ENDÜSTRøYEL ELEKTRONøK

advertisement
Prof. Dr. H. Hakan Kuntman
15.3.2004
ENDÜSTR!YEL ELEKTRON!K
(1. Yıliçi Sınavı)
Süre !K! ders saatidir. Soruların tümü yanıtlanacaktır. Kendi not ve
kitaplarınızdan yararlanabilirsiniz. puanlar: " Soru 40, 2 soru 35, 3 Soru 25.
________________________________________________________________________
1. "ekil-1'deki akım kayna#ı devresindeki i$lemsel kuvvetlendirici için Vsat = Vsat' =1V
olarak verilmi$tir. !$lemsel kuvvetlendiricinin çıkı$ından alınabilecek maksimum akım IS
= 10mA dir. Besleme gerilimleri VCC = VEE = 5V olacaktır. Devrenin giri$e genli#i 1V olan
sinüzoidal bir i$aret uygulanmaktadır. Çıkı$ akımının tepe de#erinin 100 mA olması ve
ba#lanabilecek maksimum yük durumunda olabilecek en yüksek gerilim
dalgalanmasının elde edilmesi isteniyor. (Kullanılabilecek tranzistorlar için VBE = 0.6V,
VCesat = 0.2V alıabilir).
a- !$lemsel kuvvetlendiricinin çıkı$ akımını arttırmak üzere bir devre tasarlayınız.
Devrenin tümünü tasarladı#ınız kısmı da içerecek biçimde çiziniz.
b- Direnç de#erlerini belirleyiniz.
b- için ba#lanabilecek en büyük yük direnci de#erini bulunuz.
R2
+V ref
R3
R2
+V CC
7
VP 3
VO
6
2 +V
N
4
-VEE R 2
R1
+V2
I L
RL
"ekil-1
2. "ekil-2’deki tek yollu do#rultucu 10kHz’e kadar sinüs biçimli i$aretlerin do#rultulması
için kullanılacaktır. Devre ±5V’luk besleme gerilimi ile çalı$tırılacaktır. Do#rultucunun
gerilim kazancının K V = 1, ortalama de#er do#rultucusu olarak kullanılırken ortaya
çıkacak alçak frekans hatasının h1 % %0.01, yüksek frekanslarda f = 10kHz de ortaya
çıkacak frekansa ba#lı ba#ıl hatanın da h2 %%1 olması isteniyor. (Diyodun toparlanma
süresi ihmal edilebilir.)
a) Eleman de#erlerini belirleyiniz.
b) Uygun bir i$lemsel kuvvetlendirici seçiniz.
c) Devreyi çift yollu do#rultucuya dönü$türmek üzere yeni bir devre tasarlayınız,
çalı$masını kısaca açıklayınız.
"ekil-2
3. "ekil-3'deki devre ile giri$ i$aretinin logaritması ile orantılı bir çıkı$ i$areti elde
edilecektir. Devrenin giri$ direnci 10 k Ohm olacaktır. Giri$ i$areti VI = 2V iken çıkı$
geriliminin VO = 0 olması ve çıkı$ta 1V/dek'lık bir de#i$im elde edilmesi isteniyor. Devre
elemanlarını hesaplayınız, I1 akımının de#erini belirleyiniz.
"ekil-3
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards