Değerli Üyelerimiz, Genel Kurul sürecini iyi değerlendirerek

advertisement
Değerli Üyelerimiz,
Genel Kurul sürecini iyi değerlendirerek belirlenen zamanı aşmamak
için, bu yıl ki faaliyetlerimize kısaca değinmek istiyorum.
Bu yıl içerisindeki çalışmalarımızda oldukça
harcadığımız kesim Kamu Kuruluşları olmuştur.
yoğun
mesai
Bu çalışmalara kısaca değinirsek:
Gümrük Müsteşarlığı ile yapılan temaslarda, yeni gümrük kanunu
ile
yönetmeliğinin
uygulamalarda
yarattığı
ve
yaratacağı
aksaklıkların giderilmesi için yapılan çalışmalarımızı öncelikli olarak
söyleyebiliriz.
Söz
konusu
çalışmalar
aralıksız
olarak
sürdürülmektedir. Yeni gümrük uygulamaları ile ilgili, geniş katılımlı
bir değerlendirme toplantısı yapılması öngörülmektedir. Bu
toplantının, idarenin yeni düzenlemeleri ile mevcut ve olası
sorunların giderilmesine yönelik, durum değerlendirmesi için
yapılması planlanmaktadır.
Denizcilik Müsteşarlığı birimleri ile yapılan görüşmelerde ise,
önümüzde forwarder’lar için hazırlanmakta olan yönetmelik
çalışmaları bulunmaktadır. Halen TBMM’de beklemekte olan Türk
Ticaret Kanunu’ nun yeni şekliyle meclisten çıkmasından sonra
yönetmeliğin ele alınıp, görüş ve önerilerimizin değerlendirilerek,
yönetmelik çalışmalarının sonlandırılması öngörülmüştür.
Bildiğiniz gibi forwarderların çalışmalarını içeren yasal çerçeve Türk
Ticaret Kanunu’ nun 808-814 no.lu maddeleri içersinde belirlenmiş
bulunmaktadır. Amacımız Türk Ticaret Kanunu ile bağlantılı,
sektörümüz çalışma koşullarını aksatmayacak bir yönetmeliğin
yürürlüğe konulmasıdır.
Yine bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu
tarafından hazırlanan ve Malların Tamamen ya da Kısmen
Denizyoluyla Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri’ne dair Anlaşma
“ROTTERDAM KURALLARI” olarak, BM Genel Kurulu tarafından kabul
edilmiştir.
Deniz ticaretine yeni düzenlemeler getirecek olan söz konusu
kurallar, bu güne kadar 21 ülke tarafından kabul edilerek
imzalanmıştır. Uygulama ancak 25 ülke imzaladıktan ve her bir ülke
bunu kendi ülkesinde yürürlüğe sokma kararı aldıktan sonra
başlayacaktır.
Ülkemizde de söz konusu kuralların kabulü ile ilgili kamu-sektör
müşterek çalışmaları halen devam etmektedir.
Kuralların ülkemiz tarafından kabulü halinde, sektörümüz üzerinde
yaratacağı olumsuzluklar, çekincelerimiz olarak Denizcilik ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı’na bildirilmiştir.
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile yaptığımız çalışmalara gelince;
Müsteşarlıkta yeni kurulan Lojistik Daire Başkanlığı ile koordineli
çalışmalar oldukça olumlu bir şekilde yürütülmektedir. Sektörümüzü
en iyi anlayan ve yaşadığımız sorunların çözümü için oldukça gayret
gösteren bir Kamu Yönetimi tarzının benimsendiğini görmekteyiz. Bu
tarz düşünce zenginliği ile sorunlara çözüm üretebilme gayreti, diğer
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca da benimsendiği takdirde, SektörKamu yönetimi işbirliği gerçekten ivme kazanmış olacaktır.
Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlükleri ile yaptığımız
çalışmalara gelince:
Kara Ulaştırmasındaki Yetki Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik
konularında başlangıçtan itibaren yaşanılan dar boğazlar devam
etmektedir.
Sektörü ilgilendiren; R, L, H ve G belgelerinde uygulanan ücretlerin
yüksekliği ile ilgili sıkıntıların giderilmesi için DANIŞTAY’ da açtığımız
dava sonucuna yaptığımız itiraz, İdari Davalar Genel Kurulu’nda
karar aşamasında beklemektedir.
Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi üst düzey
yönetimiyle yaptığımız müşterek çalışmalarda;
Kargo Acentelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirleyen SHT
150-11 Talimatının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir. Talimatın revize edilerek yeniden yayınlanmasından
önce, sektör lehine iyileştirmelerin yapılması için öngörülerimiz
dikkate alınmıştır.
DHMİ Genel Müdürlüğü, AHL’ de ihtiyaca cevap verecek bir Kargo
Tesisinin inşası için proje aşamasına gelmiş, proje ile ilgili Ankara’da
düzenlenen toplantıda, tarafımıza bilgi aktarılarak görüşlerimiz
alınmıştır.
Söz konusu tesis, AHL genişleme proğramı içersinde bir kargo
terminali olarak düşünülmekte, 7 kargo uçağının yükleme/boşaltma
yapabileceği apron, hemen arkasında kargo taşıyıcıları ile
acentelerin, gümrük binasının ve depo alanlarının yer alacağı bu
kompleks,
araç
trafiği
açısından
E-5
ile
de
bağlantılı
tasarlanmaktadır.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği–IATA ve Havayolu
Taşıyıcıları Kargo temsilcileri ile sektörü temsilen derneğimiz
Havayolu Çalışma Grubu üyelerinin yaptığı görüşmeler, 21 Ekim
2009 tarihinde tamamlanmıştır.
Sağlanan protokol esas alınarak IATA Avrupa Bölge Direktörlüğü’nde
onaylanan anlaşmaya göre; hava kargo acentelerinin IATA-CASS’a
vermekte oldukları banka teminat mektuplarının, yerel kargo
finansal kriterlerindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak
güncelleştirilmesi, (acenta satışlarının artmasıyla, artan risk oranına
göre teminat tutarının yükseltilmesi) teminat mektuplarının süreli
olarak da verilebilmesinin yanı sıra, teslim süresi 60 gün olarak
belirlenmiştir.
Demiryolu Taşımacılığı konusunda TCDD Yönetimi ile görüşmeler
sürdürülmektedir. Ancak özel sektörün önünü açacağı söylenen
Demiryolu Çerçeve Kanununun ne zaman, ne şekilde çıkartılacağı
tüm sorgulamalarımıza rağmen, TCDD tarafından aydınlığa
kavuşturulmamıştır.
Üzerinde önemle durulması gereken bu konunun, Demiryolu
Taşımacılığı Derneği (DTD) ile birlikte geniş katılımlı bir zirvede ele
alınması plânlanmaktadır.
Değerli Üyelerimiz,
Bildiğiniz gibi, sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak
çalışmalarımız sadece Kamu Kurumları ile sınırlı kalmamaktadır.
Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM), Deniz Ticaret Odaları (DTO), İstanbul, Ankara, İzmir,
Mersin Ticaret Odaları gibi kuruluşlarla temaslarımız sürdürülmekte,
TİM Taşımacılık ve Lojistik Konseyi’nde, İstanbul Ticaret Odası Meclis
Üyeliği ile Lojistik ve Taşımacılık Komitesi’nde, Deniz Ticaret Odası
Forwarder’lar Komitesi’nde, TOBB bünyesindeki Ulaştırma-Lojistik,
Sivil Havacılık ve Denizcilik Sektör Meclisleri’nde üye olarak bulunan
derneğimiz yöneticileri, sektörün ve üyelerimizin menfaatleri
doğrultusunda girişimlerde bulunmakta, öngörülerimizi
aktarmaktadırlar.
