Finansal Boyut Puan Kartı Ölçütleri

advertisement
ÖĞRENME
VE
GELİŞME
Verimli, Uyumlu, Adanmış
Çalışanlar Yetiştirmek
Personel Memnuniyeti Oranı
Öğrenen Organizasyon Olma Kültürünü
Güçlendirmek, Devam
Ettirmek
Personel Başına Düşen Eğitim Saati
Süreçleri Çıktıları ve
Sonuçları, Bilgi Teknolojileri
Araçlarına Uygun Olarak
Desteklemek
Bilgi Sistemlerindeki Değişikliklere Uyum Süreci
Personelin Sürekliliğini
Arttırmak
Personellerin Kurumdan Ayrılmaması İçin Yapılan Uygulama
Yeni Açılan Sosyal Güvenlik Merkezi Sayısı
Personelin Verimli Olarak
Çalışması İçin İşyerindeki
Fiziki Şartlarının
İyileştirilmesi
Fiziki İyileştirme Yapılan Hizmet Binası Sayısı
4.1.1. Kurumsal Karne Sisteminin Finansal Boyutu
Kurumsal karne performans sisteminin finansal boyutunda iki amaç belirlenmiştir. Bu
amaçlar; Kurumun gelirlerini arttırmak ve maliyeti etkin bir kurum olmaktır. Belirlenen
amaçlar ve ölçütlerin performans değerlendirilmesi aşağıda yapılmıştır.
Tablo 2: Finansal Boyut Puan Kartı Ölçütleri
AMAÇLAR
ÖLÇÜTLER
Prim Gelirlerinin Toplam Giderleri Karşılama Oranı
Kurumun Gelirlerini Arttırmak
Kayıt dışı İstihdam Oranı
Tahakkuk Eden Kurum Alacakları Tahsilat Oranı
Sağlık Harcamaları
Maliyet Etkin Bir Kurum Olmak
Gelir – Gider Değişim Oranı
Finansal boyut puan kartı ölçütleri, prim gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranı, kayıt
dışı istihdam oranı, tahakkuk eden kurum alacakları tahsilat oranı, sağlık harcamaları ve
gelir- gider değişim oranı olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu ölçütler aşağıda ayrıntılı bir
şekilde açıklanmıştır.
33
Download