LUXMAN L-550AX 230V JP Entegre Amplifikatör

advertisement
Entegre Amplifikatörler : LUXMAN L-550AX 230V JP Entegre Amplifikatör
LUXMAN L-550AX 230V JP Entegre Amplifikatör
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Aç?klama
L-550AX gerçek kay?ps?z ses kontrolü ve üst düzey ses devresini birle?tiren kat? halli
entegre amplifikatördür.
Sa?lam, simetrik yüzeyinde merkeze yerle?tirilmi? ayd?nlatmal? VU ölçerli L-550AX,
LECUA 1000 yüksek hassasiyetli elektronik kontrollü zay?flat?c?, en son ODNF 3.0A ses
devresi ve Luxman’?n amiral gemisi C-1000f kontrol amplifikatörü ve B-1000f mono güç
amplifikatöründe kullan?lan özel pasif bile?enleri bir araya getirir.
LECUA 1000 zay?flat?c? elektriksel olarak elektromanyetik (EMI) ve radyo frekans (RFI)
kar???mlar?n? bloklayacak ?ekilde yap?land?r?lm??t?r. Ç?k?? sinyali geleneksel ses
kontrollerinin miras? olan yapay olgular ile kar??la?madan zay?flat?l?r, böylece sabit ç?k??
empedans?, yüksek sinyal gürültü oran?, düzenli frekans yan?t? ve azalt?lm?? distorsiyon ile
sonuçlan?r. Ad? üzerinde ODNF (Sadece Distorsiyon Negatif Geri Bildirim) distorsiyonun
renklendirmenin daha verimli çal??mas?n? azaltt??? negatif geri bildirime uygulan?r.
Bu kay?ps?z ses devresi amplifikatörün kay?t mühendisleri taraf?ndan sa?lanan her müzik
nüans?n? yakalamas?n? mümkün k?lar. Geçici tepki, atak, dinamik kar??tl?k, ses t?n?s?, iç
detaylar ve bas otoritesi korunur.
Nominal Ç?k???
Giri? Hassasiyeti / Empedans?
Toplam Harmonik Bozulmas?
Frekans Tepkisi
S/N Oran?
Hat Giri?i
Hat Ç?k???
Hoparlör Ç?k???
Boyutlar
A??rl?k
2 x 20W RMS / 8 2 x 40W RMS / 4
Phono (MM): 2.5mV / 47k
Phono (MM): 0.3mV / 100k
Line:180mV / 42k
0.007%
20Hz ~ 100kHz (-3dB)
105dB
4 x LINE, 1 x Balans 1 x MM/MC (de?i?tirilebilir), 1 x TAPE, 1 x Güç Amp Giri?i
1 x Ön Amp Ç?k???, 1 x TAPE, 1 x kulakl?k
Hoparlörr A/ B de?i?tirilebilir, Hoparlör A+B
440 x 178 x 454 (mm) (Kontrol dü?meleri ve terminalleri dahil)
24.3 kg
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download