Türk Eğitim Sistemi - nobel akademik yayıncılık

advertisement
ÖN SÖZ
Bu kitaptaki Türk eğitim sisteminin sorunları, kamuoyunda
tartışma konusu olan bazı eğitim konuları üzerinden ele alınmıştır.
Bundan amaç, eğitim sorunları ve eğitimle ilgili tartışma konularında bir bakış açısı oluşturmaktır.
Kitapta yer alan konular, sorunların yaşandığı ve tartışmaların geçtiği yıllarda gündem takip edilerek yazılmıştır. Bu bilinçli
bir yöntem tercihidir. 2004-2012 yılları arasında kamuoyunu meşgul eden eğitim sorunları üzerinden gündem takip edilerek yazılan
makaleler, belli bir birikimden sonra 2012 yılının sonunda yeniden
gözden geçirilerek kitaplaştırılmıştır. Başka bir ifade ile çalışmaya
konu olan ve değişik yıllarda farklı popüler dergi ve günlük gazetelerde yayınlanan güncel makalelerin kitaplaştırılması düşüncesi,
2004 yılında planlanmıştır. Çalışma planının temel ilkeleri şunlardır:
• Güncel eğitim sorunlarını belirlemek,
• Eğitim sorunlarını sıcağı sıcağına değerlendirmek,
• Bu sorunlar hakkında yapılan güncel değerlendirmelerin
üzerinden belli bir sürenin geçmesini beklemektir.
Böyle bir sürecin izlenmesinin nedeni ise, güncel eğitim sorunlarının geleneksel yapısını ortaya koymak ve yapılan güncel
değerlendirmelerin olgunlaşmasını sağlamaktır. Sorun ve tartışmalara ilişkin düşüncenin olgunlaşması için aradan belli bir süre geçtikten sonra tekrar gözden geçirilen makaleler, bu kitapta derlenmiştir. Ancak bu çalışma, bir derleme çalışması değil, aksine kendi
içerisinde bütünlüğü olan bilimsel bir araştırma ürünüdür. Kitabın
yayına hazırlanması için izlenen bu süreç, özgün ve farklı bir yöntemi de işaret etmektedir. İzlenen bu süreç ve yöntem ile Türk
eğitim sisteminin geleneksel ve güncel eğitim sorunlarının tespiti
hedeflenmiştir.
iii
Kitapta işaret edilen sorunlara ve tartışma konularına açıklık
getirmek ve okuyucuya gündemi hatırlatmak ve düşündürmek
için “yorumsuz” başlığında bazı görsel içeriklere de yer verilmiştir.
Geleneksel ve güncel eğitim sorunlarını ele alan bu çalışmanın
bir amacı da kamuoyunu eğitim tartışmalarına çekmektir. Çünkü
eğitim tartışmaları, kamuoyunda ve akademik ortamlarda hak
ettiği yeri bulduğunda eğitimle ilgili izlenen politika ve uygulamaların daha gerçekçi zeminde gelişeceği umudu söz konudur. Kitapta yer alan konular, her ne kadar kamuoyuna yönelik kaleme alınsa da, akademik bakışı yansıtan bir yöntem ve içeriğe sahiptir. Bu
kitaptan yalnız kamuoyunun değil, eğitime yön veren politikacıların, eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin ve
herkesin yararlanması ümit edilmiştir.
Süreç içersinde zaman zaman fikirlerimi kendisiyle tartıştığım
ve yazdıklarımı birebir okuyarak tashih eden öğretmen Eşim Sevgili Gaye UYGUN’a ve kitabın basımında emeği geçen Nobel Akademik Yayıncılık çalışanlarına teşekkür ederim.
Doç. Dr. Selçuk UYGUN
iv
Download