Çevre Sorunları ve Politikaları

advertisement
Çevre Sorunları ve Politikaları
2015 Güz Dönemi Ara Sınav
ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI
2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV
4. Canlı varlıkları, yaşadıkları tabii çevreyle
ve birbirleriyle olan ilişkileri bakımından
inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Ekoloji
B) Antropoloji
C) Biyoloji
D) Epistemoloji
E) Entomoloji
1. İnsanın, belirli bir dönemde bulunduğu fiziksel çevre içinde oluşturduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik ilişkilerin tümüne
ne ad verilir?
A) Doğal çevre
B) Toplumsal çevre
C) Yapay çevre
D) Cansız çevre
E) Canlı çevre
5. I. İklim değişikliği
II. Ozon tabakasının delinmesi
III. Doğal varlıkların yok edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri dünyanın ve
doğal yaşam ortamlarının karşı karşıya
kaldığı başlıca sorunlar arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2. Roma Kulübü Raporu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya kamuoyuna “Büyümenin Sınırları” adıyla açıklanmıştır.
B) Bir grup sanayici, işadamı ve aydının
girişimi ile bilim çevrelerine hazırlatılmıştır.
C) Kapitalist, liberal ekonomik sistemin
savunucularının ilk kez çevresel kaygıları dile getirdiği bir rapordur.
D) Rapor, gelişmiş sanayi ülkelerinden
büyük destek almıştır.
E) Raporda insanlığın geleceği için karanlık bir tablo çizilmiştir.
6. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının doğal kaynaklı nedenlerinden biridir?
A) Yanardağ faaliyetleri
B) Atıklar
C) Nüfus artışı
D) Plansız kentleşme
E) Sanayileşme
7. Aşağıdakilerden hangisi Kyoto Protokolü
ile toplam salımına sınırlama getirilen
gazlardan biri değildir?
A) Metan
B) Diazot monoksit
C) Perflorokarbonlar
D) Argon
E) Kükürt hekzaflorür
3. Aşağıdakilerden hangisi çölleşmeye yol
açan en önemli etkenlerden biri değildir?
A) Aşırı kar yağışı
B) Aşırı otlatma
C) Sağlıksız sulama yöntemleri
D) Toprağın aşırı kullanımı
E) Ormanların tahribi
1
Çevre Sorunları ve Politikaları
2015 Güz Dönemi Ara Sınav
8. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin
insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Kronik bronşit
B) Nefes darlığı
C) Amfizem
D) Akciğer kanseri
E) Diş hastalıkları
13. Ötrofikasyon olayı aşağıdaki hangi doğal
ortamda gerçekleşir?
A) Yanardağ
B) Deniz
C) Göl
D) Akarsu
E) Ova
9. Aşağıdaki atık yönetimi süreçlerinden
hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?
A) Geri kazanım
B) Önleme
C) Ön işlem
D) Bertaraf
E) Yeniden kullanım
14. Nükleer enerjiden kaynaklanan en büyük
sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duman şeklinde atıklar
B) Işınetkin atıklar
C) Aşındırıcı atıklar
D) Aerosol atıklar
E) Arsenikli atıklar
10. İstenmeyen otlara karşı kullanılan kimyasal maddelere ne ad verilir?
A) İnsektisit
B) Fungisit
C) Oksit
D) Pirosit
E) Herbisit
15. Ozon gazı tabakasının bulunduğu atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Troposfer
B) Stratosfer
C) Mezosfer
D) Termosfer
E) Biyosfer
11. I. Toprak kirliği
II. Elektromanyetik kirlilik
III. Katı atıklar
Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliği
kapsamında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
16. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğine
yönelik olarak ulaştırma sektöründe alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Fosil yakıtların tüketiminin azaltılması
B) Düşük salımlı yakıtların kullanılması
C) Araçların tam kapasite kullanımının engellenmesi
D) Trafikte düzenlemeler ile salımların düşürülmesi
E) Yanma sırasında oluşan karbon dioksitin tutulması
12. Türkiye’de gürültü kirliliği yaratan en büyük etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnşaat işleri
B) Havayolu trafiği
C) Demiryolu trafiği
D) Karayolu trafiği
E) Ağır sanayi
2
Çevre Sorunları ve Politikaları
2015 Güz Dönemi Ara Sınav
17. Küresel ısınma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Buharlaşmadaki artış göllerdeki taşımacılık ve denizcilik faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.
B) Küresel ısınma bazı bölgelerde olumlu
etki göstermektedir.
C) Kutup ayılarının avlanma alanlarını daraltmakta ve yaşamlarını tehlikeye
sokmaktadır.
D) Orman yangınlarında artışlara neden
olmaktadır.
E) Nükleer enerji santrallerinin soğutma
suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
20. - Antlaşma 1979 yılında Birleşmiş Milletler
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri
tarafından imzalanmıştır.
- Antlaşmaya taraf devletler, kurulan
tesislerde hava kalitesinin denetimi amacıyla az atık üreten ya da atıksız teknolojiler ve uygun politikalar geliştirmekle
yükümlü olmuştur.
Yukarıdaki bilgiler hangi antlaşmaya
aittir?
A) Viyana-Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Sözleşme
B) Montreal-Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere Dair Protokol
C) Cenevre-Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi
Hava Kirlenmesi Sözleşmesi
D) Londra-Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliği
E) Viyana-Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Fon Anlaşması
18. Ormansızlaşma ve orman bozulmasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoksulluk
B) Etkisiz yönetim
C) Pahalı tarım ürünleri
D) Tarım alanlarının genişlemesi
E) Arazilerin ormansızlaşmasını destekleyen politikalar
19. Asit yağmurlarının çevresel etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suya ve toprağa geçerek yapılarını değiştirir.
B) Göl ve akarsu gibi yüzeysel su kaynaklarının pH dengesini bozarak canlı yaşamını olumsuz olarak etkiler.
C) En büyük etkileri binalar ve araçlar
üzerinde görülür.
D) Ağaçların yapraklarını etkileyerek büyüme ve gelişmeyi engeller.
E) Astım ve bronşit gibi solunum yolu
hastalıklarına neden olur.
Çevre Sorunları ve Politikaları
2015 Ara Sınav Yanıt Anahtarı
1. B
6. A
11. E
16. C
3
2. D
7. D
12. D
17. A
3. A
8. E
13. C
18. D
4. A
9. B
14. B
19. C
5. E
10. E
15. B
20. C
Maliye Politikası - I
2015 Güz Dönemi Ara Sınav
MALİYE POLİTİKASI – I
2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV
4. Keynesyen teorinin paraya yüklediği
üçüncü işlev aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlem aracı olma işlevi
B) Spekülatif işlevi
C) Servet saklama işlevi
D) Değişim işlevi
E) Denge işlevi
1. Özel kesimin tüketim ve yatırım harcamaları toplamı ile kamu kesiminin tüketim
ve yatırım talebi toplamından oluşan talebe ne ad verilir?
A) Efektif talep
B) Subjektif talep
C) Objektif talep
D) Reel talep
E) Sürreel talep
5. Klâsik görüşe göre, ekonomilerin büyüyebilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu yatırımı
B) Kamu harcaması
C) Vergi
D) Tasarruf
E) Parasallaşma
2. Kamusal müdahale araçları ile iradî denge
oluşturma fikri aşağıdaki tarihi olaylardan
hangisinden sonra ortaya çıkmıştır?
A) Vietnam Savaşı
B) İkinci Dünya Savaşı
C) Büyük Buhran
D) Petrol Krizi
E) 2008 Krizi
6. Para piyasasını dengeye getiren faiz oranı
ve gelir düzeyi alternatifleri arasındaki
ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A) IS eğrisi
B) M1 eğrisi
C) M2 eğrisi
D) LM eğrisi
E) M P eğrisi
3. Friedman’a göre, emek verimlilik artışının
sıfır ve ortalama reel ücret haddinin sabit
olduğu, sonuçta fiyat düzeyinin de sabit
kalabildiği koşuldaki işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapay
B) Sanal
C) Doğal
D) Eksik
E) Tam
7. Faiz oranı ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A) LM eğrisi
B) M1 eğrisi
C) M2 eğrisi
D) MP eğrisi
E) IS eğrisi
4
Download