tc sağlık bakanlığı türkiye kamu hastaneleri kurumu ankara ili 3

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst
İHTİYAÇ TALEP FORMU
Sayfa N o :
Birim
: BİO MEDİKAL S T O Ğ U 1
1 /1
Talep Tarihi / N o : 1 5 / 0 9 / 2 0 1 7 .. .
/
1277
s ifu
NO
BRANŞ KODU
1
MALZEMENİN ADI
SUT KODU
TALEP MİKTAR
150-03-03
Künye No:
KAN SAKLAMA DOLABI SICAKLIK ÖLÇÜM TAKİP KAĞIDI
2
YDK
208
150-03-03
Künye No:
KAN SAKLAMA DOLABI SICAKLIK ÖLÇÜM TAKİP KAĞIDI (15 CM ÇAP )
3
YOK
52
150-03-03
Künye No:
KAN SAKLAMA DOLABI SICAKLIK ÖLÇÜM TAKİP KAĞIDI (12 CM ÇAP )
YOK
TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER
HASTANEMİZ KAN BANKASI BÖLÜMÜNDE BULUNAN NÜVE MARKA FR490 MODEL,NÜVE MARKA
KN294 MODEL VE SANYO MARKA MBR1404GR MODEL DERİN DONDURUCU VE KAN SAKLAMA
DOLABININ DAİRESEL ISI TAKİP ÖLÇÜM KAĞIDIDIR,
104
TARİH
...../ ...... 1 20
f i
20
(
...../ ...... 1 20
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz
.... / ....../2 ı
UYGU N D U R t
.... /
UYGUN
BİRİMİ
DEĞİLDİR.
BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri
/ 2ı
1008298095
ADET
1008402672
ADET
1008159433
ADET
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 Nolu Genel Sekreterliği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi
KAN SAKLAMA DOLABI SICAKLIK ÖİÇÜM TAKİP KAĞIDI
. TEKNİK ŞARTNAMESİ ^
iû
" ""
•
^
'O
1.
> V
konu
'■ \
‘
.. • ,
>
•;
Dr. Abdurrahman^Yurtarslan_Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Bankası Ana
biriminde bulunan Nüve Marka KN294Modek Derin^Ööndurucu ve-Kan saklama Dolabı
Sıcaklık Ölçüm Takip Kağıdkalımı teknik şartnamesidir. \ \
V
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
f;<.
WlC--r.«
' '
*/ / '-O V''v / \/ \\
,/ v
TEKNİK ÖZELLİKLER
/
:V
/
■■
/\V A
Nüve Marka KN294 Model derin dondurucunun dairesel kaydedicisi için uygun olmalıdır.
Sıcaklık skalası 40 °C /-10 °C derece arahğında olmalıdır.
En az 12 cm çapı olmalıdır.
/
\
Kağıt üzerinde haftanın günleri, zaman dilimleri, vb sıcaklık derece aralıkları kaydedici kalemin
çizim yönüne uygun mavi renkte grafiksel yöntemle çizilmiş kağıt özelliğinde olmalıdır.
/ ■
GARANTİ, KABUL VE MUAYENE
Vv7
3.1. Yukarıda belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3.2. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi
yapılacaktır. IstenNen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler
uygun bulunmayan istekii(erin^o kalem için verdikleri teklifler^değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Mehmet A k if Ersoy Mah. 13. cad. No:56 Yenim ahalle
İr tib a t : Biyom edikal ve Kalibrasyon
06200 ANKARA
Dahili : 3010
Tek 0 (312)3360909
E-posta : onkolojiklinikm uhendislik@gm ail.com .tr
Faks: 0(31 2 )34 6 11 2 9
Sayfa 1 / 1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 Nolu Genel Sekreterliği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi
KAN SAKLAMA DOLÂBISICAKLIK ÖİÇÜM TAKİP KAĞIDI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
KONU
X
V - -
i 'v
Dr. Abdurrahman^Yurtarslan. Qnkoloji Eğitirin; ve Araştııma-Hastanesi Kan Bankası Ana
biriminde bulunan; . Nüve Marka^FRL490^Mqdel Derin Dondurucu've. Kan saklama Dolabı
Sıcaklık Ölçüm Takip Kağıdı/alımı tekriık>şartnamesidir
■>
- :- v .
./y
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
TEKNİK ÖZELLİKLER ^ / /
\
Nüve Marka FR490 Model derin dondurucunun dairesel kaydedicisi için uygun olmalıdır.
Sıcaklık skalası 0 / -50 °C derece aralığındla olmalıdır.
En az 12 cm çapı olmalıdır.
/ / \ \
Kağıt üzerinde haftanın günleri, zaman dilimleri vfe sıcaklık derece aralıkları kaydedici kalemin
çizim yönüne uygun mavi renkte grafiksel yöntemle çizilmiş kağıt özelliğinde olmalıdır.
/ /
V V//
3.
GARANTİ, KABUL VE MUAYENE
\J \
3.1. Yukarıda belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3.2. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi
yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler
uygun bulunmayaı^iştekiilenn^ kaleı^^imyerd|kleiji tek lifle r^Jpğerle nd irme dışı bırakılacaktır.
Mehmet A k if Ersoy Mail. 13. cad. No:56 Yenim ahalle
06200 ANKARA
Tel: 0(312)3360909
Faks: 0(312)3461129
İrtibat: Biyom edikal ve Kalibrasyon
Dahili : 3010
E-posta : onkolojiklinikm uhendislik@gm aiI.com .tr
Sayfa 1 / 1
A
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 Nolu Genel Sekreterliği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi
KAN SAKLAMA DOLÂBiSİCAKUKpİÇÜM TAKİP KAĞIDI
JEKNİK Ş A R T N A M E S İ^
—
n
KONU
Dr. Abdurrahman^Yurtarslan^Onkoloji Eğitiıivve Araştımna-Hastanesi Kan Bankası Ana
biriminde bulunan^Sanyö~MarkaMBR'/İ404GR^Mode! "Derin’ Döndürücü ve Kan saklama
Dolabı Sıcaklık ÖI^JnıTakip/kağıdi ^ifm^teknjkVartnamesidir^
'j!
2.
6
TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Sanyo Marka MBR 1404GR Model derin dondurucunun dairesel kaydedicisi için uygun
olmalıdır.
2.2. Sıcaklık skalası 40 °C -10 °C derece aralığındâ olmalıdır.
2.3. En az 15 cm çapı olmalıdır.
\\
2.4. Kağıt üzerinde haftanın günleri, zaman dilimleri ve sıcaklık derece aralıkları kaydedici kalemin
çizim yönüne uygun mavi renkte grafiksel yöntdmie çizilmiş kağıt özelliğinde olmalıdır.
f ^ \\
jf
i
W
3.
GARANTİ, KABUL VE MUAYENE
V
,/
'
3.1. Yukarıda belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3.2. Satınalma karan__jverilmeden ^önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi
yapılacaktır, İstenilen» numuneyi,süresinde peşlim e,tmeyenpveya| teslim ettikleri numuneler
uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Mehmet A k if Ersoy Mah. 13. cad. No:56 Yenim ahalle
06200 ANKARA
Tel: 0(312)3360909
Faks: 0(312)3461129
İrtib a t: Biyom edikal ve Kalibrasvon
Dahili : 3010
E-posta : onkolojiklinikm uhendisIik@em ail.com .tr
Sayfa 1 / 1
Download