sını yani ilim sebebiyle ruim olmasını kabul etmiş olmakta dolayısıyla

advertisement
170 • DİNİ ARAŞTIRMALAR
sını
yani ilim sebebiyle ruim olmasını kabul etmiş olmakta dolayısıyla da bu
Maturidi'den ayrılmış olmaktadır. Zira Maturidi, Allah'ın bir ilim
(mfına) sebebiyle ruim olması görüşü yerine Allah'ın ilmi olduğu veya O'nun
ilim ile vasıflandırıldığı görüşündedir. Bir başka ifadeyle Maturidi, 'Allah,
ilim sıfatıyla ruimdir' gibi bir ifade yerine ~lah'ın ilim sıfatı vardır' gibi bir
ifadeyi daha doğru bulmaktadır. Dolayısıyla O, zat ve sıfatındiğer ehl-i sünnet kelamcılarında olduğundan daha fazla birbirine bağlı olduğu kanaatinde- ·
dir. Böylece Maturidi, ne Mutezile'de olduğu gibi Allah'ın ilim sıfatını inkar
etmiş oluyor ne de diğer ehl-i sünnet kelamcılarında olduğu gibi Allah'ın ilim
sıfatı sebebiyle ruim olduğunu söylemiş oluyor.
Sıfatın ispatı, ya sıfatın zatı ruim yaptığı söylenerek ya da Allah'ın ruim
olduğu ve ilim sıfatına sahip olduğu ifade edilerek gerçekleşir. Sıfatı ispat
etmek için bunların dışında bir seçenek olmamasından ve Maturidi'nin 'Allah
zatıyla alimdir' ifadesini sıfatını kabul etmekle birlikte Allah'ı malılukata benzetmernek için kullanmasındanhareketle Mutezile'nin ~lah zatıyla ruimdir'
ifadesinin zorunlu olarak sıfatın inkan anlamına geldiğini söyleyebiliriz. O
halde Ma turidi ve diğer ehl-i sünnet kelamcılarınİn birbirinden farklı şekilde
de olsa sıfatlan ispat ettiklerini buna mukabil Mutezile'nin ise sıfatlan inkar
ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Görüldüğü gibi Maturidi'nin Allah'ın varlığının ve sıfatlannın ispatı konularında bazı problenıli durumlar ortaya çıkabilmiştir. Halbuki anlambilim
açısından Kur'an metni bağlamında Allah hakkında bilgi elde edilirse bu tür
olumsuzluklar söz konusu olmayacaktır. Zira Allah'ın varlığının ve sıfatları­
nın ispatı belli bir tür akılcılığa göre yapılırken, anlambilim açısından metindeki dilsel ifadelerden hareketle Allah hakkında bilgi elde edildiğinden söz
konusu olumsuzluklar anlambilinıle ilgili olarak ortaya çıkmayacaktır. Zira
anlambilimin metod olarak kullanılmasıyla belli bir tür akılcılıktan hareket
etmek yerine dilsel ifadelerden hareket edilecek ve dilsel iladelerin anlambilimsel kriteriere göre anianılan tespit edilecektir. Böylece anlambilime göre
Allah hakkında bilgi elde edilmiş olacaktır.
görüşüyle
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards