2014 2.TEOG SINAVI Selanik==> Sahip olduğu

advertisement
2014-2015 TEOG İNK.TARİHİ ÇIKMIŞ SORULARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER LİSTESİ-DERVİŞ KANAT-KÜMBET ORTAOKULU MÜDÜRÜ


















2014 2.TEOG SINAVI
Selanik==> Sahip olduğu ulaşım ağıyla ve farklı etnik
yapıdaki milletleri barındırdığından kültürel etkileşime
açık,çok uluslu bir kentti.
Cemiyetler kuruluş amaçlarına göre==> zararlı ve
yararlı olarak adlandırılmışlardır.
Zararlı Cemiyetlerde kuran halka göre==> milli varlığa
düşman cemiyetler ve azınlıkların kurdukları şeklinde
ayrılmıştır.
İttihat ve Terakki Liderleri ==>Alman hayranı
olduklarından,---Almanya'nın savaşı kazanacağına
inandıklarından,---Kaybedilen toprakları geri almak
istemelerinden,---Almanya'nın ekonomik olarak itilaf
devletlerinden güçlü olduğunu düşünmelerinden dolayı
Almanya'nın yanında Osmanlıyı 1.Dünya savaşına
sokmuşlardır.
M.Kemal'in "...vatandaş ancak mahkeme kararıyla
cezalandırılır" sözü==> Hukuka uygun iş yapılmasını
vurgulamaktadır.
Moskova Ant."İki tarafın tanımadığı uluslararası bir
antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır" ifadesi==> TBMM
ile Sovyet Rusya'nın dış politikada birlikte hareket
edeceklerini göstermektedir.
Kurtuluş savaşı esnasında "Maarif(Eğitim)
Kongresi'nini"yapılmasını M.Kemal'in şu sözü
desteklemektedir. ==> "Cahillikle,ilkellikle savaş,düşman
ile savaştan az önemli değildir."
Tekalif-i Milliye Emirleri==> Milletin düşmanın
hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden
çekinmediğini gösterir.
H.Edip Adıvar "Ateşten Gömlek" ve Y.Kadri
Karaosmanoğlu "Ankara" eserleri konularını kurtuluş
savaşından almıştır.Bu durum ==> Kurtuluş Savaşının
"Edebiyat" üzerine yansıması olarak görülebilir.
Hükümetin halkta olması,fermanın millette olması==>
Milli Egemenliği ifade eder.
ULUSAL==> Ülke içini Örn.(Halkın düzenli orduya
güveninin artması)
ULUSLARARASI==> Ülkeler arasını ifade
eder.Örn.(TBMM Londra Konferansına davet edilmesi)
İzmir İktisat Kongresi ile==> Milli ekonominin kurulması
amaçlanmıştır.
Lozan Ant."Kapitülasyonlar(ayrıcalıklar) kesin olarak
kaldırılacaktır " maddesi===> Misakımilli kararlarında
siyasi,ekonomik,hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı
kararından ödün verilmediğini göstermektedir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile==> medrese,azınlık ve
yabancı okullar arasındaki ayrılık ortadan kalkmış ve eğitim
öğretimde birlik sağlanmıştır.
"Muhalefet saygıdeğerdir" sözü==> Çok partili hayatı
desteklemektedir.
Siyasi Güç==> Devlet Gücü,Devletin nüfuz ve kuvvetini
temsil eder.
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Türk Milletinin
ihtiyaçlarından ve tarihi gerçeklerinden doğması==> Milli
olduğunu gösterir.
Ekonomik kalkınma,büyük yatırımların devlet eliyle
yapılması)==> Devletçilik İlkesini işaret etmektedir.
Cumhuriyetçilk'te temel esas==>Egemenliğin millete ait
olması ,
Milliyetçilik'te temel esas==> Milli kültürün
geliştirilmesidir.
















2014 2. TEOG MAZERET SINAVI
Trablusgarp Savaşı'nda(1911) M.Kemal ve
arkadaşlarının halkı örgütlemesi==> Teşkilatçı olduğunu
gösterir.
Tekalif-i Milliye Emirleri(Ordunun ihtiyaçları için Milli
Yükümlülük)==>Ulusun birliğini ve bu birliğin
denenmesine imkan sağlamıştır.
Misakımilli'deki "Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki
Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla
kabul edilecektir" ifadesi==>Sınırlarımız dışındaki
Müslümanların haklarını korumaya yöneliktir.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda==> Yargılamayı
hızlandırmak--Milli Mücadeleye karşı çıkanları yargılamak-BMM'ye karşı olumsuz hareketleri önlemek amaçlanmıştır.
Gümrü Antlaşması==>BMM ilk antlaşmasıdır.--BMM'nin
uluslararası alanda ilk siyasi başarısıdır.--Ermeniler Doğu
Anadolu Böl.isteklerinden vazgeçmişlerdir.---Ermeniler
BMM'yi resmen tanımışlardır.Sevr Ant.geçersiz
saymışlardır.
Kuvayimilliye askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksun
olduğu için ==>Düzenli orduya ihtiyaç duyulmuş ve
düzenli ordu kurulmuştur.
Milli Varlığa düşman cemiyetlerin bazı
özellikleri==>Manda ve himayeyi savundular.--Milli
mücadeleye karşı oldular.--İstanbul Hükümetine ve
Padişaha bağlı kaldılar.İtilaf devletlerince desteklendiler.
Yabancı ülke askerlerinin topraklarımızda bulunması(hakim
olmak için) veya yabancı bir valinin bir şehri yönetmesi==>
Bağımsızlığa aykırıdır.
Mudanya Ateşkes Antlaşması ==>Kurtuluş savaşının
askeri safhasını tamamlamış ve TBMM Hükümetinin İtilaf
devletlerince tanınmasını sağlamıştır.
Öğretimin birliğiyle(Tevhid-i Tedrisat)==> Duygu ve
düşünce birliği sağlanmıştır.
Soyadı Kanunu ile ==> Toplumdaki isim benzerliği
sorunu,unvan ve lakap kullanma,ticari vb. işlerdeki
karışıklık ve Halkçılık İlkesine aykırı olma sorunları
çözülmüştür.
Kabotaj Kanunu ile==> Milli ekonomi politikası,Egemen
devlet anlayışı,Bağımsız devlet siyaseti benimsenmiştir.
M.Kemal "...zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi ancak
kültür ordusunun varlığına bağlıdır
"diyerek==>Sosyokültürel Gücü vurgulamıştır.(“Siyasi,
askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar,
ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana
gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.”Bu
sene ekonomik gücü ???? sorabilirler)
Şapka İnkılabı,Miladi takvim,Ölçü ve tartının
değiştirilmesi,Uluslararası rakamların kabulü===>
Çağdaşlaşma adına yapılan inkılaplardır.
Vatandaş arasında ayrıcalık olmaması,kanun önünde
eşitlik==>Halkçılık İlkesi ile ilgilidirKültürel
değerlere,geleneklere bağlılık==>Milliyetçiliği---Yeniliklere açık olmak==> İnkılapçılığı ifade eder.
Atatürk İlkelerine dayanarak,ülkede yapılan
siyasi,ekonomik,kültürel ve sosyal inkılaplar ==>Bu
ilkelerin ortak özelliklerinden "uygulanabilirliğini" ifade
eder.
Download