Bitkisel Yağların Kuru Genel Kargo Gemilerinde Taşınması

advertisement
T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 79462207-010.07.01-549
: Bitkisel Yağların Kuru Genel Kargo
Gemilerinde Taşınması
09/05/2013
UYGULAMA TALİMATI
2013/55
Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
(MARPOL73/78) Ek II Kural 4.1.3 hükümlerini sağlamaları şartıyla, İdare IBC Kod Bölüm
17, “k” dip notunda tanımlanmış bitkisel yağları taşımaları için kuru genel kargo gemilerine
izin verebilir.
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), yukarıda verilen hükmün açıklanması, bitkisel yağ
taşıyacak kuru genel kargo gemileri için Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan
Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) hükümlerine alternatif
oluşturulması amacıyla, MARPOL Ek II Kural 10.1 ve Kural 11.2. hükümlerine uygun olarak
dökme haldeki bitkisel yağları taşımak üzere halihazırda belgelendirilmiş kuru genel kargo
gemilerinin belirli seferler için bitkisel yağları taşımaya devam etmelerini sağlamak için bir
rehber oluşturulmuş ve bu rehber MEPC.148(54) sayılı Karar ile yayımlamıştır.
MEPC.148(54) sayılı Kararın ekinde verilen rehber hükümleri gereğince, rehberin 1.1 nci
paragrafında belirtilen yükler, anılan paragrafta verilen şartlara haiz kuru genel kargo
gemilerince taşınabilir.
Liman başkanlıkları, klas kuruluşları, donatanlar ve gemi kaptanları, bu Uygulama Talimatı
kapsamındaki faaliyetlerinde, MEPC.148(54) sayılı Karardaki gereklilikleri yerine getirmekle
yükümlüdürler.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA
Telefon: (0 312) 203 20 00/3938
Faks: ( 0 312) 231 51 89
e-posta:[email protected]
Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı
Download