Kimyasal Tepkimeler Ve Çeşitleri Çözümlü Çalışma Yaprağı

advertisement
HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ
EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ BÖLÜMÜ
ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME
DERSĐ
ĐLKÖĞRETĐM FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ
ÜNĐTE 3: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ
8.sınıf
“BASĐT TEPKĐME DENKLEMLERĐNĐN YAZILMASI,
DENKLEŞTĐRĐLMESĐ VE KĐMYASAL TEPKĐMELER VE
ÇEŞĐTLERĐ” KONULU ÇALIŞMA YAPRAĞI
(ÇÖZÜMLÜ)
DERS SORUMLUSU: PROF DR. ĐNCĐ MORGĐL
HAZIRLAYAN: GÜLFEM TÜRKSEVER 20338738
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
kelimelerle doldurunuz.
•
•
•
•
Gerçekleşmesiyle belli özelliklere sahip bir
maddeden farklı özelliklere sahip başka bir madde
oluşturan olaylara kimyasal olay denir.
Kimyasal tepkime sırasında değişim geçiren
maddelere tepkimeye girenler yeni oluşan
maddelere de ürünler ya da tepkimeden çıkanlar
adı verilir.
Kimyasal tepkimelere giren maddelerle çıkan
maddeleri oluşturan atomların cinsleri ve sayıları
aynıdır. Dolayısıyla bir tepkime denkleminin sol
ve sağ tarafında aynı cins ve aynı sayıda atom bulunmalıdır. Böyle tepkime
denklemlerine denkleştirilmiş tepkimeler adı verilir.
Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle yeni bir madde oluşumuna sentez
tepkimeleri adı verilir.
Aşağıda verilen cümleleri doğru veya yanlış
oluşlarına göre ayırınız.
•
Bir element ve bir bileşik arasında ya da iki
farklı bileşik arasında oluşan tepkimelerde,
atomlar birbiriyle yer değiştirip yeni bileşikler
oluşturabilir. Bu tip tepkimelere yer değiştirme
tepkimesi adı verilir.
D
•
Yanma, paslanma (oksitlenme), nötrleşme, mayalanma, fotosentez, çökelme gibi
olaylar kimyasal değişime örnek olarak verilebilir.
D
•
Kimyasal bir tepkimede değişen niceliklerden biride tepkimeye giren kimyasalların
atom sayıları ve türleridir.
Y
Aşağıda verilen ucu açık soruları cevaplandırınız.
•
•
•
•
2Fe +O2 + 2 H2O 2 Fe2(OH)2 sentez tepkimesi
Ca + 2HCl→Ca(Cl)2 + H2 analiz tepkimesi
H2SO4 +2Na Na2SO4 + H2 yer değiştirme tepkimesi
Yukarıda verilen reaksiyonların ne tür reaksiyonlar olduklarını yanlarına yazınız.
•
Magnezyum ve oksijen birleşerek Magnezyum oksit (MgO) bileşiğini oluşturur. Bu
olayın tepkime denklemini yazınız.
2Mg + O2 2MgO
•
Kimyasal tepkimeler nasıl gerçekleşir açıklayınız.
Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin
(molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.
Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda
kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve
atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.
•
Aşağıdaki tepkime denklemlerini denkleştiriniz.
2KI + [Pb(NO3)2] PbI2 +2 KNO3
CH4 (g) + 2O2 (g) CO2 (g) + 2H2O(g)
2C (k) + H2 (g) C2H2 (g)
C2H2 (g) + 5/2O2 (g) 2CO2 (g) + H2O
2Al (k) + 3/2O2 (g) Al2O3 (k)
C6H12O6 (k) + 6O2 (g) 6CO2 (g) + 6H2O (s)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards