kurum organizasyon yapısı

advertisement
KURUM ORGANİZASYON YAPISI
DOKÜMAN NO:
KKU.PL. 01
YAYIN TARİHİ:
08.05.2017
REVİZYON TARİHİ/NO:
SAYFA NO:
AMAÇ: Kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurum amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin şekilde
yürütülmesini sağlamak.
KAPSAM: Tüm birimleri kapsar.
SORUMLULAR: Tüm personel.
Dikey ve Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon noktaları Kurumumuzun organizasyon yapısı KKU.01-03
ve Organizasyon şemasında belirtilmiş olup en üst basamağında Başhekim (Harcama Yetkisi) vardır.
(Başhekim Yardımcıları ) İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ile Müdür Yardımcısı birbirlerine Yatay
olarak, Başhekime ise dikey olarak bağlıdır.
Başhekime dikey olarak birbirleri ile yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.














İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Müdür Yardımcısı
Poliklinik Hizmetleri
Sterilizasyon Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
MHRS
Evde Sağlık Hizmetleri
Hasta İletişim Birimi
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Hizmet İçi Eğitim Birimi
Kalite Yönetim Birimi
Acil Afet Yönetimi Birimi
Sabim-Bimer Yönetimi
İstatistik Birimi
Tüm birimler görevlendirme yazısı doğrultusunda Başhekime dikey olarak , kendi aralarında yatay
olarak bağlıdır.
İdari ve Mali Hizmetler Müdürüne dikey olarak birbirlerine yatay olarak bağlı birimler :








Mutemetlik
İnsan Kaynakları
Özlük
Arşiv
Disiplin
Taşınır-Taşınmaz İşlem Birimi
Atık Yönetimi
Bilgi İşlem
1
KURUM ORGANİZASYON YAPISI
DOKÜMAN NO:





KKU.PL. 01
YAYIN TARİHİ:
08.05.2017
REVİZYON TARİHİ/NO:
SAYFA NO:
Yemek Hizmetleri
Tesis Yönetimi
Faturalama
Teknik Birim
Otelcilik Hizmetleri
Müdür Yardımcısına dikey olarak bağlı birimler :




Satın Alma
Gelir – Gider Tahakkuk
Hizmet Satın Alma
Vezne
SORUMLULUK VE İLİŞKİLER
Her birimin asil ve yedek sorumluları dikey olarak bağlı bulunduğu hastane yönetici Başhekim uygun
görüşleri doğrultusunda haiz kişilere resmi yazı ile tebliğ edilir.
Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılabilir.
YETKİ DEVRİ
Hastanemizde yetki devri “663 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul
ve Esasları hakkında yönerge ve “ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İmza Yetkileri Yönergesi “
doğrultusunda yapılmaktadır.
İLGİLİ DÖKÜMANLAR:



Organizasyon şeması
663 Sayılı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönerge
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İmza yetkileri yönergesi.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
1
Download