maliye politikası / arasınav

advertisement
MALİYE POLİTİKASI
1.
Keynes’e göre tam istihdam sağlayan efektif
talep aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?
6.
Özel kesim tüketim ve yatırım harcamaları toplamını
B) Özel ve kamu kesiminin tüketim ve yatırım
harcamaları toplamını
C) Özel ve kamu kesiminin tüketim harcamalarının
toplamını
D) Özel ve kamu kesiminin yatırım harcamalarının
toplamını
E) Kamu kesiminin tüketim ve yatırım harcamaları
toplamını
A)
A)
B)
C)
D)
E)
7.
2.
Klasik yaklaşıma göre bir ekonominin iç dengesi
içerisinde yer alan kavramlar aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Cari denge – fiyat istikrarı
İstihdam – cari denge
Fiyat istikrarı – istihdam
Cari denge – ekonomik kalkınma
İstihdam – ekonomik kalkınma
Keynes’in “İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi” adlı eserinde üzerinde durduğu ilk sorun
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
4.
Klasik dönem ekonomisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Nispi fiyatlar mekanizmasına dayanır.
Paranın değişim ve servet biriktirme işlevi
vardır.
C) Para içsel bir olgu olarak görülür.
D) Para reel değişkenleri etkilemez.
E) İşsizlik ciddi bir sorun olarak görülmez.
5.
Toplam arz eğrisi
Keynesyen toplam arz eğrisi
Klasik toplam arz eğrisi
Neo-klasik arz eğrisi
Post Keynesyen arz eğrisi
10. Kullanılabilir kişisel gelir 100 bin lira, marjinal
tüketim eğilimi 0,45 ve tüketimin otonom kısmı
20 bin lira ise tüketim kaç bir lira olur?
“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sözü
hangi yaklaşımla birlikte son bulmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
İthalat azalır.
İhracat artar.
Dış ticaret fazlası oluşur.
Dış ticaret açığı artar.
İhracat ve ithalat dengeye gelir.
Ekonomi ciddi bir durgunluk içerisindeyken
mevcut fiyat düzeyinde talep edilen bütün
malların firmalar tarafından arz edileceğini
gösteren yatay eğriye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
LM eğrisi
IS eğrisi
İhracat eğrisi
Lorenz eğrisi
Phillips eğrisi
Milli gelir ve dolayısıyla istihdamı artırmak üzere
kamu harcamalarının artırıldığı durumda ülke
genelinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
A)
B)
C)
D)
E)
Enflasyon
Büyüme
Gelir dağılımı
Ekonomik istikrar
İşsizlik
Kamu harcamaları
Vergi çarpanı
Transfer harcamaları eğilimi
Denk bütçe çarpanı
Marjinal tüketim eğilimi
Planlanan harcamalarla üretim düzeyinin eşit
olduğu denge noktalarında gelir ile faiz oranı
arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
8.
3.
Kullanılabilir kişisel gelirdeki değişikliğin tüketim miktarında meydana getirdiği değişikliğe ne
ad verilir?
Keynesyen
Neo-klasik
Monetarist
Klasik
Post Keynesyen
A)
B)
C)
D)
E)
45
55
65
75
85
1
www.sinavbul.com
MALİYE POLİTİKASI
16. Ekonomik istikrarsızlığa neden olan dış faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
11. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrar sağlayıcıların özelliklerinden biri değildir?
Durgunluk döneminde bütçe açığı yaratarak
istikrar sağlarlar.
B) Enflasyon döneminde bütçe fazlalığı yaratarak
istikrar sağlarlar.
C) Daralma döneminde işsizlik artmakta ve gelir
azalmaktadır.
D) Tüketim harcamalarında artma meydana gelir.
E) Hiçbir iradi karara gerek duymaz.
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Kamu harcamaları
Kamusal müdahale
İradi siyasi müdahaleler
Otomatik istikrar sağlayıcıları
Para politikası
17. Olağan büyüme trendinin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
Denk bütçe koşulunda gerçekleştirilen büyüme
oranıdır.
B) Açık bütçe koşulunda gerçekleştirilen büyüme
oranıdır.
C) Fazla veren bütçe koşulunda gerçekleştirilen
büyüme oranıdır.
D) Tam istihdam ve tam kullanım koşulunda gerçekleştirilen büyüme oranıdır.
E) Ekonomi lehine olan dış ticaret hadlerinde
gerçekleştirilen büyüme oranıdır.
A)
12. Otomatik istikrar işlevi en güçlü olan kamu harcaması kalemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Eğitim harcamaları
Sağlık harcamaları
Alt yapı harcamaları
İşsizlik tazminatı
Tarıma verilen destekler
13. Bir vergi sisteminin esnek olduğunu söyleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin olması
gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)
18. Ekonomik istikrarsızlığı önlemede hangi politika
devreye sokulur?
A)
B)
C)
D)
E)
e=1
e>1
e=0
e<1
0<e<1
19. Ekonomiler üretim faktörlerinin biçimleniş ve işleyişlerine veya bazı dış şokların etkilerine açık
olduğundan koşullara bağlı olarak ekonomik
yükseliş ile ekonomik durgunluk arasında nasıl
bir yol izler?
14. Gelir vergisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Artan oranlıdır.
B) Esnekliği son derece yüksektir.
C) Ekonominin daralma dönemlerinde ortalama
vergi oranları artar.
D) Ekonominin genişleme dönemlerinde vergi matrahından daha hızlı artar.
E) Vergi oranlarındaki artış kişilerin tüketim ve
yatırım harcamalarının artırmalarına engel olur.
A)
B)
C)
D)
E)
15. İradi maliye politikalarının temel özelliği aşağıdakilerden hangisine dayanmasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
İstikrar politikası
Sabit kur politikası
Maliye politikası
Esnek kur politikası
Değişken kur politikası
Düz bir yol izler.
Artan oranlı bir yol izler.
Azalan oranlı bir yol izler.
Eğimli bir yol izler.
Zigzaglı bir yol izler.
20. Esnek kur sisteminde Merkez Bankası’nın rolü
aşağıdakilerden hangisidir?
Siyasi karar birimlerinin takdirine
Piyasa koşullarına
Halkın ihtiyaçlarına
Faiz oranlarına
Vergi oranlarına
A)
B)
C)
D)
E)
Kuru belirli bir bant içinde tutmak
Kuru saptamak
Kura vergi uygulamak
Kuru sübvansiyonla desteklemek
Kura stopaj uygulamak
2
www.sinavbul.com
MALİYE POLİTİKASI
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
www.sinavbul.com
B
C
E
C
A
E
B
D
B
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
D
B
C
A
C
D
C
E
A
Download