Makro İktisat - Memurlar.Net

advertisement
MAKRO İKTİSAT / DÖNEM SONU
1. Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin araştırma alanına giren konular arasında yer almaz?
6. Tüketimdeki değişmenin, harcanabilir gelirdeki
değişmeye oranına ne ad verilir?
A) Gelir ve istihdam düzeyi
B) Sermaye yetersizliği
C) Fiyat istikrarı
D) Ekonomik büyüme
E) Bütçe ya da kamu açıkları
A) Emeğin marjinal verimliliği
B) Ortalama tüketim eğilimi
C) Marjinal tüketim eğilimi
D) Ortalama tasarruf eğilimi
E) Marjinal ikame oranı
7. Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden
biri değildir?
2. Makroekonomi alanındaki ilk eser olan Ticaret
Dengesi Üzerine adlı eser aşağıdaki isimlerden
hangisine aittir?
A) Taşınabilirlik
B) İstikrarlılık
C) Dayanıklılık
D) Bölünebilirlik
E) Standardizasyon
A) David Hume
B) David Ricardo
C) Adam Smith
D) John F. Muth
E) J. Maynard Keynes
8. I. Fiyat istikrarı
II. Ekonomik büyüme
III.Uluslararası ödemeler dengesi
Yukarıdakilerden hangileri Merkez Bankası’nın temel hedefleri arasında yer alır?
3. Reel ekonomik değişkenler üzerinde paranın etkisinin bulunmamasına ne ad verilir?
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I ve II
E) I ve III
A) Paranın değer kaybetmesi
B) Paranın nötr olması
C) Paranın işlem görmesi
D) Paranın reel olması
E) Paranın esnek olması
9. Para piyasasının dengede olduğu gelir ve faiz oranı bileşimlerinin geometrik yeri aşağıdakilerden
hangisidir?
4. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcamaları ifade
etmektedir?
A) IS eğrisi
B) AS eğrisi
C) LM eğrisi
D) BP eğrisi
E) AD eğrisi
A) AE = C + G + NX
B) AE = C + I – G
C) AE = C + I + G – NX
D) AE = C – G + NX
E) AE = C + I + G + NX
10. LM eğrisini sağa kaydıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Genişletici para politikası sonucu Merkez Bankası’
nın nominal para arzını azaltması
B) Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak para talebinin azalması
C) Finansal yenilikler olarak yeni finansal ürünlerin
piyasaya çıkması sonucu para talebinin azalması
D) Servetin azalmasından dolayı para talebinin azalması
E) Elde para tutmaya oranla alternatif varlıkların risklerinde önemli ölçüde azalma olması sonucunda
paraya talebin azalması
5. Aşağıdakilerden hangisi dünya ülkeleri arasında
en yüksek tasarruf oranlarına sahip olan ülkelerden biridir?
A) Hindistan
B) Polonya
C) İsviçre
D) Almanya
E) Fransa
1
MAKRO İKTİSAT / DÖNEM SONU
11. Yatırımların faiz duyarlılığı azalırsa IS eğrisinin eğimi nasıl etkilenir?
16. Belli sanayilerde önemli ölçüde iş kayıplarına yol
açan ekonominin yapısındaki değişmelerden kaynaklanan işsizlik oranına ne ad verilir?
A) IS yatıklaşır.
B) IS eğimi değişmez.
C) IS eğrisi dikey eksene paralel olur.
D) IS dikleşir.
E) IS eğrisi yatay eksene paralel olur.
A) Friksiyonel işsizlik
B) Gizli işsizlik
C) Yapısal işsizlik
D) Doğal işsizlik
E) Konjonktürel işsizlik
17. I. Etkin ücretler
II. Çalışanların (içerdekilerin) hakları
III.Asgari ücret
Yukarıdakilerden hangileri iş tayınlamasının gerçekleşme nedenleri arasında yer alır?
12. Fiyat düzeyindeki bir değişme sonucunda (¨) ile
ifade edilen varlıkların satın alma gücündeki değişmeye ne ad verilir?
A) Potansiyel reel gelir
B) Fiili reel gelir
C) Açık ekonomi etkisi
D) Reel balans etkisi
E) Faiz oranı etkisi
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
13. Farklı fiyatlarda, arz edilen tüm reel mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
18. I. Talep çekişli enflasyon
II. Arz itişli enflasyon
III.Arz-talep çekişli enflasyon
Yukarıdakilerden hangileri enflasyon türleri arasında yer alır?
A) Toplam talep eğrisi
B) Toplam arz eğrisi
C) Keynesci toplam arz eğrisi
D) Klasik toplam arz eğrisi
E) Neo-klasik toplam talep eğrisi
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) II ve III
14. Eksik bilgi modeli aşağıdaki isimlerden hangisine
aittir?
19. Aşağıdakilerden hangisi yeni klasik iktisatçılar arasında yer alır?
A) M. Friedman
B) J. M. Keynes
C) A. Marshall
D) A. Smith
E) R. Lucas
A) Milton Friedman
B) J. Maynard Keynes
C) Robert Barro
D) Paul Samuelson
E) Leon Walras
20. İşçinin etkinliği ve verimliliği aşağıdaki indekslerden hangisiyle ölçülmektedir?
15. Her ayın pazartesi ile başlayıp pazar ile biten ilk
haftasına ne ad verilir?
A) İnsani gelişmişlik indeksi
B) İstihdam indeksi
C) İş gücü verimlilik indeksi
D) İş gücü kullanım indeksi
E) Satın alma gücü indeksi
A) Referans dönemi
B) Çalışma haftası
C) İş gücü haftası
D) İstihdam haftası
E) Etkin çalışma haftası
2
MAKRO İKTİSAT / DÖNEM SONU
CEVAP ANAHTARI
3
1
B
11
D
2
A
12
D
3
B
13
B
4
E
14
E
5
A
15
A
6
C
16
C
7
B
17
E
8
D
18
D
9
C
19
C
10
A
20
C
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards