bahçeşehir üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksek okulu

advertisement
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Doç. Dr. Murat ERDAL
EĞĠTĠMĠN AMACI:
Tedarik zincirlerinin tasarımı ve yönetimi uzun dönemli çaba ve uzmanlık gerektirmektedir.
Tedarik zincirleri içerisinde gerek alım gerekse dağıtım süreçlerinde birçok risk
bulunmaktadır. Yeni dönemde tüm işletmelerin gündeminde talep olduğu zaman üretim ve
tedarik yapılanması geçerlidir. “Tam zamanında” anlayışının yaygınlaşması küçük partiler
halinde sık teslimatlar anlamını taşımaktadır. Bu durum lojistik; taşıma, depolama ve dağıtım
operasyonlarının ne denli hayati bileşenler olduğunu göstermektedir. Bu eğitimin amacı,
lojistik operasyonlarının Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) içerisindeki rolünü ortaya koymaktır.
EĞĠTĠM SÜRESĠ: 1 Gün
EĞĠTĠM ĠÇERĠĞĠ :
Tedarik Zinciri Yönetimine GiriĢ ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Yurtiçi ve Uluslararası Tedarik
Stratejik Lojistik AnlayıĢına GeçiĢ
Yurtiçi ve Uluslararası TaĢıma Operasyonları ve Mevzuat
Depolama
Dağıtım Yönetimi (ürün teslimatları ve iadelerin toplanması)
Perakende Sisteminde Ürün AkıĢları
SatıĢ Noktaları (bayii, mağaza, Ģube) ve Dağıtım-Toplama Operasyonlarının
Etkinliğinin Sağlanması
Güzergâh Planlaması
Araç ve Sürücü (operatör) Yönetimi
Lojistik ĠĢletmesi Ġle ĠliĢkiler
o
o
o
o
o
Üçüncü Parti Lojistik
Lojistik ĠĢletmesinin Belirlenmesi ve Seçim Süreçleri
Lojistik ĠĢletmelerinin Tedarik Zinciri Organizasyonu ve MüĢteri Hizmetleri
Üretici ve Lojistik Firma Arasında Ortak Dil Kullanımı
Lojistik Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Performans Kriterleri
Tedarikçi ĠliĢkileri Yönetimi
o Tedarikçi Hayat Eğrisi
o Tedarikçi Seçimi
o Tedarikçi ĠliĢkileri
o Örgütsel ĠletiĢim
o Tedarikçi Değerlendirme Teknikleri
o Tedarikçi GeliĢtirme Politikaları
Tedarik Zinciri Koordinasyonu ve SözleĢme Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Doç. Dr. Murat ERDAL
Tedarik Zincirinde Entegrasyon
Tedarik Zincirinde E-ĠĢ ve BiliĢim Teknolojileri
Vaka ÇalıĢmaları
Eğitimin Süresi: 09:30 – 12:30 / 13:30 – 16:30
Eğitimin Ücreti: UTİKAD üyeleri ve öğrenciler için 125 TL + KDV
Üye olmayan kişi ve kurumlar için 155 TL + KDV
Önemli Not: Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kesin kayıt için
T. Vakıflar Bankası Florya ġubesi 448-00158007296271548 numaralı UTİKAD İktisadi
İşletmesi hesabına seminer ücretinin yatırılması gerekmektedir.
Download