayına kadar yapılan toplam yatırım (bilişim altyapısı, teknik
altyapı vb.) tutarı toplam 1.650.971 YTL'dir.
SORU 6 ) Risk inceleme ve hasar tespiti organizasyonunda görev alan Havuz eksperi sayısı
kaçtır?
CEVAP 6 ) T.C. Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen eksper eğitimlerine katılarak,
eğitimi başarı ile tamamlamış ve Hazine Müsteşarlığınca eksper belgesi almaya hak kazanan,
Havuz eksperi olarak kayıtlı eksper sayısı 2008 yılı Mayıs ayı itibariyle; bitkisel üretim
branşında 408 Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri ve Ziraat Teknisyeni, hayvansal üretim
branşında ise 404 Veteriner Hekim ve Zooteknist Ziraat Mühendisi, hayvansal üretim branşı
(Su Ürünleri konusunda) 14 Veteriner Hekim, Zooteknist Ziraat Mühendisi ve Su Ürünleri
Bölümü Mezunu Ziraat Mühendisi olmak üzere toplam 826'dır.
YAZILI SORU ÖNERGESİ
önerge Sahibi: Gürcan DAĞDAŞ
Kars Milletvekili
Esas no
: 7/3880
15.04.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/13489 sayılı
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki kararla ilgili olarak;
SORU 1) Yem desteği hem miktar hem de kapsam olarak önceki yıllara göre düşürülmüştür.
Dekar başına 130 YTL olan yonca desteği 115 YTL' ye, korunga desteği 80 YTL' den 75 YTL'
ye, yapay çayır, mera desteği 100 YTL' den 75 YTL' ye, fiğ, macar fiği desteği 50 YTL' den 30
YTL' ye, silajlık mısır desteği 60 YTL' den 45 YTL' ye düşürülmüştür. Sertifikalı tohum
kullananlara yapılan yüzde 5 ve kalkınmada Öncelikli yöreler için uygulanan yüzde 10 ilave
destek ise kaldmlmıştır. Sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretenlere yapılan desteklerde
tamamen kaldırılmıştır. Bu durum en önemli gelir kaynağı hayvancılık olan Kars üreticisini
mağdur etmiştir.
Bu destekler neden düşürülmüştür?
Üreticilerin kayıplan nasıl karşılanacaktır?
CEVAP 1) 2008 yılı yem bitkileri desteklemelerinde dekar başına ödenecek olan destekleme
birim fiyatı bütçe imkanlan dahilinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenmektedir.
Hayvancılık Kararnamesi kapsamında uygulanan yonca, korunga ve fiğ sertifikalı tohum
kullanım desteği, 2008 yılından itibaren sertifikalı tohumluk kullanım desteği içerisine alınmış
olup, bununla ilgili 2008/13610 sayılı "Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Tohum ve/veya
Sertifikalı Fidan Kullanan Çiftçilerin Desteklenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karan"
yayımlanmıştır. Bu Karar kapsamında hazırlanan Tebliğ çerçevesinde buğday, arpa, tritikale,
yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, susam, kolza (kanola), aspir,
yerfıstığı, yonca, fiğ ve korunga türlerinde tohumluk kullanım desteği uygulanacaktır.
-583-
Download