MULTĠDĠSĠPLĠNER MODÜL GÜZ YARIYILI TELAFĠ SINAVI

advertisement
MULTĠDĠSĠPLĠNER MODÜL GÜZ YARIYILI TELAFĠ SINAVI (2011-2012 ÖĞRETĠM YILI)
Adı Soyadı:………………………………………………..
A GRUBU
Fakülte No:………………………………………………..
Bu sınavda yanlış cevap doğru cevabın iptal olmasına neden olmayacaktır.
Sınav süresi 25 dakikadır.
Sınav sonunda cevap kağıdı ile birlikte soru kağıdının da (her ikisinin üzerinde isimleriniz ve fakülte numaralarınız yazılı bir şekilde) teslim edilmesi gereklidir.
1.Aşağıdakilerden hangisi, ATP III’e göre koroner kalp hastalığı eşdeğeri olarak kabul edilir?
a)Hipertansiyon
b)Sigara
c)Ailede koroner arter hastalığı olması
d)Diabetes mellitus
e)Hipertrigliseridemi
2.Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a)Helicobacter pylori
b)Camphylobacter jejuni
c)Escheria coli
d)Pruritus ani
e)Yersinia enterocolitica
3.Hipertansiyonda damar değişikliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Hipertansiyon aort disseksiyonuna yol açabilir.
b)Serebrovasküler kanamaya yol açabilir.
c)Hipertansiyon aterosklerozu yavaşlatır.
d)Hyalin arterioskleroz, daha düşük tansiyon seviyelerinde ve daha yavaş gelişir.
e) Hiperplastik arterioskleroz, daha yüksek tansiyon seviyelerinde ve daha akut başlangıçlı gelişir.
4.Tekrarlayıcı, ani başlayan nefes darlığı nöbetleri olan bir hastada dispne anında yapılan fizik muayene ve spirometrik testler normal bulunuyor. Ayırıcı tanıda öncelikle
düşünülmesi gereken hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a)Alerjik astım
b)Nonallerjik astım c)KOAH
d)Pulmoner emboli
e)Pnömotoraks
5.Komplike ateromatöz plakta aşağıdakilerden hangisi, ST elevasyonlu miyokard infarktüsüne yol açar?
a)Kalsifikasyon
b) Plak içine kanama
c)Medial atrofi
d)Fibröz “cap” rüptürü ve trombosit aggregasyonu
e)Fibröz “cap” rüptürü ve lümenin tam tıkanması
6. Hekim ve hakîm sözcüklerindeki ortaklık tıp tarihi açısından neye işaret etmektedir?
a)Tıbbın dini düşünce etkisinde bulunduğu döneme
b)Hekimlerin aynı zamanda filozof sayıldığı tarihsel döneme
c)Geçmişte İslam dünyasında hekimlerin din adamı olduklarına
d)Tıbbi eğitimin geçmişte medreselerde verildiğine
e)Hekimlerin devlet yapısı içindeki güçlü konumlarına
7.Ateroskleroz tutulumu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Genellikle üst ekstremite arterlerinin tutulumu beklenir. b)Abdominal aort tutulumu beklenir.
c)Koroner arter tutulumu beklenir.
d) Popliteal arter tutulumu beklenir.
e)Willis poligonu arterlerinin tutulumu beklenir.
8.Doğru yanıtı işaretleyiniz. Arteriyal kan örneğinde;
a) pH<7.4 ve PCO2>40mmHg olması solunumsal asidozisi gösterir
b) pH>7.4 ve HCO3 <24meq/L olması metabolik alkolozisi gösterir.
c) Metabolizmaya bağlı asidozis böbrekler tarafından düzeltilir.
d) Solunuma bağlı asidozis akciğerler tarafından kompanse edilir.
e) Aşırı diyare sonucu sindirim yolu ile HCO3 kaybı solunumsal alkoloza neden olur
9. Abdominal aort anevrizması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Anevrizma çapı 5.5 cm'nin üzerine çıktığında tedavi endikasyonu vardır b)Anevrizma çapı senede 0.2 mm'nin üzerinde artarsa tedavi endikasyonu
vardır. c)Erkeklerde 4 kat daha sık görülür.
d)%90'ından fazlası infrarenal yerleşimlidir.
e) En korkulan komplikasyonu rüptürdür.
10.Aşağıdakilerden hangisinin Latince “öğrenmek” fiiliyle ilgisi yoktur?
a)Doktor
b)Doktrin
c)Doçent
d)Doktora
e)Doküman
11. Periferik arter hastalığının tedavisindeki ilk ve en önemli basamak tedavi hangisi olmalıdır?
a)Endovasküler yöntemler
b)Cerrahi yöntemler c)Medikal yöntemler d) Hayat tarzı modifikasyonu e) Fizik tedavi programları
12.Aşağıdakilerden hangisi “pli: kat” kelimesinin anlamına uymaz?
a)Plaka
b)Duplike
c)Dubleks
d)Komplikasyon
e)Diploma
13.Miyokard infarktüsü hikâyesi olan diyabetik bir hastada ATP III’e göre LDL kolesterol düzeyi ne olmalıdır?
a) <50 mg/dl
b) <100 mg/dl
c) <150 mg/dl
d) 130-160 mg/dl
e) 160-190 mg/dl
14. Beyin kan akımının, kan basıncının belirli limitleri içinde sabit tutulmasını sağlayan mekanizmaya ne ad verilir?
a)Penumbra
b)Benign oligemi
c)Otoregülasyon d)Hipoperfüzyon
e)Hiperperfüzyon
15.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Prostat: Önde duran
b)Akinetos: Filmsiz
c)Cerh: Yara
d)Kanser: Yengeç
e)Hemşire: Ayni sütü emen
16.Restriktif solunum bozukluğu ile ilgili doğru yanıtı işaretleyiniz.
a) Akciğer dokusunun veya elastikiyetinin azalmasından dolayı solunan hava miktarı azalır.
b)Hava yollarının herhangi bir bölümünde hava akımı kısıtlanması olduğunda görülür.
c)Akciğer volümleri (RV, FRC ve TLC ) artar.
d)FEV1/FVC değeri azalır.
e)Vital Kapasite(VC) artar.
17.Monckeberg medial kalsifik sklerozis, için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Orta-küçük arterlerin mediasında kalsifikasyon vardır.
b)Lümen daralmaz.
c)İnflamatuar reaksiyon yok
d)Sıklıkla femoral, tibial, ulnar, radial, genital arterler tutulur
e)50 yaşından gençlerde görülür.
18.Aşağıdakilerden hangisi tıp felsefesinin inceleme alanına girmez?
a)Tıbbın kendi metodolojisi içinde kalarak yanıtlayamayacağı soruları sormak
b)Tıbbın bilgi edinme yöntemini incelemek
c)Zihin-beden diyalektiğini irdelemek
d)Psikiyatrik bozuklukların nörokimyasını araştırmak
e)Tıbbın kavramsal temellerini sorgulamak
19.Ani başlayan nefes darlığıyla başvuran genç bir hastada, fizik muayenede perküsyonla tek taraflı hipersonorite anlıyor. Aşağıdaki tanılardan hangisi en olasıdır?
a)Pulmoner emboli
b)Sol kalp yetmezliği
c)Pnömotoraks
d)Plörezi
e)Disekan aort anevrizması
20.Akut koroner sendrom kliniği olan bir hastada aşağıdakilerden yanlış olan şıkkı işaretleyiniz.
a)EKG’de ST segment elevasyonu varsa acilen reperfüzyon tedavisi (fibrinolitik tedavi veya perkütan koroner girişim ile mekanik reperfüzyon) uygulanmalıdır
b)EKG normal olabilir ve hasta emniyetle evine gönderilebilir c)EKG’de ST segment depresyonlarının bulunması hastanın yüksek riskli olduğunu gösterir
d)EKG’de T dalga negatifliği olabilir
e)Troponin enzimi negatif olabilir
21.Aşağıdakilerden hangisi syn- önekinin anlamına uymaz?
a)Sembol
b)Semptom
c)Sinkroni
d)Sindaktili
e)Sinema
22.Rönesans döneminde yeniden canlanan akılcılığın antik dönemdeki akılcılıktan farkı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eleştirel düşünce
b)Gözlem, deney ve hesaplamanın gerekliliği
c)Modern düşünce yöntemi
d)Hayatı bir bütün olarak ele almak
e) Dinsel düşünceyle tüm bağların kopması
23. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Kronik obstrüktif akciğer hastalığında kan bikarbonat düzeyinde artış beklenir.
b) Pulmoner embolide kan pH’sı ve bikarbonatı düşer.
c)Pnömotoraksta kan pH’sında ve bikarbonat düzeyinde artış beklenir.
d) İshali olan bir hastada bikarbonat düşerken karbon dioksit artar.
e) Sürekli kusan bir hastada kan pH’sı yükselir ve karbon dioksit düşer.
24.Ars longa, vita brevis özdeyişinde “vita” ne demektir?
a)Vitamin
b)Yağ markası
c)Ölüm
d)Hayat
e)Play Station oyunu
25.Felsefe kendinden önceki düşünce biçimlerinden hangi özelliği açısından ayrılır?
a)İncelediği konuların farklı olması
b)İnanç ile ilgili konulardan uzak durmayı tercih etmesi
c)Batı dünyasına özgü bir düşünce tarzı olması
d)Ele aldığı sorunsalları salt eleştirel akla dayanarak muhakeme etmesi
e)Materyalist bir perspektife sahip olması
Download