18.03.2008/62 MALĐYE BAKANLIĞINCA 2008 YILINDA

advertisement
18.03.2008/62
MALĐYE BAKANLIĞINCA 2008 YILINDA
UYGULANACAK PARASAL SINIRLAR BELĐRLENDĐ
ÖZET
Maliye Bakanlığınca başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler
:
gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı
birim fiyatları tespit edilmiştir.
Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 14.03.2008 tarih ve 26816 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/1 sayılı Parasal Sınırlar Ve Oranlar
Hakkında Genel Tebliğ’de başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler
gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim
fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit
edilmiştir. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler 14.03.2008 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Bu Tebliğ ve ekleri bu sirkülerimize eklenmiş olup, Tebliğde yapılan
düzenlemeler ana başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir:
TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570
Anıttepe – Ankara – Turkey
Tel : (312) 232 50 60 (10 Hat) Faks : (312) 232 50 73
www.turmob.org.tr
61/2
Merkezî yönetim muhasebe yönetmeliğine tabi işlemler,
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri,
yetkileri, denetimi ve çalışma usul ve esasları hakkında
yönetmeliğe tabi işlemler,
Muhasebe yetkililerinin eğitimi, sertifika verilmesi ile
çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri
gereğince yardımcılara devredilecek görev ve yetkiler,
Kaybolan faturalarla ilgili işlemler,
Taşınırların kayıtlardan çıkarılması,
Ön ödeme işlemleri,
Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar,
Faiz oranları,
Alındılar ve alındı birim fiyatları
Öte yandan bu Tebliğ ile 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 2007/1 sıra no.lu Parasal Sınırlar ve Oranlar
Hakkında Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Saygılarımızla…
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards