kapak.fh11

advertisement
ÜRÜN HABERLER‹
WLAN-BRIDGE-WAVE
MEKAN‹K SICAKLIK SW‹TCH‹
Ethernet Uygulamalar› ‹çin
Kompakt ve Ex-proof
Weidmüller, WaveLine serisine yeni kat›lan
WLAN-BRIDGE-WAVE Ethernet
uygulamalar› için gelifltirilmifltir. Bu WLAN
modülü sayesinde, kurulu Ethernet a¤lar›na
sonradan seri cihazlar›n›z› kolay ve güvenli
bir flekilde ba¤layabilirsiniz. Weidmüllerin
di¤er Ethernet ürünleri gibi, raya monte
edilebilen WLAN-Bridges de kompak
(108mm x 22,5mm x 127,8mm) ve sa¤lam
yap›s› ile endüstri uygulamalar›nda kullan›ma
uygundur. Galvanik izolasyonsuz RS232- ve
bir RJ45-Arayüze sahip olan IE-WLAN-BRIDGE-WAVE modülü
Wireless LAN (IEEE 802.11.b, 802.11.g) standartlar›n›
desteklemektedir. WLAN-BRIDGE modülünün konfigürasyonu(flifreli)
seri arayüz veya ‹nternet üzerinden yap›labilir. Webserver entegre
edilmifl olan modül genifl güvenlik mekanizmalar›na sahiptir. Ayr›ca
modül üzerinde 10 Base-T/100 Base-Tx (Bak›r) Network arayüzü
bulunmaktad›r. Günümüzde endüstride kablolaman›n efektif olmad›¤›
veya sabit olmayan sistemlerde a¤ ba¤lant›s› Wireless LAN ile
gerçeklefltirilmektedir. WLAN-Bridge ile cihazlar›n›z kolay ve h›zl›
bir flekilde Ethernet a¤lar›na adapte edilir. Öne çikan özellikler;
Kompak yap›, IP20 koruma s›n›f›, V0 yanmazl›k s›n›f›, 0°C … 55°C
çal›flma s›cakl›¤›, Redundans besleme, 3 LED: Veri transferi, Power,
Ba¤lant›/ Aktivite.
Barksdale T9692X özellikle
kimyasal proses hatlar› ve
hidrokarbon proses
sanayinde güvenle kullan›lan
ve aranan bir üründür. Ürün
yak›t verimlili¤ini sa¤lamak
ve emisyonu düflürmek
üzere, eksoz s›cakl›¤›n›
kontrol etme amaçl› olarak
kullan›lmaktad›r. Di¤er
önemli özellikleri; sahada
ayarlanabilirlik, tek parça
gövde, lokal ya da remote
montaj (kapilari istenen
boyda olabilir) ve tek ya da çift switch ç›k›fl›. Ürün kolay montaj› ve
ayar›, set ayar› ve kalibrasyonu etkilemeyen tek parça 316 paslanmaz
çelik gövdesi gibi özellikleri ile eflde¤er di¤er markalara göre avantaj
sa¤lamaktad›r. Ürün Özellikleri: Ex-proof, Yüksek do¤ruluk (±1% ful
skala), Ayarlanabilir bas›nç: 510 bar, Maksimum bas›nç dayan›m›:
1000 bar, Ba¤lant› seçenekleri: SPDT ya da DPDT, Hat veya ortama
duyarl›, Sertifikalar: UL, CSA & ATEX ; ANSI/ISA 12.27.01, DIV I
veya DIV II uygulamalar›. Uygulama Alanlar›: Is› izleme, Hidrolik güç
üniteleri, Yanma motorlar›, Kompresörler, Makine alet ve endüstriyel
ekipmanlar, Proses ekipmanlar›.
WEIDMÜLLER
Tel : +90 216 5371070
Fax : +90 216 5371077
ZETA ENERJ‹
Tel : +90 212 2109750
Fax : +90 212 2203981
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27651 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27652 giriniz.
YAMAHA SCARA ROBOTLAR
Birçok Üretim Sürecinde Kullan›m ‹mkan›
Yamaha Scara Robotlar›n
öne ç›kan özellikleri
flunlard›r; Yamaha motor
kalitesi, 10.6m/sn'lere
varan yüksek h›z,
0,33'sn'lere düflürülmüfl
standart cycle süresi, ±
0.01mm ve ± 0.005°
yüksek tekrarlanabilirlik,
Alüminyum pres muhafaza ve direkt eksenmotor ba¤lant›s› sayesinde
yüksek rijitlik, 120mm 1200mm genifl stroke aral›¤›, 0.5kg - 50 kg genifl yük aral›¤›, 280˚
XY hareket yetene¤i, Uluslar aras› ödüllü benzersiz dayan›ml› gövde,
Metal görünüm ve teknolojik tasar›m ile kompakt yap›, Safe Port ile
art›r›lm›fl güvenlik, Robot kolu içinden hava ve sinyal aktar›m yolu,
Robot Kontrolörü için; Profibus, Ethernet, Device Net, CC-Link
Haberleflme Opsiyonlar›, Robot kontrolörü için standart olarak; 16/8
DIO portu, Teach box portu, Safe port, RS232 Portu, Hiçbir opsiyon
gerektirmeden PC, HMI ve Teach Box ile Kontrol Seçene¤i, Vision
& tracking kameral› yapay görme sistemi. Tüm bu özellikleriyle
Yamaha Scara Robotlar; G›da, otomotiv, ilaç, beyaz eflya, cam ve
seramik gibi birçok üretim sektöründe, kolileme, paketleme, pick &
place, dizme, tafl›ma, yükleme ve boflaltma, silikon ve yap›flt›rma
uygulamalar›, vidalama, delme gibi birçok süreçte kullan›labilmektedir.
OTES ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 3377056
Fax : +90 216 3377057
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27625 giriniz.
36
MART-N‹SAN 2009
Download