PowerPoint Sunusu

advertisement
GENEL SORU
ÇÖZÜMÜ
HÜCRESEL SOLUNUM
Bir canlının sadece oksijensiz solunum yaptığı
aşağıdakilerden hangisine bakılarak anlaşılabilir?
A) ETS’nin olmaması
I. NAD+ molekülünün indirgenmesi
II. Sitokrom oksidozin indirgenmesi ve yükseltgenmesi
III. FADH2 nin yükseltgenmesi
B) Sitoplazmada laktik asit bulunması
C) Enerji ihtiyacının az olması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri aerobik ve anaerobik solunum
basamaklarında ortak olarak görülür?
D) Sitoplazmada pirüvata rastlanması
A) Yalnız I
E) Hücrede mitokondri bulunmaması
D) I ve II
Aerobik solunum , aşağıda verilen üç basamakta
meydana gelir.
I. Glikoliz
II. Krebs çemberi
III. Oksidatif fosforilasyon
Bu basamaklardan hangilerinde substrat düzeyinde
fosforilasyon gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
Oksijenli solunumda aşağıdaki moleküllerden hangisi Asetil
COA bileşiğine dönüşürken CO2 çıkışı meydana gelir?
A) Pirüvik Asit
I. Böbreklerden atılan üre miktarının artması
II. Metabolizma sonucu artık ürün olarak sadece amonyak oluşması
B) Fosfogliser aldehit
III. Vücut sıcaklığının azalması
C) Sitrik Asit
Durumlarından hangilerine neden olur?
D) Asetik Asit
A) Yalnız I
E) Fosfogliserik asit
B) Yalnız II
D) I ve II
Bira mayası hücrelerinin solunumu sırasında, aşağıdaki
moleküllerden hangisi oluşmaz?
A) Etil alkol
İnsanda oksijenli solunumda sadece amino asit kullanılması,
B) Pürivik asit
D) Laktik asit
E) NADH2
C) CO2
C) Yalnız III
E) II ve III
İnsanlarda çizgili kas hücrelerindeki oksijenli solunumu etkileyen bazı
faktörler şunlardır:
I. Oksijen miktarı
II. Ortam sıcaklığı
III. Enzim miktarı
Bu faktörlerden hangileri oksijensiz solunum hızını da etkileyebilir?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Gece boyunca işaretli oksijen bulunan ortama bırakılan bir
bitki incelendiğinde,
Aerobik solunum yapan ökaryot bir canlıdaki hücresel solunum
enzimleri,
I. Nişasta
I. Sitoplazma
II. Karbondioksit
II. Kloroplast
III Atmosfere verilen su buharı
III. Mitokondri
Moleküllerinden hangilerinin yapısında işaretli oksijene
rastlanabilir?
IV. Mezozom
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
A) Mitokondride dış zar proteinleri
C) Glikoliz enzimleri
D) ATP sentaz
E) Mitokonri iç zar proteinleri
A) I ve III
E) II ve III
Kemiozmozise göre hidrojenler aşağıdaki yapılardan
hangisinin içinden geçerken ETS’de ATP üretimine
neden olur?
B) Matriks
Yapılarından hangilerinde bulunabilir?
B) I ve IV
D) II, III ve IV
C) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Fermantasyon reaksiyonları sonucunda farklı son ürünlerin oluşması,
I. Başlangıçta farklı maddelerin kullanılması
II. Pirüvat oluşmasından sonra gerçekleşen reaksiyonlarda kullanılan
enzimlerin farklı olması
III. Farklı miktarda ATP tüketilmesi
Özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Download