Resmî Gazete Sayfa 1 / 8 Başba anlı Mevzuatı Geliştirme ve Yayın

advertisement
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayfa 1 / 8
Sayı : 27800 (5. Mükerrer)
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT
DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2011/8)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yayımlanan Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ekli listelerde
(Ek-1) ve (Ek-2) belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan ürünlerin ithalat denetimlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ürünlerden “kısa mesaj” hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair
Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek-1)
sayılanlar, A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma
Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde; ekli listede (Ek-2) sayılanlar ise Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi
tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.
Denetim
MADDE 3 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliklere uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış
Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca
yapılır.
(2) Ekli listelerde (Ek-1) ve (Ek-2) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu
(Ek-3) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek-4) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon
Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde
gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan ciddi şüphe duyulması halinde ürün teste tabi
tutulabilir. A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ekli listedeki (Ek-2) ürünlerde, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sayfasından, sadece ürünün Bildirim Formunu (Sınıf 2) haiz olup
olmadığı kontrol edilir.
(2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek
ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” kapsamında, kriptolu olduğu beyan edilen tüm ürünler için anılan Kurumdan alınan “Kurum
Onayı” kontrol edilir.
(3) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde,
ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup
Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.
MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda
ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet Dış Ticarette Standardizasyon
Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine
bildirilir.
Numune ve şahsi eşyalar
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.
a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve
mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik
ürünü ifade eder.
b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için
sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 7 - (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline
doğrudan izin verir.
(2) Gümrük idaresi, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı ibraz edilen ürünlerin ithaline izin verir,
uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin vermez.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 8 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki ürünleri ithal edenler, bu Tebliğ
kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettikleri bütün ürünlerin her halükarda söz konusu Yönetmeliklere
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M5-7.htm
09.02.2012
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 2 / 8
uygun ve güvenli olmasından, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.
MADDE 9 - (1) Elektronik Kimlik Bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını müteakiben 15
gün içinde Gümrük Giriş Beyannamesi ile birlikte Elektronik Kimlik Bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.
Yetki
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri
yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Diğer hususlar
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2010/8)
sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip,
söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 01/02/2011 tarihinde, diğer hükümleri
01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M5-7.htm
09.02.2012
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 3 / 8
Ek 1
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans
Kısıtlaması Olmayan (Sınıf 2 Bildirim Formu Gerektirmeyen) Ürünlerin Listesi
G.T.İ.P.
8517.12.00.00.11
Eşyanın Tanımı
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
8517.18.00.00.11
Otomatik olanlar
8517.18.00.00.19
Diğerleri
Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları (yüzer araç üzerinde gelenler
hariç)
Diğerleri
Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote
control)
8517.69.90.90.17
8526.91.80.00.19
8526.92.00.90.13
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M5-7.htm
09.02.2012
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 4 / 8
Ek 2
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında
Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan
(Sınıf 2 Bildirim Formu Gerektiren) Ürünlerin Listesi
G.T.İ.P.
8517.11.00.00.00
8517.61.00.10.00
8517.69.31.00.00
8517.69.39.00.00
8517.69.90.90.11
8517.69.90.90.12
8517.69.90.90.16
8517.69.90.90.18
8517.69.90.90.22
8517.69.90.90.23
8517.69.90.90.29
8525.50.00.00.11
8525.50.00.00.12
8525.50.00.00.13
8525.50.00.00.19
8525.60.00.00.15
8525.60.00.00.17
8525.60.00.00.29
8526.10.00.00.12
8526.10.00.00.19
8526.91.20.00.00
8526.91.80.00.11
8526.92.00.20.00
Eşyanın Tanımı
Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
Hücresel ağ için olanlar
Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar
Diğerleri
Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları (yüzer araç
üzerinde gelenler hariç)
Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları
Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları
Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları
Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici
cihazları hariç)
Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları
Diğerleri
Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar
Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar
Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)
Verici diğer cihazlar (yüzer araçlar üzerinde gelenler hariç)
Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)
Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink
cihazları dahil yüzer araç üzerinde gelenler hariç)
Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar
Meteorolojik radarlar
Diğerleri
Telsiz seyrüsefer alıcıları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)
İstikamet bulucular
Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M5-7.htm
09.02.2012
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 5 / 8
Ek 3
Başvuru Formu
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
..................... Bölge Müdürlüğü
..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına
..... / ...... /.....
İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz. Konu
ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.
İthalatçının İsmi/Ünvanı
Yetkili İmza
Tarih
Ekler:
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde
bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. Bilgi formu (Ek 5)
4. AT Uygunluk Beyanı (Ek 6) - İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)
5. Ek 2’de yer alan ve frekans ve/veya lisans tahsisi gerektiren ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından onaylanmış Sınıf 2 Bildirim Formu (Sınıf 2 Bildirim Formu ile onay alarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu internet sayfasında yayımlanan ürünler için tekrar Sınıf 2 Bildirim formu aranmaz.)
6. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu
7. Ürünün 23/10/2005 tarih ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamına
girmesi durumunda,
- AT Uygunluk Beyanı - Sadece A.TR belgesini haiz olmayan üçüncü ülke menşeli ürünler için, (İngilizce
dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)
8. İthalatçı firmanın imza sirküleri (*)
9.Vekaletname (Başvurunun vekaleten yapılması halinde) (*)
* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı Görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M5-7.htm
09.02.2012
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 6 / 8
Ek 4
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları
ve Görev Alanlarındaki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Bölge Müdürlükleri
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4,
Kızılay/Ankara
Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41
Faks: 0312 430 61 09
Marmara Bölge Müdürlüğü
Adres: Dış Ticaret Kompleksi,
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi D
Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/
İstanbul
Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21
Faks: 0212 454 08 22
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1,
Basmane / İzmir
Tel: 0232 483 40 26
Faks: 0232 483 77 24
DTS Denetmenleri
Grup Başkanlıkları
Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlükleri
Ankara
Ankara
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M5-7.htm
09.02.2012
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 7 / 8
Ek 5
Bilgi Formu
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:
İhracatçı firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Tel, faks, e-posta, web adresi
Üretici firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Tel, faks, e-posta, web adresi
Gümrük Belgesinin:
- Cinsi
- Tarihi
- No’su
İthal malın menşe ülkesi:
İthalatçı firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthalatın yapılacağı ülke:
İthalatçı temsilcisinin:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthal edilecek ürünün:
- G.T.İ..P. no’su
- Cinsi
- Markası
- Miktarı ve birimi
- ABD Doları olarak değeri
- Gümrük bölgesine geliş tarihi
- Kullanım Amacı
Ek 6
R&TTE Declaration of Conformity (DoC)
We, ……………………………………………………………………………………………
name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration
(contact information)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
declare under our sole responsibility that the product:
product name:
………………………………………………………………........................
trade name:
………………………………………………………………........................
.
type or model: ………………………………………………………………........................
relevant supplementary information: ........................................................................................
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)
to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements
of the R&TTE Directive (1999/5/EC).
The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:
SAFETY (art 3.1.a): ...................................................................................................................
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(Based on LVD DoC: †)
EMC (art 3.1.b): ........................................................................................................................
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(Based on EMC DoC: †)
SPECTRUM (art 3. 2): ...............................................................................................................
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
OTHER : ....................................................................................................................................
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M5-7.htm
…..
09.02.2012
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
(incl. art 3.3 and vol. specs)
(s))
Sayfa 8 / 8
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document
))
Supplementary information:
Notified body involved:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
………..………………………..…………………………...
Technical file held by:
...............................................................................................
………..…………………………………………………….
………..………………………..…………………………...
………..………………………..…………………………...
Place and date of issue (of this DoC): ………..………………………..………………………
…
Signed by or for the manufacturer: ………..………………………..………………………....
(Signature of authorised person)
Name (in writing): ………..………………………..………………………..............................
Title: ………..………………………..………………………...................................................
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101229M5-7.htm
09.02.2012
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards