T.B.M.M. B : 74 14 . 3 . 2002 O : 1 37

advertisement
T.B.M.M.
B : 74
14 . 3 . 2002
O:1
37 - Nevzat Yalçıntaş (İstanbul)
38 - Mahfuz Güler (Bingöl)
39 - İsmail Kahraman (istanbul)
40 - Cemil Çiçek (Ankara)
41 - Nurettin Aktaş (Gaziantep)
42 - Sadık Yakut (Kayseri)
43 - Veysel Candan (Konya)
44 - Mehmet Batuk (Kocaeli)
45 - Ali Oğuz (istanbul)
46 - Rıza Ulucak (Ankara)
47 - Ali Güngör (içel)
48 - Ahmet Cemil Tunç (Elazığ)
49-Latif Öztek (Elazığ)
50 - Mehmet Necati Çetinkaya (Manisa)
51 - Azmi Ateş (istanbul)
52 - Yakup Budak (Adana)
53 - Sabahattin Yıldız (Muş)
54 - Kemal Albayrak (Kırıkkale)
55 - Mehmet Özyol (Adıyaman)
56 - M. Ergün Dağcıoğlu (Tokat)
Gerekçe:
Çağdaş ülkelerde eğitim, siyasî, sosyal ve ekonomik her tür problemin çözümünde ilk akla
gelen unsurdur. Batılı ülkelerde çözümle eşanlamlı kullanılan bu tılsımlı kelime, maalesef, Sayın
Bostancıoğlu'nun döneminde toplumsal bir sancıya ve sosyal bir soruna dönüşmüştür. Sayın
Bakanın eğitim politikalarını, pedagoji değil ideoloji yönlendirmekte, onun zihniyetine bilim değil,
kendi ideolojik tercihleri öncülük etmektedir.
Sayın Bakanın üç yılı aşan bakanlığı dönemiyle ilgili, başta Anayasa, temel yasalar ve Türk
millî eğitim politikasına aykırı uygulamalarından birkaç örneği şöyle sıralayabiliriz:
1- Sayın Bakan, Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle;
a. "Çocukların millî, manevî, ahlakî, kültürel ve insanî değerlere bağlılığının gelişmesine yar­
dımcı olmak" şeklindeki maddesini "çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce
ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma" şeklinde değiştirerek
"millî", "manevî", "ahlakî", "kültürel" ve "insanî değerlere bağlılık" gibi kelime ve ibareleri,
b. "Çocukların, Türkçe, Türk Milleti, Türk Bayrağı, Atatürk, aile ve insan sevgisiyle ilgili duy­
guları uyandırılır ve manevî değerlere bağlılıkları sağlanır" maddesini de "çocukların, Atatürk, yurt,
ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen,
dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarım bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde
hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak" şeklinde değiştirerek "Türkçe", "Türk
Milleti", "Türk Bayrağı", "manevî değerlere bağlılık" gibi kelime ve ibareleri yasaklamış,
Anayasamız ve ilgili yasalarımızda yer alan ve bu yönüyle korunması ve çocuklarımıza öğretilmesi
zorunlu olan değerlerimize âdeta savaş açmıştır.
-24-
Download