sunuş - Nobel Akademik Yayıncılık

advertisement
SUNUŞ
Bir grup genç meslektaşımın, yazmış oldukları “Örgütlerde Davranışın
Aydınlık ve Karanlık Yüzü” adlı kitabın içeriğini ilk öğrendiğimde, bu çalışmalarında örgüt yaşamında varolan olumlu ve olumsuz davranışları ele
almış olmaları bana derslerimde öğrencilerime sıkça belirttiğim bir hususun
gerçekten ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anımsattı. Zaman zaman
öğrencilerim stajlarında ya da yaptıkları geçici işlerde yetkinliklerini kullanamadıklarından, çok basit ve sıkıcı işler yaptıklarından şikâyet ederler. Bu
gibi durumlarda ben de herhangi bir örgütte bu tür basit işleri yapmanın
bile kişiler için çok önemli bir deneyim olduğunu, böylece olumlu ve olumsuz muhtemel örgütsel davranışları gözlemleyebileceklerini ya da şahsen
göstereceklerini belirtirim. Örgüt ortamının ne denli karmaşık olduğunu,
yaşamadan anlaşılmasının mümkün olamayacağını ve bu deneyimin kendileri için kariyerlerinin ileriki aşamalarında son derece yararlı olacağını ilave
ederim. Genç meslektaşlarım bu çalışmalarında örgütlerdeki olumlu ve
olumsuz davranışları ayrıntılı bir biçimde ortaya koyarak, yukarıda öğrencilerime basit bir biçimde anlatmaya çalıştığım hususları bilimsel olarak ele
alarak ve kitapta benimsedikleri bütüncül bakış açısı ile örgütsel davranış
alanına önemli bir katkıda bulunmuşlardır.
Kitabın başlığından da anlaşılacağı gibi, örgütsel yaşamda yardım etme
davranışı, insiyatif alma, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi bazı davranışlar kişinin kendisine ve şirketine yararlı sonuçlar doğururken, hırsızlık,
sabotaj, saldırganlık gibi bazı olumsuz davranışlar da örgüt yaşamının karanlık yüzünü oluşturmaktadır. Her ne kadar karanlık yüz ifadesi karamsar
bir mesaj vermekteyse de, diğer yandan ”insan yönetimi” olgusunu daha
v
vi
Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü
ilginç kılmakta ve bu işi başaran kişileri de etkin birer yönetici ya da lider
olarak kabul etmemize neden olmaktadır.
“Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü” başlıklı kitap altı
bölümden oluşmakta, birinci bölümde pozitif örgütsel davranış akımının
pozitif psikolojinin ardından doğuşu ve gelişimi, ikinci bölümde çalışma
yaşamındaki işe adanma, işe bağlanma gibi pozitif bireysel tutumlar ele
alınmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü çalışma yaşamında bireyin bilinç dışı
karar verme eğilimlerini ve bunların neden olduğu başlıca sonuçları içermekte, bu bölümün ardından pozitif ve negatif örgütsel davranışlara yer
verilen bölümler gelmektedir.
Örgütlerdeki mevcut insan kaynakları sistemleri yıllar boyunca olumsuz davranışları azaltma ya da elimine etme yönünde çaba sarf etmişlerdir.
2000’li yılların başından itibaren önce pozitif psikoloji, daha sonra da pozitif
örgütsel davranış akımları ile birlikte olumlu çalışma davranışları akademik
alanda irdelenmeye başlanmıştır. Dileğimiz bu alanda yapılan akademik
çalışmaların, uygulamalara da yansıtılarak çalışanların olumlu yönlerinin
örgütlerde daha fazla vurgulanmasını sağlamaları ve böylece kişilerin de
kendi olumlu yönlerine ilişkin daha fazla farkındalık kazanmalarıdır. Bu
bağlamda genç meslektaşlarımın “Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü” adlı değerli çalışmalarında bilimsel kaygı ve ciddiyetle ele
aldıkları konuların hem akademik çevrelere hem de uygulama alanına
önemli katkılar yapacağı kanısındayım. Umarım davranışın aydınlık yüzü,
karanlık yüzünden daha baskın çıkar ve örgütlere başarı, huzur ve iyimserlik getirir.
