26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır

advertisement
26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Karar Sayısı : 2006/10876
Ekli “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; DevletBakanı ve
Başbakan Yardımcılığının 1/8/2006 tarihli ve 14822 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 210 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
7/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ek 2 nci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavi:
EK MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre tedavi ve yol giderlerinden
yararlanacak olanlar resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, tedavi amacıyla, özel sağlık
kurum ve kuruluşlarına sevk edilebilir.
Hangi özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan sevk yapılabileceği, hangi tür
tedaviler için hasta gönderileceği hususları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca müştereken tespit edilir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alımı ve bunlara ilişkin
fiyatlandırma işlemleri ile ilgili olarak özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Maliye Bakanlığı
arasında anlaşma yapılabilir.
Kurumlarca özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler, Sağlık
Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri
ile belirlenir."
MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards