istanbul medeniyet üniversitesi insanînotlar

advertisement
Dr. Hüseyin Emin SERT
SASAM İstanbul Temsilcisi
www.eminsert.org
[email protected]
Strateji
Bakış
Kültürel kodlarımızı dikkate alan,
İnsanımızın ihtiyaç ve beklentisine uygun,
disiplinlerarası
İnsanî ve Sosyal Gelişim Sistematiği
İnsan maddî ve manevi, iki yönden
müteşekkildir. Sadece bedene odaklı
yaklaşımlar doğru çözümleme yapamazlar.
Manevi ve ruhî değerler asıl kimliği
şekillendirir.
Kronolojik Tanışma
 Dr. Hüseyin Emin SERT, 1967, Perşembe-ORDU
 1972 Hollanda, 1979-1984 orta-lise, Samsun,
 1984-1989 Kayseri, Erciyes İlahiyat
 1989-1992 İstanbul, 92-95 Sivas Öğretmenlik
 2002 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Doktora
 95-2009 Elazığ, Fırat İlahiyat, Araştırma Görevlisi
 2009-11 Ankara TDV Dış İlişkiler Müdürü,
ve DİB Eğitim Uzmanı
• Ekim 2011’den itibaren İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
 Elif hanımın beyi ve Kadirhan, Nesibe Hatun ve Neslihan’ın babası
 İlginiz için teşekkürler.
İnsan ve toplum gelişimiyle ilgili disiplinler
arası (Sosyal Psikoloji, Din Eğitimi, Psikoloji)
çalışmayla üretilen doğru bilginin
hayata taşınmasıyla ilgilenir.
«Ferdî ve İçtimaî Kemâlât yolculuğu»

İnsanî Gelişim

Ailevî Gelişim

Kurumsal Gelişim

Toplumsal Gelişim

Küresel Gelişim

Kalp, kafa, kese ve kemerin bir mihver etrafında
tevhidi gerçekleştirmesi, İnsanî bütünlük


Söz ve davranış uyumu
Tutum ve davranışların, inanç ve değerlere
uygunluğu

İnsan-ı kâmil olabilme yolculuğu
Sevgi
Vefa

Evliliğe giden yol, Eşler arası uyum (Küfüv-Denklik)


Aile içi iletişim
Küçük aile-büyük aile bağlantıları


Çocuk eğitimi
Vefat sonrası kırılma noktaları ve miras taksimi

Toplumun ahlâkî genleri ile oynanması
Sadakat


Kurum işleyişinde toplam kalite yönetimi
Üretilen hizmetin, muhatap kitleye ulaştırması,

Muhatap kitlenin sağlıklı hizmet alması



Kurum kültürü,
Kurumsal kimlik
Markalaşma yolunda gerekli tedbirler
Güven

Toplumun katmanları arasındaki ilişkiler ağının
sağlıklı işlemesi

Ast üst ilişkileri,
Etnik yapı, işçi işveren, yöneten yönetilen
iletişimlerinin hedefe yönelik dizayn edilmesi


Toplum içinde muhtemel kırılma noktalarını
önceden görerek ön tedbirler alınması
Selamlaş

Küresel iletişim ve etkileşim sürecinin insanlığın
faydasına kullanılması

Taşınan ilahi misyonun insanlığa ulaştırılması
Bütün insanlığa “Kaffeten linnas” ve insanlık için en
hayırlı ümmet “küntün hayra ümmetin uhricet linnas”
misyonuna uygunluk


İnsanlığa ve yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluk
Hoşgörü
Barış

Ekonomik Güç


Bilginin Gücü
Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Gücü


Kamunun Gücü
Etkili Kimliklerin Gücü

Medyanın Gücü

İnancın Gücü

Çelişmezlik Prensibi

Kuvvetler Birliği Prensibi

İfade ve İstifade Prensibi
Fıtrat Merkezli Yaklaşım
 İnsan Merkezli Yaklaşım
 İhtiyaç Merkezli Yaklaşım
 Sıradan Yaklaşım
 Dostça Yaklaşım
 Kalite Merkezli Yaklaşım
 Prensip Merkezli Yaklaşım
 Çözüm Odaklı Yaklaşım


İnsan, Kainat ve İlahi Kitap birbiriyle çelişmez.

Hayat ve Kainat Sünnetullah üzere devam eder


Her Şey Birbiriyle İlgilidir
Parça bütün ilişki ve iletişimi, gelişim için
gereklidir
Durum Teorisi, muktezayı hâle mutabık davranmayla
ilgilenir.
Hedef Teorisi, hedefe götürecek adımları inceler ve
uygular.
Rol Teorisi, vazife ve rolü gerçekleştirmeye odaklanır.
Uyum Teorisi, insanlar ve birimler arası eşgüdüm ve
uyumu gerçekleştirir.
Hayat, İnsanî ve Sosyal Gelişim İçindir
“İnsan bu dünyaya öğrenmek ve gelişmek
(teallüm ve tekemmül etmek) için gelmiştir.”
(Ferdî ve İçtimaî Kemalât
varlık sebebimizdir)






Doğru Bilgi,
Zan, şüphe, bilgi
Bilginin Edinilmesi
Bilginin Kullanılması
Bilginin Doğrulanması
Bilginin Hayata taşınması

Varlık sebebimizle buluşmak (misyon)


Çarkların arasına yağ koymak


Yapılan işe ruh katmak
Mihver ülke olabilmek
Üçüncü bin yılın medeniyetini kurmak
Yapılan işe ruh katmak ve
 Çarkların arasına “yağ koymak” şeklinde
özetlenebilir.
 Mihver ülke olabilmek ve
 Üçüncü bin yılın medeniyetini kurmak çok
yönlü temsili gerektirmektedir.

Huzurla yaşayıp, sürurla ayrılabileceğimiz için bir
dünya için vaktinize ve katkınıza
TEŞEKKÜRLER
www.eminsert.com
Sosyal Medya (FaceBook-Twitter)
[email protected]
Download