Prof. Dr. Cavide Uyargil
İ.Ü. İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
ÖN SÖZ
Faaliyet alanı ne olursa olsun tüm örgütlerde yönetim uğraşının en
önemli boyutlarından birisi şüphesiz “insandır”. İnsanın örgütsel yaşamdaki vazgeçilemez konumu ile birlikte, insan davranışlarının tüm süreçler ve
sonuçlar üzerindeki etkileri doğrultusunda yönetim biliminin ilgi alanı gün
geçtikçe genişlemektedir. Örgütsel yaşamda etkili olan insan davranışlarının tanımlanması ve belirli değişkenlerle olan ilişkilerinin açıklanması üzerine gerçekleştirilen çalışmalarının sonucunda giderek gelişen örgütsel davranış yazını, araştırmacı ve uygulamacılara önemli açılımlar sunmaktadır.
Günümüz çalışma yaşamında önem kazanan pozitif ve negatif yönlü davranışları bir bütün olarak ele alma düşüncesinden yola çıkarak hazırlanan
kitabımız; farklı üniversitelerde görev yapan bir grup öğretim üyesinin ortak çalışmasının ürünüdür. Kitabımız lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı programlarda yürütülen; davranış bilimleri, davranış bilimlerine giriş, örgütsel davranış, örgütlerde davranış, çalışma psikolojisi gibi
derslerde Türkçe kaynak kitap ihtiyacının karşılanmasını amaçlamaktadır.
“Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü” adlı kitabımızda
ele alınan konular, altı bölümde toplanmaktadır. Birinci bölümde, pozitif
örgütsel davranışın doğuşu ve gelişimi; ikinci bölümde çalışma yaşamında
pozitif bireysel tutumlar yer almaktadır. Kitabımızın üçüncü bölümünde
bilinç dışı karar verme eğilimleri ve davranışlara yer verilmiş; dördüncü
bölümde, çalışma yaşamındaki pozitif davranışlar ele alınmıştır. Beşinci
bölümde, örgütlerde davranışın karanlık yüzü çerçevesinde çalışma yaşamındaki olumsuz davranışlara yer verilmiş; altıncı bölümde ise hem pozitif
hem de negatif sonuçlar doğurabilen davranışlar ele alınmıştır.
vii
viii
Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü
Kitabımızdaki konular, yazarlara uzmanlık alanları ve lisansüstü uzmanlık konuları doğrultusunda dağıtılmış; özverili bir ekip çalışmasının
sonucunda alan yazına katkı sağlayacağını düşündüğümüz eserimiz meydana gelmiştir. Bununla beraber, mutlaka eksiklerimiz ve hatalarımız olmuştur. Hoşgörünüze sığınarak peşinen, kitabımızda yer alan konular ve
içerikle ilgili yapıcı eleştiri ve katkılara açık olduğumuzu belirtiriz. Burada,
kitabımıza sunuş yazma nezaketi gösteren değerli büyüğümüz Prof. Dr.
Cavide Uyargil hocamıza sevgi ve saygılarımızı sunarız. Ayrıca, kıymetli
desteği sebebiyle Prof. Dr. Muharrem Tuna hocamıza; kitabımızın dizgi ve
redaksiyon işlemlerini titizlikle gerçekleştiren Aras Çiftçi ve Onur Ertürk'e
ve kitabımızın basımını gerçekleştiren Nobel Akademik Yayıncılık ailesine
teşekkürlerimizi sunarız. Kitabımızın Türk yazınına, öğrencilerimize, araştırmacılarımıza ve uygulamacılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz.
Editörler: Doç. Dr. Pelin Kanten – Doç. Dr. Selahattin Kanten
Download