Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 6216 Sayılı
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Teklifi verdi
Tarih : 12.07.2013
TBMM
Başkanlığı’na
verilen 6216 Sayılı
Anayasa
Mahkemesi’nin
Kuruluşu
ve
Yargılama Usulleri
Hakkında
Kanun’da
Değişiklik
Yapılmasına İlişkin
Kanun Teklifim ve
gerekçesi şöyle:
GENEL GEREKÇE:
1982 Anayasası’nın 10 ncu maddesinde 2010 yılında yapılan değişiklikle her ne kadar
yeterli olmasa da ülkemizde kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılması yönünde yasal
düzenlemeler yapılmış ve fakat ne yazık ki bu konuda somut ve yeterli işlemler
gerçekleştirilememiştir. Özellikle kadına karşı şiddetin yoğun yaşandığı, kadınlar için
fırsat eşitliğinin tam olarak tesis edilemediği, eğitim-öğretim imkanlarından yeterince
yararlanılamadığı, iş hayatında ve toplumsal yaşamda erkek egemen uygulamaların
önüne geçilemediği ülkemizde öncelikle kadın-erkek eşitliğinin her alanda tesis edilmesi
zorunludur.
Bu düşünceden hareketle, toplumsal yaşamın her alanında kadınlar adına fırsat eşitliği
yaratmak amacıyla yasal düzenlemelerin yapılmaması halinde amacın
gerçekleşemediği ve kadın-erkek eşitliğinin uygulamada sağlanamadığı görülmektedir.
Kaldı ki, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’ne
(CEDAW) taraf olan ve bu vesileyle kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi anayasasına ve
diğer ilgili yasalara henüz girmemişse dahil etmeyi ve yasalar ile ve diğer uygun
yollarla bu ilkenin uygulanmasını sağlamayı taahhüt eden bir ülke olarak bu alandaki
her tür eksikliği gidermek ve hayata geçirilmesini sağlamakla yükümlü olduğumuz tüm
şüphelerden uzaktır.
Bu nedenledir ki, yukarıda zikredildiği üzere yasal düzenleme olmaksızın hayata
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/2-
12.07.2013
2
geçirilemeyen düşüncenin uygulanabilmesi için işbu kanun teklifi hazırlanmıştır.
6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
MADDE 1 - 30/03/2011 tarihli ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Mahkemenin Kuruluşu ve üyelerin seçilme
yeterliliği” Başlıklı 6 ncı Maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan cümlenin sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“On yedi üyenin en az dokuzu kadınlardan oluşur.”
MADDE 2 30/03/2011 tarihli ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’a aşağıdaki madde eklenmiştir:
“GEÇİCİ MADDE 2: Bu kanunun 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan cinsiyet
kotasına ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde en
kıdemlisinden başlamak üzere mevcut erkek üyelerden erkek üye sayısı 8′e inecek
şekilde yeterli sayıdaki üye emekliye sevk edilir ve emekli olan erkek üyeler yerine bu
kanunun 7 nci maddesinde yer alan usulle aynı sayıda kadın üye seçilir.”
MADDE 3 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Bu madde Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi ve üye yapısında
kadın-erkek eşitliğinin yasa ile düzenlenmesi amaçlanmıştır. Birçok kararında kadın
lehine yapılan düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olmadığı düşüncesiyle kararlar tesis
eden yüksek mahkemenin kendi yapısının kadın-erkek eşitliğine aykırı bir durumda
bulunması kabul edilebilir değildir. Bu nedenledir ki, on yedi kişiden oluşan Anayasa
Mahkemesi üyelerinden en az dokuz üyenin kadın olması zorunluluğu getirilmektedir.
MADDE 2 – Bu madde ile uygulanacak cinsiyet kotasının hiçbir tereddüte mahal
vermeksizin ve derhal uygulanabilir olması amacıyla mevcut erkek üyelerin (başkan
dahil) en kıdemlisinden başlamak üzere ve erkek üye sayısı 8′e isabet edecek şekilde
yeterli sayıdaki üyelerin üç ay içerisinde emekliye sevk edilmesi ve boşalacak üyeliklere
kanunda yer alan usulle yeni kadın üyelerin seçilmesi kuralı getirilmiştir.
MADDE 3- Bu madde yürürlük maddesidir.
MADDE 4 – Bu madde yürütme maddesidir.
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/2-
12.07.2013
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards