FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve

advertisement
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI
GENEL
YÖNETMELİK
1. Stajın Tanımı ve Amacı
İç Mimarlık bölümünde uygulanan staj çalışmaları ile öğrencinin; iç mimarlık
eğitim proğramına göre yapmış olduğu bölüm içi çalışmaların ve uygulamaların yanı
sıra profesyonel anlamda mesleki çalışma ve uygulamaları da izleyip, bunlara katılıp
mesleki bilgi, görgü ve deneyimini artırması amaçlanmıştır..
2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri
Toplam 70 İş Günü Zorunlu
İç Mimarlık Staj Çalışmaları, dört yıllık iç mimarlık eğitimi süresince üç aşamada ve yaz
aylarında tamamlanır. Bu aşamalar :
İMİM 200 STAJ 1 – Mesleki Gelişim-Araştırma/Seminer : 10 iş günü
İMİM 300 STAJ 2 – Şantiye
: 30 iş günü
İMİM 400 STAJ 3 – Mesleki Uygulama : Mimari Büro : 30 iş günü
olarak tanımlanmıştır. Bu üç stajın içerik, süre, yer, kontenjan ve staj değerlendirme
ilkeleri ilgili stajın ek yönetmeliğinde açıklanmaktadır.
3. EKLER:
İMİM 200 STAJ 1 – Mesleki Gelişim-Araştırma/Seminer : 10 iş günü
İMİM 300 STAJ 2 – Atölye: İç Mimarlık atölyesi
: 30 iş günü
İMİM 400 STAJ 3 – Mesleki Uygulama : Mimari Büro : 30 iş günü
1
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
MESLEKİ ÇALIŞMA / UYGULAMA – STAJ
İMİM 200 STAJ 1:
YÖNETMELİK
MESLEKİ GELİŞİM - ARAŞTIRMA / SEMİNER
1.Stajın Tanımı ve Amacı:
İç mimarlık mesleğinin başlangıcında; öğrencinin mesleki vizyonunu geliştirmek, mesleki
sosyal performansını oluşturmak, kendi kültürünü tanımak ve çevre duyarlılığını
arttırmak amacı ile kurgulanmış bir stajdır.
Bu staj süresinde öğrencilerin; Üniversiteler, İlgili Meslek Kuruluşları (İç Mimarlar
Odası, Mimarlar Odası vb.), Yerel yönetim, İlgili kurumlar (Belediye ve Belediyeye
bağlı Kültür Birimleri, Tarihi Varlıkları Koruma kuruluşları, Yüksek Anıtlar Kurumu vb.
) ile iletişim kurması ve araştırmaları için gerekli veriyi sağlamaları hedeflenir.

Belirlenen bölgenin geleneksel mimari yapılarının incelemesi, yapının oluşumunu
etkileyen faktörlerin irdelenmesi, mekanların organizasyonu çalışma konusunun
kapsamını oluşturur.

Mesleki gelişimine katkısı olabilecek konularda; Araştırma, Seminer, Çalıştay vb.
organizasyonlara katılması ayrı bir çalışma gurubunun içeriğini oluşturur. Aynı
zamanda öğrencinin, örnek mimari uygulamaları bina ve şehir ölçeğinde görüp
inceleyebilecekleri teknik gezilere katılmaları da beklenir. Bu katılımlarla
öğrencinin profesyonel meslek yaşamında tasarım dışında mesleki alanlar
konusunda deneyim kazanması ve kendi mesleki algısını geliştirmesi hedeflenir.
2. Stajın İçeriği; Süresi ve Yeri
10 İş günü
İçerik: Mesleki Gelişim - Araştırma Seminer Stajı kapsamındaki çalışmalar,
aşağıdaki iki ayrı seçenekten birine uygun olmalıdır.
 1. Öğrenci tarafından önerilen ancak Bölüm Başkanlığı ve Staj
Komisyonu tarafından kabul edilen mesleki çalışmalar: Yurt içi ya
da dışından bir şehir/semt seçimi. Belirlenen bölgenin mimari
2
yapısı, üslubu, tarihçesi, sahada ve kaynaklardan araştırılmak
suretiyle, öğrenci tarafından yapılan çizimler ve çekilen
fotoğraflarla desteklenmiş kapsamlı bir araştırma dosyası.( A 4
formatında en az 20 sf. )
 2. Bölüm Başkanlığı ve Staj Komisyonu tarafından düzenlenen ve
önerilen mesleki çalışmalar: yurtdışı ve yurt içi teknik geziler;
ulusal ve uluslararası atölye çalışmaları, çalıştaylar; seminer,
sempozyum vb çalışmalar.
Süre: Bu staj zorunlu 10 iş günüdür; Cumartesi ve Pazar günleri staj kapsamında
değildir. Staj, birbirini izleyen 10 iş günü içinde tamamlanabileceği gibi,
birbirinden bağımsız en az iki günlük mesleki çalışmalardan oluşan toplam
10 gün şeklinde de yapılabilir. Teknik geziler 4 iş gününden az olamaz; bu
durumda geri kalan 6 iş günü staj süresi, diğer çalışmalarla tamamlanır.
Yer : Staj konusuna göre, çalışma bölgesini öğrenci kendisi seçebilir.
Seçtiği konu ve bölge ile ilgili destek alabileceği kurum ve kuruluşları
kendisi belirleyebilir.
3. Stajın Başlangıcı ve Bitişi
İMİM 200 Staj I - Mesleki Gelişim - Araştırma Seminer Stajı, ikinci yarıyıl sonunda
bahar dönemi yıl sonu sınavlarının sona erdiği süreden itibaren başlar. Öğrenci stajını 2.
yarıyılın başına kadar (2. Sınıf derslerini almadan önce) tamamlamak zorundadır.
5. Stajın Değerlendirilmesi
İMİM 200 Staj I - Mesleki Gelişim - Araştırma Seminer Stajı çalışmalarının
değerlendirilme aşamaları ve ölçütleri şunlardır:




Öğrenci bu stajı eksiksiz, % 100 tamamlamak zorundadır. Eksik staj günü ile
dosya teslim eden öğrenci bu stajdan başarısız sayılır.
Öğrenci staj süresince sunduğu programdaki teorik ve uygulama çalışmalarına
katılmak zorundadır. Staj süresince istenen tüm uygulamaları bireysel ve grup
çalışması olarak hazırlamakla yükümlüdür.
Staj kapsamındaki her bir çalışmanın bitiminde öğrenci tüm uygulamalarını bir
dosya halinde toplar. Çalıştay, Seminer, Atölye vb. çalışmalarda; çalışmalara
katıldığı kuruluşlardaki yetkili kişiler tarafından onaylı belge ve tüm belgeler
tek bir dosya halinde staj komisyonuna teslim edilir.
Staj dosyasının içeriği ve sunuş biçimi staj komisyonunca belirlenen esaslara
uygun olmalıdır.
3




Teslim edilen staj dosyalarında öğrencinin, teori ve uygulamalara katılımı,
ürettiği çalışmaların anlatılan konular çerçevesinde doğruluğu, staj dosyasının
kurallara uygunluğu açılarından değerlendirilir.
Öğrencilerin staj dosyaları bölüm başkanlığınca belirlenen staj komisyonunca
incelenir ve değerlendirilir.
Stajın başarı notu niteliksel olarak belirlenir, “başarılı” ya da “başarısız” olarak
ilan edilir.
“Başarısız” olan öğrenci o stajı tekrarlamak ve “başarılı” olmak zorundadır.
4
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
MESLEKİ ÇALIŞMA / UYGULAMA – STAJ
YÖNETMELİK
İMİM 300 STAJ 2
ATÖLYE
1.Stajın Tanımı ve Amacı:
Eğitim programı kapsamında 2.yıl, 4. dönem sonunda yapılması planlanan staj;
öğrencinin almış olduğu temel mesleki bilgilerini pekiştirmek ve deneyim kazanmasını
sağlamak amacı ile programlanmıştır. Mekan donanımlarının ve mobilyaların uygulama
evrelerinin bilinmesi, tasarım / konstrüksiyon ilişkisinin yanı sıra detay çözümlerinin
öğrenimi stajın kapsamını oluşturur.
İşçi – işveren ilişkileri, atölye alet ve makinelerinin tanınması, uygulama teknikleri,
malzemelerin öğrenilmesi, İş akışı görev dağılımında sorumluluk alması ile öğrenci bir
sonraki eğitim dönemine sorumluluk alma becerisi ve bilgisi ile hazırlanır.
2. Stajın İçeriği; Süresi ve Yeri
30 İş günü
İçerik: Mekanı oluşturan sabit ya da hareketli birimlerin üretiminin
gerçekleşmesi, belli aşamalardan oluşur. Bu aşamaların uygulanmasında,
projesinin tatbikinde kullanılan metot, uygun malzeme seçimi, detay ve
aksesuar seçimi ile tamamlanan ürünün tüm uygulama evrelerinin
öğrenimi çalışmanın içeriğini oluşturur.
Süre: İMİM 300 Atölye stajı; zorunlu 30 iş günüdür. Staj iki ayrı atölyede
(farklı uygulama öğrenimi amacı ile) yapılabilir. Birbirini takip eden
sürelerde tamamlanması gereken staj 15 + 15 = 30 iş günü şeklinde
uygulanabilir. Cumartesi ve Pazar günleri staj kapsamında değildir.
Yer : Öğrenci tarafından önerilen, Bölüm Başkanlığı ve Staj Komisyonu
tarafından kabul edilen Uygulama atölyesi, İstanbul il sınırları içinde ya da
dışında, yurt içinde ya da yurt dışında olabilir. Özel ya da Kamusal bir
kuruluşa ait atölye olabilir.
5
3. Stajın Başlangıcı ve Bitişi
İMİM 300 Atölye staj II ; 4. yarıyıl sonunda Bahar döneminin sona ermesi ile başlar.
Öğrenci stajını 5. yarıyılın başına kadar (3. Sınıf derslerini almadan önce) tamamlamak
zorundadır.
5. Stajın Değerlendirilmesi
İMİM 300 Atölye Staj II: Mesleki Çalışma - Uygulama Stajı çalışmalarının
değerlendirilme aşamaları ve ölçütleri şunlardır:








Öğrenci bu stajı eksiksiz, % 100 tamamlamak zorundadır. Eksik staj günü ile
dosya teslim eden öğrenci bu stajdan başarısız sayılır.
Öğrenci staj süresince staj yaptığı atölyedeki
teorik ve uygulama
çalışmalarına katılmak zorundadır. Staj süresince istenen uygulamaları
bireysel ve grup çalışması olarak hazırlamakla ve belgelendirmekle
yükümlüdür. ( Üretim aşamalarının fotoğraflanması )
Staj kapsamındaki her bir çalışmanın bitiminde öğrenci tüm uygulamalarını bir
dosya halinde toplar. Evraktaki
ilgili bölümleri, çalışmalara katıldığı
kuruluşlardaki yetkili kişilere onaylatır ve tüm belgeleri tek bir dosya halinde
staj komisyonuna teslim eder.
Staj dosyasının içeriği ve sunuş biçimi staj komisyonunca belirlenen esaslara
uygun olmalıdır.
Teslim edilen staj dosyaları, öğrencinin devamı, teori ve uygulamalara
katılımı, ürettiği çalışmaların anlatılan konular çerçevesinde doğruluğu, staj
dosyasının kurallara uygunluğu açılarından değerlendirilir.
Öğrencilerin staj dosyaları bölüm başkanlığınca belirlenen staj komisyonunca
incelenir ve değerlendirilir.
Stajın başarı notu niteliksel olarak belirlenir, “başarılı” ya da “başarısız” olarak
ilan edilir.
“Başarısız” olan öğrenci o stajı tekrarlamak ve “başarılı” olmak zorundadır.
6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
MESLEKİ ÇALIŞMA / UYGULAMA – STAJ
YÖNETMELİK
İMİM 400 STAJ 3
İÇ MİMARİ BÜRO
1.Stajın Tanımı ve Amacı:
Eğitim programı kapsamında 5.yıl, 6. dönem sonunda yapılması planlanan Büro stajı;
Öğrencinin bir İç Mimarlık bürosunda büronun işleyiş sistemini, iş akışı planını izlemesi,
tasarım ve detay çözümleme projelerinin uygulamaya yönelik hazırlama evrelerini
deneyimlemesi amacı ile kurgulanmıştır. Mesleki bilgilerin profesyonel anlamda nasıl
kullanıldığı konusunda öğrencinin bilinçlenmesi amaçlanır.
2. Stajın İçeriği; Süresi ve Yeri
30 İş günü
İçerik: Bir İç Mimari Projenin tasarım aşamasından, detay çözüm aşamalarına
katılmak, teknik donanımların çözümü, proje çizim ve modellemeler
yapmak, uygulamaları izlemek, proje dosyası, ihale ve teklif dosyası
hazırlamak ve büro kapsamında yapılması gereken mesleki işler, stajın
içeriğini oluşturur.
Süre: İMİM 400 Büro stajı zorunlu 30 iş günüdür.15 + 15 iş günü şeklinde
yapılabilir. İş günü fiilen çalışılan gün sayısıdır “ stajlara fiilen devam
zorunludur”.
Yer : Öğrenci tarafından önerilen, Bölüm Başkanlığı ve Staj Komisyonu
tarafından kabul edilen, İstanbul il sınırları içinde ya da dışında, yurt için
ya da dışında olabilir. Özel ya da Kamusal bir kuruluşa ait İç Mimarlık
Bürosu olabilir.
7
3. Stajın Başlangıcı ve Bitişi
İMİM 400 Büro staj III ; 6. . yarıyıl sonunda Bahar döneminin sona ermesi ile başlar ve
birbirini takip eden 30 iş günü içinde tamamlanır. Staj yapılan büro ya da kuruluşun
işleyişine bağlı olarak cumartesi günleri iş günü kapsamında sayılabilir. Pazar günleri iş
günü kapsamında değildir. Staj güz dönemi başlamadan tamamlanmalıdır. Dersler devam
ederken büro stajı yapılamaz. 7. Yarıyılın başına kadar staj tamamlanmalıdır.
5. Stajın Değerlendirilmesi
İMİM 400 Büro Staj III: Mesleki Çalışma - Uygulama Stajı çalışmalarının
değerlendirilme aşamaları ve ölçütleri şunlardır:









Büro stajının % 100 devam zorunluluğu vardır. Raporlu ya da raporsuz
devamsızlığı olan öğrenci; devamsızlık yaptığı günleri tamamlamak
zorundadır. Sağlık nedeni dışında büro çalışmalarına 4 gün üst üste
devamsızlık yapan öğrenci, devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır ve stajı
tekrarlaması gerekir.
Öğrenci staj süresince staj yaptığı bürodaki tasarım ve uygulama çalışmalarına
katılmak zorundadır. Staj süresince istenen uygulamaları bireysel ve grup
çalışması olarak hazırlamakla yükümlüdür.
Öğrenci tüm büro çalışmalarını günlük iş planı çerçevesinde staj dosyasına
aktarır ve yaptığı uygulamaların örneklerini dosyaya ek olarak ilave eder.
Staj kapsamındaki her bir çalışmanın bitiminde öğrenci tüm uygulamalarını bir
dosya halinde toplar; ilgili bölümleri çalışmalara katıldığı kuruluşlardaki
yetkili kişilere onaylatır; ve tüm belgeleri tek bir dosya halinde staj
komisyonuna teslim eder.
Staj dosyasının içeriği ve sunuş biçimi staj komisyonunca belirlenen esaslara
uygun olmalıdır.
Teslim edilen staj dosyaları, öğrencinin devamı, teori ve uygulamalara
katılımı, ürettiği çalışmaların anlatılan konular çerçevesinde doğruluğu, staj
dosyasının kurallara uygunluğu açılarından değerlendirilir.
Öğrencilerin staj dosyaları bölüm başkanlığınca belirlenen staj komisyonunca
incelenir ve değerlendirilir.
Stajın başarı notu niteliksel olarak belirlenir, “başarılı” ya da “başarısız” olarak
ilan edilir.
“Başarısız” olan öğrenci o stajı tekrarlamak ve “başarılı” olmak zorundadır.
8
Download