31 Aralık 2016 Performans Raporu

advertisement
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1 Ocak 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait
yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere
ilişkin rapor
-
Ey
Buıldıng a better
workıng world
Güney Bağımsız Denetim ve
SMMMAŞ
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak No:27
Mastak, Sarıyer 34398
İstanbu Turkey
TeL +90 212315 30 00
Fax:+902122308291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-427502
-
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
yatırım performansı konusunda
kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu (“Fon”) 1 Ocak 31
Aralık 2016 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri: Vll-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının
Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım
Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Iebliğ’inde
(‘Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
incelemiş bulunuyoruz.
-
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır.
Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.
Görüşümüze göre 1 Ocak- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait performans sunuş raporu
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu performansını ilgili
Tebliğ’in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir
biçimde yansıtmaktadır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst8<Young Global Limited
aşa BvasSM1’1M
Sdrum.luOrtak, Başdenetçi
İstanbul, 25 Ocak 2017
AK
PORTPOY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFİNDAN YÖNETÜNANİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATIRIM
FONU 31.1t201531i12d16 DÖNEMiNEAİT PERFORMANS SUNUM
RAPORU
Avivasa Emeklilik ve Hayat Standart Emeklilik Yavrım Foea
AVİVASA
EMEKLİLİK VE (AYATATANDART EMEKLİUKYATIRIMFONkYNAAİT PERFORMANS*UHUM
RAPORU
A TANITICI BİLGİLER
ara2O’riE BAKIŞ
Halka
Fen Toplam Değeri iTLİ
d’eim Pay Değeri iTLi
Yatınımcı Sayın’
iedauüi Oranı %
y
103309702,10
0,011101
23 735
9%
a ıımı
Oektel Takinönazina Bonosg
Dini Sektgr Borçlanma Araçları
Ters Repo
fakasbenk Pare Piyasası
Yabancı Hinoe Senedi
Yekancı Borçlanma Aracı
Mevduat
Diğer
Paylar
Hissa Senedİ Sektğrd DağtSm %
Tarım, Orman Ve Baiıkcıiık
Madencıkk
Imalat Sarayıi
diekpık Gaz Ve ğ0
inşaat Ve Bayındırlık
Toptan Ve Perakende Tnaret,
Otel Ve Lokantalar
Ulaştırma, Haberleşme Ve
Malı Kurckşlar
Fnnan Yaonm Amant
Fen, Hazkın Mdşlaşariığı’nın 20.02.2013 tarih ve 201 313 sayılı “EmekMik Planları Hakkında Genelgesi iGenelgel uyarınca bireysel
emeklilik sisteme giriş aşamasında herhangi Eır ton lercihlede bulunmayan kişilerin brikimiekni, yatırıma yönlendirmek amacıyla
kutaniimaktadır.
Ikeysel EmekMik Sisiemi’ne giriş aşamasında herhangi bir ton tenoihinde bukınmayan kişlerin bıkkimlerrlrın yatırıma
yotünü*rrekıü.
Parttöp Ybnellciieri
Alper ÖZDAMAR; SalIha
Alagön RILIÇ: Mehmet
Congia YILMAZ: Pehml
Gtoay RARABINA; Niyaai
ATAOO% Kerem
BAYKAL•
70,50%
En AZ Atreakilir Pay
Adedi
5,44%
ç,gg%
0 951
0,52%
0,00%
0,00%
16,44%
1,00% Yasem Staatattst
5,11% Fon, STANDART Emeklilik Yahrım Fena olup, Fon potgöycnüo en az %ö0’ı Hazkre Müsteşarlığı taraflndar ihraç edılen TL cinsirden borçlanma
araçiarı, gelır
ortaklığı saneşed
aarPlbüroa patrdır. Fon poWopdrün azami e44g’ı ise, BIST 100 veya BIST Katılım erdekkindeki paysaceöekme, TL Cinoürden
Borsada işlem
kaydıyla bankalar veya pabrım yapılabilir secıyede derecelendrme nctcra sahip olar diğer ıhraççılar taratındar ihraç ediien
g,ggş borçlanma araçları ve Azai sektar kira saftflkaİarıea, mecdcakkaklma hesabına yatırıiır. Vadei
mecd uata ve katılım bankalarında açılan kar re zararai
0,00% katılma kegaplarıea ton poöçöyonöo azami %25’i oranında yer yeklebiıir. F on ayrıca, Takasbark Fara Piyasası işlemleri ıle iers repo ışiamlerinde
bulorur.
1,39% Ponar ponağmioda, yukarıda beisdien Ne panoayüea aiıeakliecak cayıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikle yeralan diğer ilgB podtöy sıoırlamaiarına
0.00% hşkin hükömler eablıdır. Fon, ba kapsamda Geneige’da beinden varlık türlakna yatırım yaparce bu yaiırımların sonucunda sermaye, iamaçü ya takı
kazancı
0,05% elde aimeyl hedefler. Fon içerisiedaki varlık dağIlImı, saraç içerisirde beklenen gebri ne nsk anaikılen ışığında oygun noktayı sağlayacak bileşim olarak
beliderin. Genelgede beinlaao pasom aralıkian çerçssesinde; pipasa koşullan göz önuna alınarak onceikla hargı yatırım araçları godiana hangi oranlarda
5,37% yacrım yapılacağı belirleok. Yahem araçlar te 6gM
seçimler yapılaken, araçların sadece geçnş pernornenslanı değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne
alınır. Fonun karşılaşçrma öiçütü ik7B KYO TL Bono Endakir İTümi + %10 BIST Uicsal tgs Endeksn%2 KYO Brüt OlN Repo Endeksi + %1 KYD t Aylık
0,54% Gösterge Meydaat Endeksi TL n%4 KYG OST BedeNi İsabliİ +%t KYO OST Endekk ldeğişkeoY olarak beirienmişbr.
.
ve kira
garmesi
2,07%
:ZPo/e
Diğer
reknvlaiı
:6msdl
YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
0300 2013
31.12.2016 Tarihi i0bariyta
11,07%
Vo Teknk
idari Ve Dastek Hinmet
Paairpeüen
Gapomenkıd Faaliyaöad
Fen
‘“abem Riskleri
0,00% Fon ağırlıklı olarak kamu borçlanma sene0eri. gelir odaktığı senaöed ve kira sedifikaları gibi sabd gebrili enshünarlara yatırım yaparken türk pay senegey,
0,00%
banka borçlanma araçtarı, vadeli neydaat ve borsa para piyasası Şienİeri ile ters repo işlemlerinde bulurur. Bu yatırımları sebebiyle ron, piyasa riski, taiz
riski, kredi riski, enflasyon riski, poğualaşma riski, korelasyon riski, karşı tarat riski, operasyonel risk, yasal risk ne likıdria nskı barındırmakiadır.
Fonue temel olarak maruz kaidığı temel risklere kşkin açıklamaya aşağıda yervedlnişür.
Fon ağıdıklt olarak yatırım yaptığı enshümanlar neticesinde an genel anlamda piyasa riski taşımaktadır, bununla birlikte ağırlıklı yatırımlarının taize olan
hassasiyeti duşönüldüğönde tonda taiz riski de buiunnaktadrr.
Yatom yapılabilecek yatom araçları içerisinde kukarar oriakık paylar sekekı ile pıyasa risk ve banka borçlanma aracı gıbi kredi riski ıçeren ensyönanlar
nesneinnde tonda bu yahrınıliar doğeonrrsunda kredi risk hıdıarabile.
Fonun tamamı türk lirası cinsi yadıklara yatırım yaptığından, Srk Iriası crisinden değerlendirıldiğinde tonda kur risk bulunmamaktadır. Enflasyon nranırdaki
sert daşlkhkier sebebiyle tonda enflasyon nsk vardır.
Fon akBBetinin Bnemli kir kmmınının beNi kir piyasa neye enshömana yatırım papm ası sonucu ortaya çıkar yoğcrdaşma riski kuiunakhr.
Avivasa Emeklilik ve Hayat Standart Emeklilik Yasrım Fonu
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATtRIM FONUNAAIT PERFORMANS SUNUM RAPORU
B. PERFORMANS BİLGİSİ
Karedaetırnna
LLA0
Toplam set Detiti 1
Sunuma Sahil Dönem Sonu Fontüyun
Toplam Da4arüNnt üktif Degah
Karnıiaetıena
Eotiaejne Oranı
DetlrlshEeih
(%1
içine Standart
apmaeı 1 1
Standart Sapmaaı
Bilgi Raaynea
Fantoyün Tayiam Forttüyün set
1i
Aktitsegeri
201t r2Aylık
2032 r2huiık
2013 r2üyıık
201412 h>lık
-0,10%
10,t7%
0.97%
0,30%
0,43%
0,31%
0,44%
0,32%
-0,5009
17,00%
201012 byiık
0,11%
5,00%
9,94%
0:20%
0:34%
-O.O2tt
1%>
-
-
-4,90%
-
03440001
0,0011
6334.071
4110
t03 522 079
1
103399 702
1
t60%
1
150%
rolü
Son 5 yılın içehsındehi halka arz edilen tonlarde halka arz yılındaki getd, fon halka arz tarihi in yıl sonu dönemi gehnsirn yansırmaknadır
Porttoyün ve karşılaştrma Olçütunün siandad sayması donnmdeki günlük gehniler üzerinden hesayianmışhr.
SUat Rasonsa:
3112 20i0 tanhinde Fonun Bilgi Rasyosu -0,021H olanak gerçekieşmişhr.
Risko göre düzolöimiş gehmin hesayiaomnsında Eigi Rasyosu’ (informahon Raüo) kufanıimışhr. Etgi tasyosu, fonun gurıtuk geliri oranı ü karşıieştnma Siçutundo günihk gaüri
oıanüeşik değer tathiarının yerfnrmaos dönemi boyunna nrtaiamasının, fonun günlük geüd oranı ile karşıiaştrma Oiçülünün günlük gabd oraodeşhn değer farkianno yartormaos
düremı boyunoa standart saymesına ooanı olarak hesayiaomakfadır. Fntunfoe Abkradı biğ rasyosu hedeteok
‘Pprtföyün geçmis pertonnanst geteçek dönem nertgnnaest icin bir gösterge olamaz”
1 aOO%
t n,00%
14.40%
120335
fy4%
-
10,00%
5.0-3%
6.30%
071%
4.00%
004%
%
ü,00%
%314 t2Ayhk
aTrpıunıyıe1 (0n0ıiÇ’6i
20131 12 Aylık
J
ekarşııytştıtnra Oiçııiurrüır Gohyuıkyık i3n1rr Ti
2 1. t% Aylık
akııfoyyııır Cıutrıı
ı
Avivasa Emeklilik ve Hayat Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1
AVtVASA
EMEKUUK VE HAYAT
8TAOARTEMkKUSkYATRMFONUNAAJTPERFORMANESUNUMRAPORU
C. Dipnotiar
Emeklilik ve Hayat Standart Emeklilik Yatırım Fonu Ak PorSOy Yönetimi AŞ. Tarafından yömetiknekledir.
Ak Porlfüy Yönetimi A.Ş. lŞirket) 28 Haziran 2000 tarlitiede Istanbul’da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şinketidri. Şirket Akbank T AŞ’nin %100 oranında iştirakidir.
Şirketin amacı, sermaye piyasası kanunu ıle 156 mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyyasası araçlarından oluşan por0öylen müşterilerle portfoy yonetim süzleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile
yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca Porğtiy yöneticilıği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım tonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle
yatırım şökeüeni ve benzeri girişimlerin portftiylerinl de mevzuat hökümleri çerçevesinde yonetmektedir. 31.12.2016 tarihi öbaniyle 36 adet Emeklilik Yatırım Fonu, 34 adet Yatırım Fonu veti adet Anapara
Koumalı Yatırım Fonu yümetmektedir. Ak Porttöytoplam yönetilen varlık büyüklüğü 31,12,2516 tarihi itibariyle 18,2 MityarTL’dir.
Avıvasa
2.
Fon porttoyünun
3,
Fonun 31.12.2515 -31.12.2016 dSnemkıde sağladığı net geliri mam:
yatırım
amacı, syateisı
ve
yatırım riskleri “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde belirtiimıştir.
9.11%
Fonun 31.12 2015- 31.12.2016 dOrem getrisini etkileyen piyasa koşutarını yansıtan yatırım ürünleri getirilen
5151 100
915130
KYD ON BRÜT ENDEKS
KYO ON NET ENDEKO
KYO 91 Günlük Boro Endeksi
KYD 182 Günlük gore Endeksi
KYD 365 Gürlük Bonn Erdeksl
KYD 047 Gürlük Bonn Endeksi
KYD Boro Endeksı lTüml
Golan Kum
Euro Kum
FURIUSD
KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi ITL1
KyG 1 Aylık Mevduat Endeksı IUSD1
KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi lEURl
KyDIUFEü
KYD Sabit OST Endeks
KYDDetiiskenOSTEndeks
KYD ÜS Sadi Eurobord Endeks
KYD Euro Balı Eurobond Erdeks
BLGOMBERG üS TREASURY.AFI
BLOOMBERG DE BüND.AFI
DJ Indusyial
‘3 Evrostom 50
aşağıda yer
almaktadır.
5.94%
9,23%
9,2t%
7,81%
5.79%
10.66%
10.25%
10.69%
9,43%
20.60%
16.52%
-3.36%
9.79%
22.37%
17,64%
9.lü%
10.52%
11,95%
19.24%
18.45%
22.05%
19.54%
36,78%
17,34%
Yönetim ücreöeri, vergi, saklama Ucteten ve diğer taaliyet giderlerinin qünlük brüt varlık deüerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:
Toplam ParGöy
Açıklama
(TL)
Noter Harç ve Tasbk Giderleri
Ilan Giderleri
Sigorta ücreüeri
Gldertertne
Oraeıt%t
1
O,0001%I
0,0020%I
106,08
1.966,90
.
0,00
Bağımsız Denetim ücreti
Kanlma Belgesi Basım Giderleri
Saklama Giderleri
Fon Yönetim Ücreti
Erdeks Lisans Ücreü
SMMM HümetBedelı
nund Kayıt Ünreti
O.0000%j
5,248.
0,0057%I
0.
0.05S0ı
8.595,
1.726223.
‘1işğ%
6.844.
0,0074%
1.401, 7
0,0015%
11.449
0,0124%
‘...r
1 9050%
13.t56,
56ç
0000090
ödenece k Vergiler
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü
Ditier 1’””” c,... u..,- vb. Giderler
30cr Giderler
Taetane Gtdaeibe
ü,505ti’ttıl
810,
,0009%I
0,0000%
1,9209%
Ortalama Fon
ı naraoı Glderterln
Ortalama Fon Toatam
ceoerın...cra,o
1,901
B.
Donem
31.12.2015 %10 Bıst 100
31122018
KarşılaşBrma ötçUW:
+
%78 Bıst-Kyd Dıbs Tum
+
%1 Bıst.Kyd Övba Değişken + %4 BısS-Kyd Ösba Sabri+%2 Bıst-Kyd Repo Iurütlv %5 BıstKyd 1 Aylık Gösterge MevduatlL
Performans sorum dönemkde ton strateji bant aralığı değiştinlmemişür.
6. Emeklilik yatırım tonlarının poniföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
Fon GeBrtst
Ölçttile8rtst
911%
966%
Avivasa Emeklilik na Hayat Standart Emeklilik Yabnm Fonu
AVIVASA BMEKUUK VE HAYAT STANDART ENEKUUK YATIRIM Fori1U’HA t PERFDRMANSSUNUğ üpoRul’.
1.
Başlangıç Tarihi
Raçnr Tarihi
Gün Sayısı
Azami gider oranı
Gerçekleşen Geliri
Hedeftenen Karşılagçrma Ököta Geüdsi
ENnini Geliri
Niuyi Gn%
=
31Aralık15
31Aralık16
365
101
5,11%
5,56%
-0.54%
(Gerçekleşen Dede- Hedefenen Karşılaştrma ölçütünün Geünsij
Fon Halka An TanN
RannrTuriki
Halka Arz Tarihi lskaröne Fon Gelini
3Mayıs13
31Aralık16
16,02%
2.
Göviz kurlanının döremsel gelirleri 3. Diprnt3a yer almadır.
3,
Ferlnrmans Bfgisi tabtnsunda raym dönemi pndfüy re karşılaştırma ülçütü yıllık gemilerin standartsaymasına ve bilgi rasynlarına yen venilmişlir.
4.
Brüt Fon Geürisi, tnylam giüerlerden kumru tarafından karşılanan giderler düşülerek bıdanmakladır. Aşağıda gösterilmektedir.
Net Getri
Gerçekleşen Gider Granı’
Azami Gider Gram
denen
9,113%
1 921%
1 610%
Net Gider Granı
Brüt Geliri:
1,915%
11,023%
0,011%
Kumcu tarafından karşılananlar da dahil olmak üzere, tüm lue giderleri lue muliasekesiee yaesıblarak kesaplaemışbr.
Fnnun gerçekleşen giderieri, azamı fen luylam gider nranıeı aşmamasırarağmee, dönem içinde kumru taralindan karşılanmış fm giderlerini ifade etmektedir. Bu
snbeyle, karşılanan üu giderler fonun ilgık döneme rişkie eni giderlerin hesaplanmasına dahil edterniştr Kumru tarafından karşılanan fon giderler için dönem tgieda Isa
muhasebesinde kumnudan alarak kaydı uluştümlar tutarlar göslenimişsr.
6.
Kerem Baykal: Pgrifty ygresukl 31.12.2015-1 3.05.2016 tarihleri arasında 1gB fnn yöneömi gerçekleşümişla.
.,‘“,‘?;
Download