Slayt 1

advertisement
% 83
Görme
% 10
İşitme
Koklama
% 2
Dokunma
% 1
Tatma
ÖĞ
RE
NM
E
% 4


Araç gereçler öğrenme işlemine katılan
duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı
öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı
olurlar.
Öğretim sürecini zenginleştirir.










Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar
Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı olurlar
Dikkat çekerler
Hatırlamayı kolaylaştırırlar
Soyut işleri somutlaştırırlar
Zamandan tasarruf sağlarlar
Güvenli gözlem yapma imkanı sağlarlar
Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin
sunulmasını sağlarlar
Tekrar tekrar kullanılabilirler
İçeriği birleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar






Okuma
İşitme
Görme
Hem görme hem
işitme
Söyleme
Yapma ve söyleme
Araç gereçlerin kullanımı, öğrenme işlemine
katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve
kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olur.
1. Çoklu öğrenme ortamı sağlama
Bilginin Hatırlanma Yüzdeleri
%90
%70
%50
%30
%20
%10
Okuma
İşitme
Görme
Görme ve
İşitme
Söyleme
Öğrenmede kullanılan duyu
organı sayısı arttıkça
öğrenilenlerin kalıcılığı da
artmaktadır.
Yapma ve
Söyleme



Öğrenciler farklı öğrenme stil ve ihtiyaçlarına
sahiptirler.
Bütün öğrenciler aynı öğretme-öğrenme
etkinliklerinden eşit derecede yararlanamazlar.
Öğretimde kullanılan araç ve gereç sayısı
arttıkça, her bir öğrencinin bireysel öğrenme
ihtiyaçlarına uygun bir öğretim kanalının
bulunması ihtimali de artar.



Sadece öğretmenin sözel anlatımının olduğu
bir öğretme ortamına nazaran bilgilerin
görsel/işitsel araç-gereçler yoluyla
sunulması öğrencilerin dikkatlerini
çekecektir.
Dikkat çekmek için yarışan tüm uyarıcılara
karşın, öğrenenlerin amaçlanan mesaja
odaklanmasını sağlamak ancak ilgi çekici
uyarıcılar sunarak gerçekleştirilebilir.
Dikkat çekici öğretmeler öğrenenin kısa
süreli belleğinde kalıcılığı artırır.



Bilgiler uzun süreli belleğe ikili kodlama ile
kodlanır.
İkili kodlama kuramına göre bilgi uzun
süreli bellekte hem sözel hem de görsel
olarak kaydedilir. Bu araçlarla kullanılan
bilgilerin hatırlanma oranı daha yüksektir.
Hem sözel hem görsel sunulan bilgilerin
hatırlanma ihtimali daha yüksektir



Görsel araç ve gereçler sunulan bilgiyi
somutlaştırır, özetler ve basite indirger.
Özellikle anlaşılması güç karmaşık kavramları
basitleştirir.
Hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir eşyayı ne
kadar ayrıntılı anlatırlarsa anlatsınlar herkes
farklı şekilde kafasında canlandırabilir. Ama
eşyanın resmi ya da video görüntüsü olsa daha
kolay anlatılmış ve hatırlanmış olur.


Bir resim bin kelimeye bedeldir!
Bazen bir slayt, bir resim, bir karton bir
çok kelime ile anlatılacak konuyu
özetlememize ve zamandan tasarruf
sağlamamıza yarar.

Video film, animasyon ve simülasyon gibi
materyaller sayesinde sınıfa getirilmesi
imkansız cisim, olgu, olay ve işlemlerin
kolayca ve güvenle gözlemlenmesini ve
incelenmesini sağlarlar.

Bir öğretmenin aynı konuyu bir sınıfta
farklı diğer bir sınıfta farklı anlatmasını
engeller. Hazırlanan materyaller sayesinde
farklı zamanlarda dersi alan öğrenciler
aynı miktardaki bilgiyi alırlar.

Farklı derslerde tekrar kullanılan
materyaller öğretmene hem maliyet hem
de zaman açısından kazanç sağlarlar.



Bazen gerçek eşyalar, ilk anda öğrencilere
çok karmaşık gelebilir ya da eşyanın
karmaşık unsurları olabilir.
Böyle durumlarda slayt ve tepegöz
saydamında kullanılacak basit çizimlerle
öğrencilerin eşyanın normalde
görünmeyen iç parçalarını görmeleri
sağlanabilir.
Mikroskop, slayt, tepegöz, filmler vb.



İletişim ögelerinden kaynakla alıcı arası bilgi
paylaşımını öğretim aracı sağlar.
Öğretim materyalleri ise farklı araçlarla
sunulan bilgiler, mesajlar, malzemelerdir!!!
Öğretim aracı ne kadar mükemmel olursa
olsun mesaj kötü tasarlanmışsa öğrenme
açısından yararı yoktur (tersi de geçerlidir).

Öğretim araç gereçlerinin seçimini etkileyen
faktörler karşılıklı etkileşim içerisinde olup birinin
seçim, tasarım, ya da kullanımı diğerinin seçim,
tasarım ya da kullanımı doğrudan etkiler,
Öğretim hedefleri
Yöntem seçimi
Araç gereçlerin
özellikleri
Öğretmenin tutumu,
becerisi vb.
Araç gereç seçimi
(Son karar)
Öğrenen özellikleri
-Öğrenme stilleri,
becerileri vb
Kısıtlamalar
-Bütçe, zaman, vb.
Öğretim ortamı
-Işıklandırma, büyüklük,
öğrenci sayısı
*faktörler karşılıklı etkileşim içerisindedir*


Araç-gereçlerin etkili kullanımı belirli
düzeyde bilgi ve beceriyi gerektirir.
Öğretmenin araç-gereçlerin faydasına
inanması ve kullanma yönünde istekli olması
gereklidir.



Araç-gereçler öğretim hedeflerine
ulaşmada yardımcı olmalıdır.
Bir davranış için çok yararlı olan araçgereç başka bir davranış için çok faydalı
olmayabilir.
Her davranış için de sadece bir teknik ya
da tek bir araç-gereç şart olmayabilir.
Birden fazla araç gereç aynı davranış için
kullanılabilir.



Özellikleri
Avantaj ve dezavantajları
Kontrol listesi kullanılarak değerlendirilebilir
Araç Seçimi Kontrol Listesi



Ortamın büyüklüğü niteliği ve öğrenci sayısı
Kısaca fiziksel çevredir
Sınıf, laboratuvar, bilgisayar lab, fen lab.,
atölye, spor salonu





Öğrenci sayısı
Sınıfın büyüklüğü
Sınıfın şekli
Masa ve sıraların sabit olup olmaması
Sınıf ortamı düzenlenirken ne tür bir iletişim
isteniyorsa ona göre düzenleme yapılır.
(geleneksel, U-şekli, yuvarlak/dikdörtgen)

Geleneksel oturma düzeni

U şekli oturma düzeni

Yuvarlak / dikdörtgen masalar
Download