istanbul medipol üniversitesi uygulamalı bilimsel araştırma teknikleri

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
YSTD114374 Uygulamalı Bilimsel Araştırma Teknikleri
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Yönetim ve Strateji / Bankacılık ve Finans Doktora Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Mutlu Gürsoy
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Öğrencilere araştırma tasarımlarında metodoloji ve teknik, biçim ve sunum ve yaygın olarak kullanılan istatistiksel
tekniklerle verinin yönetimi ve analizi için genel bir bakış kazandırılması amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1. araştırma çalışmasının amacını ve odak noktasının ana hatlarını belirleyebilecektir.
2. uygun bir araştırma konusu seçiminde yardımcı olacak fikirler üretebilecektir.
3. bir araştırma önerisi taslağı hazırlayabilecektir.
4. literatür taramasının önemini ve amacını anlayacaktır.
5. başlıca araştırma yaklaşımlarından tümevarım ve tümdengelim arasında ayırım yapabilecektir.
6. nitel ve nicel veri toplama teknikleri ve analiz prosedürleri arasında ki farkları açıklayabilecektir.
7. bir araştırma çalışmasında başlıca etik sorunları anlayacaktır.
8. bir araştırmada örnekleme gereksinimini bilecektir.
9. farklı örnekleme tekniklerini kullanabilecektir.
10. veri toplama tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını anlayacaktır.
11. nicel ve nitel veri analizinde dikkate alınması gereken temel konuları belirleyebilecektir.
12. araştırma sonuçlarını raporlayabilecektir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, sorgulayan, eleştirel düşünebilen
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Araştırma ve Bilim: Sosyal araştırmaların temelleri
2. Araştırma Tasarımı
3. Nitel ve Nicel Araştırmalar
5. Kavramsallaştırma, İşlemselleştirme ve Ölçüm
6. Endeksler, Ölçekler ve Tipolojiler
7. Örneklemenin Mantığı
8. Veri Toplama
9. Nicel Veri Analizi
10. Nitel Veri Analizi
11. İstatistiksel Analiz
12. Veri Madenciliği
13. Araştırma Sürecinde Etik Sorunlar
14. Araştırma Sonuçlarının Raporlanması
Öğretim ve Teknikleri
Ders anlatımı, Problem Çözümü (SPSS, Rapidminer, Weka), Soru - Cevap, Araştırma projesi geliştirme
Dersin Koşulları
Öğrenci sürekli olarak derse katılmakla, not tutmakla ve sınıf içi tartışmalara katılmakla yükümlüdür
Ders Notu
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Aysel Aziz, Nobel Yayıncılık, Ekim 2015, 10. Baskı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Y. Kıncal vd. Nobel Yayıncılık, Ekim 2015 4. Baskı
John W. Creswell (2015), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approachs, Fourth
Edition, SAGE
Önerilen
Kaynaklar
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS
uygulamalı, 7. Baskı, Sakarya yayıncılık.
Babbie, Earl (2010), The Practice of Social Research, Twelfth Edition, Wadsworth.
Balcı, Ali (2013), Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler, Genişletilmiş 10. Baskı, PEGEM
Akademi.
Field, Andy (2013), Discovering Statistics Using SPSS, Fourth Edition, SAGE
Krzanowski, Wojtek (2007), Statistical Principles and Techniques in Scientific and Social Research, Oxford
University Press.
Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Genişletilmiş 9. Baskı. Seçkin
Yayıncılık.
Kaynaklar
Download