Kur`an ve Ana Konuları-1

advertisement
SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
9.
D
14
Kur’an ve Ana Konuları-1
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimi diğer kutsal kitaplardan ayıran özelliklerden biri değildir?
4. Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
A) “O (Kur’an) herkes için, bir öğüttür. Sizden, doğru
yoldan gitmek isteyenler için de.”
(Tekvir suresi 27 ve 28. ayetler)
B) “Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor.”
(Nisa suresi 58. ayet)
C) “And olsun biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için
kolaylaştırdık...” (Kamer suresi 32. ayet)
D) “Kur’an-ı biz indirdik; elbette yine onu biz koruyacağız.” (Hicr suresi 9. ayet)
E) “Doğrusu Kur’an sana ve kavmine bir öğüttür. ileride
ondan sorumlu tutulacaksınız.”
(Zuhruf suresi 44. ayet)
2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amaçlarından değildir?
A) İnsanları doğru inanca yönlendirmek
B) Doğru davranışlar konusunda rehberlik yapmak
C) Dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştırmak
D) Yalnızca Müslümanlara uyarıda bulunmak
E) Ölümden sonraki hayat hakkında doğru bilgi vermek
3. “Allah’ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin bilgileri,
sizden sonrakilerle ilgili haberler vardır. Ayrıca sizin
aranızda meydana gelebilecek sorunların çözümü
vardır. O, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçüdür….”
(Hadis’i-şerif)
Verilen hadiste Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliğine
değinilmemiştir?
A) Müslümanların arasındaki sorunlara çözüm bulunduğuna
B) Hak ile batılı birbirinden aydığına
C) Allah tarafından gönderildiğine
D) Geçmiş milletler hakkında bilgiler verdiğine
E) Hz Muhammed (s.a.v)’e gönderildiğine
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Kutsal kitapların sonuncusudur.
B) Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.
C) Bütün insanlığa gönderilmiştir.
D) Hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
E) Allah tarafından gönderilmiştir.
5. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an-ı Kerimin kitap
haline getirilmesi ihtiyacını ortaya çıkaran asıl gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahyin inişinin sona ermesi
B) Müslümanların ayetleri bir kitap halinde talep etmesi
C) Savaşlarda çok sayıda hafızın şehit edilmesi
D) Müslümanların, dinin kaynağına ulaşma isteği
E) İslam dininin okuma yazmaya önem vermesi
6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimin sonraki
nesillere değişmeden aktarılması için yapılan faaliyetlerden biri değildir?
A) Pek çok sahabe tarafından ezberlenmesi
B) Ayetlerin Arapça yazılması
C) Ramazan ayında Cebrail İle Peygamberimizin mukabele yapması
D) Ayetlerin Mushaf halinde bir araya toplanması
E) Vahiy katipleri tarafından titizlikle yazılması
TEST
14
Kur’an ve Ana Konuları-1
7. Kur’an’ın kitap haline getirilmesi görevi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasının gerekçelerinden biridir?
8. Kur’an-ı Kerim çoğaltıldıktan sonra Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları şehirlere birer tane gönderildi.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri değildir?
A) Şam
B) Mekke
C) TaifD) Kufe
E) Basra
9. Kur’an-ı Kerimle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk nüshanın çok yıpranmış olması
B) Arapça konuşmayan topluluklara Kur’an öğrenme
istekleri
C) Ayetlerin anlaşılmasındaki farklılıklar
D) Lehçe farklılıklarından dolayı ortaya çıkan farklı telaffuzlar
E) Kur’an-ı Kerimin ezberlemesinin zor olması
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Hz Ali
B) Hz Ömer
C) Hz Osman
D) Zeyd bin Sabit
E) Hz Ebu Bekir
11. I- Kur’an-ı Kerimin Mushaf haline getirilmesi
II- Kur’an-ı Kerimin çoğaltılarak İslam beldelerine gönderilmesi
Bu olaylar sırasıyla hangi halifeler döneminde gerçekleşmiştir?
A) Hz. Ali - Hz. Ömer
B) Hz. Osman - Hz. Ali
C) Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman
D) Hz. Ali - Hz. Osman
E) Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir
12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimin yirmi üç
yıllık bir sürede indirilmesinin sonuçlarından biri
değildir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Vahiy yoluyla indirilen son ilahi kitaptır.
B) İslam dininin temel kaynağıdır.
C) Hiçbir şekilde değişikliğe uğramamamıştır.
D) Miraç gecesinde indirilmeye başlanmıştır.
E) Hayatın amacı ve ölümden sonrası hakkında bilgi
verir.
A) Belirli olaylardan sonra ayetler indirilerek o konulara
açıklık getirilmiştir.
B) Ayetlerin yazıya geçirilmesi kolaylaşmıştır.
C) Müslümanların, ayetleri daha iyi anlamaları sağlanmıştır.
D) İnsanların ilahi mesajları kabul etmesi kolaylaşmıştır.
E) Ahiret hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmesi mümkün
olmuştur.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards