İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

advertisement
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Bölüm/Program Dersi
Dersin Adı
DERS TANIM BİLGİLERİ
Sosyal Güvenliğe Giriş
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
SSG111
3
0
0
4
Dersin
Koordinatörü
-
Öğretim
Elemanları
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
-
Günümüz sosyal güvenlik sistemi ve bunun var olan sosyal güvelik hukuku ile
ilişkisini kavratmak ve aynı zamanda sosyal güvenliğin tarihi, önemi, kaynağı,
diğer bilimlerle ilişkisi ve son olarak sosyal güvenlik mevzuatının öğretilerek
kapsamlı bir şekilde alt yapısının oluşturulması
Sosyal güvenlikte temel kavramlar, SGK kurumsal yapısı ve tek çatıda
sigortalıların statüsü, Sosyal Güvenlik Kurumları ve sigorta kolları, sosyal
güvenlik reformu öncesinde Türkiye de sosyal güvenlik kurumları, sosyal
güvenlik reformu sonrasında Türkiye de sosyal güvenlik kurumları, kimler
sigortalı sayılırlar, kimler 4/A kapsamında sigortalı sayılmazlar, Sosyal Güvenlik
hukukunun kaynakları
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Program yeterlilikleri
Düşük
B
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik alanlarında ortaya çıkabilecek
problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; çözüme
dönük kararlar için uygun kalitatif ve kantitatif teknikleri
kullanma, değerlendirme ve uygulama,
D
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik alanlarının başlıca teorilerine
ve terminolojisine hakim olmak,
E
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik alanlarının hukuki ve yasal
boyutlarını uygulayacak düzeyde öğrenmek
Orta
Yüksek
X
X
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme*
Yöntemi
1
Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramların kavranması
E
1
2
Sosyal Güvenliğin öneminin algılanması
B, D
1
3
Sosyal güvenliğin, hukuk ile ilişkisinin kavranması
B,D,E
1
4
Günümüz Sosyal güvenlik Sistemi yapısının anlaşılması
B,D
1
5
Sosyal güvenlik sistemi kaynaklarının neler olduğunun
bilinmesinin sağlanması
B,D
1
Sosyal güvenlik sorunları ve çözümlerin kavranması ve analitik
B,D
1
bakış açısının sağlanması
Verilen ödevler sayesinde geniş bir alana yaygın sosyal
7
B,D
1, 3
güvenliğin farklı konularında uzmanlaşmanın sağlanması
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Sosyal güvenlik kavramı ve risk
2-3
Sosyal güvenliğin nitelikleri ve kullanılan teknikler
4
Dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel gelişimi
5
Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimi
6
Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler
7
Sigortalı sayılmanın önemi ve nitelikleri
8-9
Kısa ve uzun vadeli sigorta dalları, uzun vadeli sigortalarda diğer hükümler
10-11
Sosyal güvenlik kurumu ve işlevleri
12
SGK işlemlerinden zarar görenlerin başvurabileceği merciler
13
Genel sağlık sigortasına genel bakış
14
Bireysel emeklilik sigortası ve tasarrufuna genel bakış
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Tahsin Köse, Üçüncü Yol ve Sosyal Güvenlik, Bilge Yayınevi, Ankara, 2011.
2
Refik Korkusuz ve Suat Uğur, Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa,
2011.
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
1
5
0
5
Uygulama
1
10
0
10
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
15
0
15
Toplam Yük
110
Toplam Yük / 30
3.66
Dersin AKTS Kredisi
4
Download