Uluslararası ilişkilerde etkinliğimiz ise her zaman olduğu gibi
sürdürülmektedir.
FIATA ve CLECAT üyeliğimizin getirdiği sorumluluk çerçevesinde bu
kuruluşların en aktif üyelerinden birisi olarak bulunmaktayız.
FIATA Karayolu Çalışma Grubu Başkanlığı’nı Sn. Kosta SANDALCI
üstlenirken, Demiryolu Çalışma Grubu’nda üye olarak Sn. Hacer
UYARLAR yer almaktadır.
Sektörümüzü ve siz değerli üyelerimizi uluslararası ilişkilerde başarı
ile temsil etmekte olan derneğimiz yöneticileri,
Şubat 09
Mayıs 09
Mayıs 09
Mayıs 09
Haziran 09
Eylül 09
Eylül 09
Eylül 09
Ekim 09
Kasım 09
Kasım 09
Demiryolu Türkiye Konferansı, İstanbul
Taşımacılık Lojistik Fuarı, Münih
IX. Balkan Kongresi, Ohrid
Uluslararası Taşımacılık Formu, Leipzig
Forwardar’lar Günü Toplantısı, Odessa
Fiata Karayolu Çalışma Grubu Toplantısı,Milano
Fiata Dünya Kongresi, Cenevre
Ulaştırma Şurası, İstanbul
Pazar Alanı Semineri, İstanbul
KEİ, Avrupa-Asya Bölgeleri Taşımacılığı
Geliştirme Toplantısı, İstanbul
Avrupa-Akdeniz Formu, Barselona
Kentlerinde gerçekleşen çeşitli uluslararası kongre, konferans ve
toplantılara katılarak sektörle ilgili sunumlar gerçekleştirmişlerdir.
Sizlere daha önce duyurduğumuz gibi, Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı(EİT), Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Derneklerinin bir araya
gelerek
oluşturduğu,
ECOLPAF
Taşımacılık
Federasyonu’nun
oluşumunda, ülkemizi temsilen kurucu üye olarak yer almaktayız.
ECOLPAF oluşumu Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan,
Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan
ülke lojistik Derneklerinin katılımları ile sağlanmaktadır. Bölgedeki
ülkelerin kara ve demiryolu ile kombine taşımacılıkta yaşadıkları
sorunların
müşterek
çözümünde
ve
lojistik
hizmetlerin
kolaylaştırılmasında etkin rol üstlenilmesi beklenmektedir.
Değerli Üyelerimiz,
Konuşmamı bitirmeden önce çok kısa olarak eğitim çalışmalarımıza
da değinmek istiyorum.
Sektörde her kademede görev alanlar için düzenlediğimiz seminerler,
UTİKAD veya şirketlerinizin eğitim merkezlerinde verilmekte olup,
SATIŞ, LOJİSTİK, DEPO, FİLO YÖNETİMİ, YENİ GÜMRÜK
DÜZENLEMELERİ
İLE
İTHALAT-İHRACAT
UYGULAMALARI
seminerlerinden yararlanabilirsiniz.
Bugün sizlere, eğitim yayınlarımıza bir yenisini daha eklediğimizi
özellikle duyurmak istiyorum.
Genel Kurul öncesi takdim edilen Uluslararası Demiryolu Eşya
Taşımacılığı adlı eserimiz de, daha önce yayımlanan eserlerde olduğu
gibi bir ilk.
Sektörümüzün, Eğitim Kurumlarımızın ve Kamu’nun yararlanacağı,
içerik olarak dopdolu bir eser.
Emeği geçen yazarlar Başkanımız Sayın Kosta SANDALCI’ya,
Demiryolu Taşımacılığı konusunda duayenlerden Sayın Aydın
GÜVENLER ve Eğitim Koordinatörümüz Sayın Doç. Dr. Murat ERDAL
hocamıza şükranlarımızı sunuyorum.
Download