emsal ücret araştırması

advertisement
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI
Yazar Alper Çekmeceligil
Cuma, 30 Eylül 2011 16:46 - Son Güncelleme Cuma, 30 Eylül 2011 16:48
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008/ 10241 E. 2008/ 6580 K. ve 27.03.2008 tarihli kararında; iş
mahkemelerinde açılan işçilik alacaklarına dair davalarda gerçek ücretin belirlenmesi için nasıl
bir prosedürün takip edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu tür davalarda sıkça
görülebildiği üzere davacı taraf olan işçinin iddia ettiği ücret ile davalı taraf olan işverenin
mahkemeye sunduğu bordrolardaki ücret uyuşmamaktadır. Tarafların dinlettiği tanıklarının da
davacı işçinin aldığı ücrete dair çok farklı rakamları beyan ettikleri uygulamada sıkça
görülmektedir. Tarafların birbirinden çok farklı beyanları karşısında mahkemenin hangi beyanı
dikkate alarak hesaplama yapacağı hususu dosya açısından en önemli unsurlardan birisidir.
İnceleyeceğimiz kararda Yargıtay hangi yolun izlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
İncelemeye konu kararda davacı işçi, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin alacağının
ödetilmesini karar verilmesini istemiştir. Davacı dava dilekçesinden aylık ücretinin net 300 TL
olduğunu iddia etmiştir. Davacı tanıkları davacının şef olduğunu beyan ile asgari ücretin
üzerinde maaş aldığını, ancak kaç lira ücret aldığını bilmediklerini belirtmişlerdir. Diğer taraftan
işveren tarafından dosyaya sunulan ve davacının imzasını taşıyan bordrolarda asgari ücretten
davacıya ödeme yapıldığı görülmüştür.
Yargıtay böyle bir durumda davacı işçinin alabileceği gerçek ücretin tespiti için, davacının iş ve
kıdemi de belirtilerek meslek kuruluşuna yazı yazılarak, alınacak yanıta göre karar verilmesi
gerektiğini belirtmiştir http://www.olde..-cialis-canada.html .
1/2
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI
Yazar Alper Çekmeceligil
Cuma, 30 Eylül 2011 16:46 - Son Güncelleme Cuma, 30 Eylül 2011 16:48
Bu aşamadan sonra önemli olan ilgili meslek kuruluşunun ne şekilde tespit edileceğidir.
Uygulamada çalışılan işyerinin sektöründeki sendikalara ve ticaret odalarına yazılar
yazılmaktadır. Ancak sendikalar ve ticaret odalarından mahkemelere gönderilen yazılardaki
emsal ücret miktarlarında tutarsızlıklar olabilmektedir. Bordroda görünen ücretten daha yüksek
ücret aldığını iddia eden işçi bu durumu ispat etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla bu emsal ücret
araştırması, uygulamada masrafı davacı işçi tarafından karşılanarak yapılmakta ve emsal
ücretin sorulacağı kuruluş davacı tarafından seçilmektedir. Davalı işverenler kendi aleyhlerinde
gelebilecek bir emsal ücret miktarı karşısında sağlıklı savunma yapabilmeleri için bordrodaki
ücretin gerçek ücret olduğunu ispatlayacak belgeleri ve davacıya emsal olabilecek kişilerle ilgili
örnek sözleşmeleri dosyaya sunmaları gerekmektedir.
2/2
Download