GSMA PPT Template 2009

advertisement
Türkiye’de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme
Gabriel Solomon
İstanbul, 9 Mayıs 2012
Sınırlı - Gizli Bilgi
© GSMA 2011
Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.
Telekomünikasyon, ekonomi için iyidir

2011 yılında mobil iletişim endüstrisi, Türkiye ekonomisine GSYİH'nın
%2.3 oranında 28.8 milyar TL katkıda bulunmuştur.
–
–
–


11.3 milyar TL'lik doğrudan katkı
9.2 milyar TL'lik dolaylı katkı
8.2 milyar TL'lik çarpan etkisi
Endüstri, doğrudan yaklaşık 150,000 Tam Süreli Eşdeğer (‘TSE’)
istihdam ederken 55,800 ek TSE ise, dolaylı olarak istihdam
edilmiştir.
Endüstrinin ekonomik katkısı, Türkiye'nin daha optimal vergi rejimini
benimsemesi durumunda daha da büyük olabilirdi.
Gizli
2
Türk tüketicileri, küresel olarak en yüksek vergi
oranlarını ödemektedir
2011 Toplam Mobil Mülkiyet Maliyeti
(TMMM) yüzdesi olarak Vergi
50%
45%
Türkiye %48
Tüketici Vergilendirmesi

Ses/ SMS: 43%

Veri: 23%

Telefon Cihazları: 49%

Aktivasyon: 51,56 TL

Yıllık ücret: 14,56 TL
40%
35%
30%
25%
Endüstri ortalaması %18
20%
15%
10%
0%
Turkey
Greece
Croatia
Hungary
Italy
Poland
Portugal
Ireland
Belgium
Uzb ekistan
UK
Austria
Ukraine
Slovenia
Bulg aria
Albania
France
Netherlands
Germany
Slo vakia
Romania
Azerb aijan
Russia
Geo rg ia
Spain
Serbia
Malta
Montenegro
Cyp rus
Kazakhstan
5%
Kaynak: Deloitte/GSMA Küresel Mobil Vergi İncelemesi 2011
* Toplam Mobil Mülkiyet Maliyeti,
telefon cihazı maliyetleri, bağlantı maliyetleri,
kira maliyetleri (tipik olarak kullan-öde hizmetler), arama ve SMS
3
Gizli
kullanım maliyetlerinden elde edilmektedir. Türkiye'deki telefon cihazı ve bağlantı maliyetleri, üç yıllık sürede amorti edilmektedir
Montenegro
Portugal
Russia
Albania
Bulgaria
Austria
Italy
Cyprus
Germany
Greece
Poland
Malta
Romania
Kazakhstan
Spain
Ukraine
Belgium
UK
Croatia
Netherlands
Ireland
Georgia
Slovakia
Hungary
Serbia
Slovenia
France
Azerbaijan
Turkey
Uzbekistan
Yüksek vergi oranları, Pazar gelişimini olumsuz
etkilemektedir
Ülkeler örneğinde Mobil yayılım, 2011
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Kaynak: Wireless
Intelligence
Gizli
4
Türkiye, daha önce önünde olduğu ülkelerin şuan
gerisindedir
2000-2011 mobil yayılım büyümesi ve vergi seviyeleri
160%
140%
120%
Turkey
48%
Azerbaijan
19%
Serbia
Croatia
100%
28%
Slovakia
80%
Georgia
19%
Ukraine
20%
Kazakhstan 12%
60%
Romania
40%
20%
Kaynak: Wireless
Intelligence, Deloitte
Gizli
5
Q3 2011
Q1 2011
Q3 2010
Q1 2010
Q3 2009
Q1 2009
Q3 2008
Q1 2008
Q3 2007
Q1 2007
Q3 2006
Q1 2006
Q3 2005
Q1 2005
Q3 2004
Q1 2004
Q3 2003
Q1 2003
Q3 2002
Q1 2002
Q3 2001
Q1 2001
Q3 2000
Q1 2000
0%
Poland
22%
Albania
Bulgaria
20%
20%
Russia
19%
İşletme Vergilendirmesi: Ayrıştırıcı ve Zarar verici

%20'lik kurumlar vergisine ek olarak, mobil operatörler %15.35
oranında hazine payı ve katkı ücreti ödemektedir. Bunun uygulaması,
çeşitli sorunlara yol açmaktadır:
–
–
–

Operatörler tarafından devlet adına tüketicilerden toplanan vergilerin
aksine, ücret doğrudan operatörlere uygulanmaktadır ve tüketicilere
gösterilmemektedir
Ücret, diğer sektörlere göre mobil operatörlere karşı ayırım yapmaktadır
ve bu da zarar vericidir
Madem ki Türkiye, Mobil Fesih Oranları gibi bazı alanlarda Avrupa Birliği
(AB) çerçevesi ile uyumlu düzenleme uyguluyor, AB’de hiçbir ülke,
benzer bir ücret uygulamamaktadır ve bu AB telekomünikasyon
çerçevesi ile aynı uyumlu değildir.
Operatörlerin, pazarda rekabet edebilmek için müşterilere maddi
sübvansiyonlar sunması gerekmektedir (örneğin; aktivasyon ve yıllık
ücretler)
Gizli
6
Gizli
Kaynak: Wireless Intelligence
7
Ireland
UK
Turkey
Spain
Slovenia
Netherlands
Romania
France
Germany
Greece
Poland
Croatia
Belgium
Hungary
Russia
Bulgaria
Portugal
Ukraine
Italy
Vergi rejimi, net kazançları...
FVAÖK oranları, 2011
50%
40%
30%
20%
10%
0%
....ve endüstrinin yatırım gücünü olumsuz etkilemektedir
2010, kişi başına düşen sermaye masrafı, ABD $
Kaynak: Wireless Intelligence
Gizli
8
Montenegro
Uzbekistan
Turkey
Romania
Hungary
Georgia
Croatia
Slovenia
Bulgaria
Italy
Belgium
Slovakia
France
Germany
Portugal
Ireland
Netherlands
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Verginin İndirilmesi: kazan kazan senaryosu



Verginin yüksek olduğu ülkelerde, verginin indirilmesi, verginin daha
düşük olduğu ülkelere göre daha olumlu etkiler yaratabilir
Türk mobil tüketicileri üzerindeki sektöre özgü verginin indirilmesi,
mobil hizmetlerin alınmasını ve kullanımını arttıracak, ekonomik
faaliyetleri canlandıracak, doğru yatırım sinyallerini gönderecek ve
devlet için gelir olacaktır
Eğer mobil mülkiyet maliyeti üzerindeki vergi, 2012 yılında, %48'den
%38'e düşerse:
–
–
–
–
–
Mobil yayılım, %98'lik orana karşılık 2016 yılında %104'e ulaşacaktır
3G yayılım, %68'lik orana karşılık 2016 yılında %72'ye ulaşacaktır
Sadece Veri Sim kartı satışları da, ikiye katlanacaktır
Toplam kullanım dakikası ve SMS, her yıl % 8 daha fazla olacaktır.
Ve ...
Gizli
9
2015 yılında vergi gelirleri daha yüksek
olacaktır
Hükümet vergi gelirler, 2012-2016, milyon TL
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
2012
2013
2014
Vergi azaltım senaryosu
Temel
Kaynak: Deloitte analizi
Gizli
2015
10
2016
Sonuç



Mobil tüketiciler için Türk vergi rejimi, etkili değildir ve Türkiye'nin
mobil telekomünikasyonların tüm potansiyelinden yararlanmasını
engellemektedir
Devlet, tüketiciler üzerindeki vergi yükünü azaltarak, ivedilikle vergi
yapısını gözden geçirmeli ve tadil etmelidir
Bunun yapılması, hem tüketiciler hem iş kuruluşu hem de devlet için
iyi olacaktır
Gizli
11
Download