evde sağlık hizmeti maliyet analizi çalışması

advertisement
EVDE SAĞLIK HİZMETİ MALİYET ANALİZİ ÇALIŞMASI
Kronik hastalık, kaza ve ameliyat gibi sebeplerle hareket etme kabiliyetini sürekli
veya geçici olarak kaybetmek ve kronik hastalığı nedeni ile hastanede uzun dönemler
halinde yatması gerektiği durumlarda hastanenin enfeksiyon gibi olumsuz ortamının
hastanın tedavisini engellediği veya hastanın hayatını riske soktuğu durumlarda, hastalığı
nedeni ile uzun süre veya sürekli yatağa bağımlı olmak zorunda kalan hastalara, gerekli
olan tıbbi hizmetlerin evlerinde ve kendi aile ortamlarında verilmesi işlemleri evde sağlık
hizmetleri olarak ifade edilir.
Ev ortamında gerçekleştirilmesi mümkün olamayan tıbbi işlemler (tomografi çekimi,
derin yara bakımı) için hastanın hasta nakil aracı ile evinden alınarak hastaneye götürülüp
tekrar
evine
getirilmesi
işlemleri
de
evde
sağlık
hizmetleri
kapsamında
değerlendirilmektedir.
Evde sağlık hizmeti sunumu ise “Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Yönerge” ile ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi
bakım ve rehabilitasyonun evde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine
sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesi için Sağlık Bakanlığına
bağlı sağlık kurumları bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimlerinin kurulması, bu birimlerin
asgari fiziki donanımı ile araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev yetki
ve sorumluluklarının belirlenmesi, iletişim, uygulanacak randevu, kayıt ve takip sisteminin
tanımlanması ve uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek evde sağlık
hizmetlerinin sosyal devlet anlayışı ile Sağlık Bakanlığı tarafından etkin ve ulaşılabilir bir
şekilde yerine getirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda Yönergenin yayınlanmasından sonra Sağlık Bakanlığı evde bakım
hizmeti vermeye başlamış SGK ise verilen hizmete yaptığı bir değerlendirme sonucunda
fiyat belirlemiş ve SUT programında ilan etmiştir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
2014
yılının
ikinci
çeyreğinde
Müsteşar
Yardımcısı
Zafer
ÇUKUROVA’nın
Makamında yapılan toplantıda Finansal Analiz Dairesi Başkanlığından Evde Bakım
Hizmetlerinin maliyet hesaplamalarının yapılması ve değerlendirilmek üzere hazır hale
getirilmesi istenilmiştir.
Bu kapsamda yapılan çalışmada Evde Bakım Hizmetinin yönerge ile oluşturulmuş
mekân, transport, malzeme ve araç gereç ile verilen hizmetin ortalama bir hasta ziyaret
maliyetinin hesaplanmasına yer verilmiştir.
Çalışmanın Türkiye de ilk olması ve belli bir süre içinde yerinde inceleme, ekipler ile
görüşme, değerlendirme, hizmet verilen hastaları yerinde görme, hastaneler tarafından
verilen cihazları tespit etme ve işleyişi bütünsel olarak takip ve inceleme maksadıyla Ankara
ilinde çalışmanın başlatılması uygun görülmüştür. Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire
Başkanlığından alınan verilere göre Ankara’da evde bakım hizmeti veren hasta sayısı en
çok ve alt yapısı (veri toplama sistemlerin işlerliği) tamamlanmış olan “Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi”nde çalışmanın yürütülmesine
karar verilmiştir.
Çalışmaya evde bakım hizmeti almak için müracaat eden ya da klinikte yatan
hastalar için doktoru tarafından evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastaların hangi
seviyede, ne kadar süreyle, ne şekilde ve hangi sıklıkta ve cihaz kullanıp kullanmadığına
bakılmaksızın tamamı dâhil edilmiştir.
Çalışma Haziran 2014 tarihinde tamamlanmıştır.
Detaylı bilgi için Finansal Analiz Daire Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download