Tarivid® (ofloksasin) Prospektüs Bilgisi

advertisement
Tarivid® 400 mg
Filmtablet
FORMÜLÜ
Her filmtablet 400 mg ofloksasin boyar madde titanyum dioksit (E 171) ve sarı demir
oksit (E 172) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Ofloksasin, bakteri giraz enzimini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.
Aşağıda belirtilen bakterilerin duyarlı oldukları kabul edilebilir:
Staphylococcus aureus (metisiline dirençli olan dahil), Staphylococcus epidermidis,
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella,
Enterobacter, Hafnia, Proteus (indol negatif ve indol pozitif), Salmonella, Shigella,
Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio cholerae,
Vibrio parahaemolyticus, Haemophilus influenzae, Chlamydiae, Legionella.
Aşağıdaki bakteriler farklı derecede duyarlıdır:
Enterococci, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
viridans, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Mycoplasma
hominis, Mycoplasma pneumoniea, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium
fortiutum.
Aşağıdaki bakteriler çok defa dirençlidir:
Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides,anaeroblar (örneğin bacteroides türleri,
Peptococcus, Peptostreptococcus, Eubacterium türleri, Fusobacterium türleri,
Clostridium difficile )
Ofloksasin, Treponema pallidum’a etkili değildir.
Ağız yolundan alınan ofloksasin tablet çabuk ve hemen hemen tam bir şekilde absorbe
edilir. Tablet alındıktan sonra 1/2-1 saat içinde serumda maksimal seviye elde edilir.
Serumdan eliminasyon ile ilgili yarılanma ömrü 6 saattir. Serum proteinlerine yaklaşık
%6 oranında bağlanır.
Tek bir doz uygulandıktan sonra çeşitli dokularda serumdaki seviyesine yakın, kısmen
bu seviyeleri aşan konsantrasyonlar elde edilir.
Ofloksasin'in hemen tamamı idrarla atılır. Hızlı olan eliminasyon fazını yavaş ve sürekli
bir itrah fazı takip eder. Oral uygulamadan 72 saat sonra idrarda tespit edilebilen
mikrobiyolojik aktivite tam dozun % 94'üne tekabül eder.
SB onay tarihi: 11.08.2006
1
ENDİKASYONLARI
Tarivid ofloksasine duyarlı mikroorganizmalardan ileri gelen aşağıdaki bakteriyel
enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
-Heamophilus influenzae, diğer gram-negatif bakteriler veya multi-rezistan patojenler ile
Staphylococcus aureus'un neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum
sistemi enfeksiyonları(bronşit).
-Pnömoniler; özellikle de, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus,
Pseudomonas, Legionella veya Stafilokokların neden olduğu pnömoniler. Ayakta tedavi
edilen pnömonilere en sık pnömokoklar neden olduğundan, Tarivid 400 bu hastalarda ilk
seçenek değildir.
-Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; özellikle de Pseudomonas ve Stafilokokları içeren
gram-negatif patojenlerin neden olduğu kronik ve tekrarlayıcı kulak, burun ve boğaz
enfeksiyonları. Genel olarak Tarivid 400, beta-hemolitik streptokokların neden olduğu
akut tonsillit tedavisinde önerilmez.
- Yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları,
- Kemik ve eklemlerin enfeksiyonları,
- Bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahil olmak üzere abdominal
enfeksiyonlar,
- Böbrek, idrar yolları ve genital organların enfeksiyonları, gonore,
- Enfeksiyonlara direncin belirgin olarak azaldığı hastalarda (örneğin nötropenik
durumlarda), oflloksasine duyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesi
(enfeksiyon profilaksisi, barsağın selektif dekontaminasyonunu da içerir).
KONTRENDİKASYONLARI
Ofloksasine, diğer kinolonlara veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı
duyarlığı olanlarda Tarivid kullanılmamalıdır.
Epilepsili hastalara Tarivid uygulanmamalıdır.
Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlar veya felç gibi konvülziyon
eşiğini düşüren ve daha önceden mevcut olan santral sinir sistemi lezyonlarında Tarivid
kontrendikedir.
Çocuklara ve gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere, gebe
ve emziren kadınlara Tarivid uygulanmamalıdır.
SB onay tarihi: 11.08.2006
2
UYARILAR/ÖNLEMLER
Tarivid bazı advers etkileriyle, hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü
bozabileceğinden, araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumları
riskli hale getirebilir.
Tarivid tedavisi sırasında, hastalar şiddetli güneş ışığına ve UV (solaryum gibi) ışınlarına
maruz kalmamaya dikkat etmelidir. Aksi takdirde deri ve tırnaklarda reaksiyonlar olabilir.
( advers etkiler kısmına bkz.)
Diğer kinolonlarla tendon enflamasyonu [ tendinit ], ciddi nörolojik reaksiyonlar gibi
advers etki öyküsü olan hastalar, ofloksasin ile de benzer reaksiyonlar gösterme
bakımından yüksek risk taşıyabilir.
Antibiyotik uygulaması, özellikle uzun süreli ise, dirençli mikroorganizma gelişmesine
sebep olabilir. Bu nedenle, hastanın durumu düzenli olarak kontrol edilmeli, eğer
sekonder enfeksiyon gelişirse, gerekli önlemler alınmalıdır.
Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonraki haftalarda, ağır ve sürekli ishal
görülecek olursa, antibiyotiklerden ileri gelen ve hayatı tehdit edebilen psödomembranöz
kolit ( genellikle Clostridium difficile'e bağlı ) düşünülmelidir. Böyle durumlarda Tarivid
derhal kesilmeli ve uygun bir tedaviye başlanmalıdır. Peristaltik hareketleri inhibe eden
ilaçlar, bu gibi durumlarda kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Mide-barsak kanalına etkisi: Tedavi süresince mide bozuklukları, karın ağrısı,
iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Bazı vakalarda diyare bazen, kanlı dışkının eşlik edebildiği bir enterokolitin semptomu
olabilir. Antibiyotiklerle ortaya çıkabilen özel bir enterokolit şekli psödomembranöz kolittir
(birçok vakada Clostridium difficile’ye bağlı). Tedavi sırasında veya tedaviden hemen
sonraki haftalarda, ağır ve sürekli ishal görülen hastalarda bu olasılık gözönünde
bulundurulmalıdır. Psödomembranöz kolitten sadece şüphelenildiğinde bile Tarivid
derhal kesilmelidir. Bu tip kolit bir doktor tarafından acil ve uygun bir tedaviyi gerektirir.
Peristaltik hareketleri inhibe eden ilaçlar, bu gibi durumlarda kullanılmamalıdır.
Karaciğere ve safra yollarına etkisi: Nadir olarak, hepatik enzimlerin serum düzeyinde
artış veya karaciğer fonksiyon bozukluğuyla birlikte serum bilirubin düzeyinde yükselme
olabilir. Çok nadir olarak, safra akımının bozukluğuna (kolestatik sarılık) veya karaciğer
enflamasyonuna (hepatit) bağlı olarak sarılık ya da ağır karaciğer harabiyeti görülebilir.
SB onay tarihi: 11.08.2006
3
Sinir sistemine etkisi: Sinir sistemini ilgilendiren baş ağrısı, baş dönmesi, uyku
bozuklukları, ajitasyon ve konfüzyon olabilir. Nadir olarak yürüyüşte düzensizlik ve
titreme (kas koordinasyon bozukluklarına bağlı), ekstrapiramidal semptomlar, uyuşukluk
ve karıncalanma (parestezi ve hipoestezi), konvülziyonlar ortaya çıkabilir. Nadiren çift
görme, bulanık görme veya renk görmede anormallikler gibi görme bozuklukları, tad ve
koku bozuklukları (tad ve koku kaybına varabilen) ve denge bozuklukları gelişebilir.
Tinnitus ve işitme bozuklukları (ender olarak işitme kaybına varabilen) ofloksasin ile
nadirdir.
Çok nadir durumlarda kabus görme, hallüsinasyonlar, anksiete, depresyon olabilir. Bu
psikotik durumlar, kendini tehlikeye sokabilecek davranışlar geliştirmeye varabilir.
Bazı reaksiyonlar, ilk kullanımdan hemen sonra bile görülebilir. Bu durumlara rastlanırsa
ilaç hemen kesilmelidir.
Kardiyovasküler sisteme etkisi: Tarivid alımı, kalp atışlarında hızlanma (taşikardi) ve
kan basıncında geçici azalmaya yol açabilir. Nadiren, kan basıncındaki belirgin
azalmaya bağlı olarak, dolaşım şoku gelişebilir.
Kan tablosuna etkisi: Çok nadir olarak kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin ve/veya
trombositlerin sayısında azalma (anemi, agranülositoz dahil lökopeni, trombositopeni,
pansitopeni) ortaya çıkabilir. Sadece bazı vakalarda bu değişiklikler kemik iliğinde yeni
hücre yapımının azalması (kemik iliği depresyonu) sonucunda oluşabilir. Çok nadiren,
artmış yıkıma bağlı olarak eritrosit miktarı (hemolitik anemi) azalabilir.
Böbreklere etkisi: Nadir olarak, böbrek fonksiyon bozukluğu (örneğin serum kreatinin
düzeyinde artış olabilir) veya izole durumlarda böbreklerin akut enflamasyonu
(interstisyel nefrit) görülebilir. Bu reaksiyonlar, bazen akut böbrek yetmezliğine kadar
varabilir.
Deri, muköz membran ve diğer reaksiyonları: Kaşınma, deri döküntüleri (istisna
vakalarda, su toplaması, vezikül v.b.) gibi kutanöz ve mukozal reaksiyonlar gelişebilir.
Çok nadir durumlarda, deride sıcaklık artışı ile birlikte kızarıklık, çok şiddetli deri
reaksiyonları (eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu, Lyell Sendromu) ve
damar enflamasyonu (vaskulit) ortaya çıkabilir. Genellikle, vaskülit, deri altındaki
kanamalar sonucu oluşan kırmızı küçük benekler (peteşi), içi kan dolu büller (hemorajik
büller) ve kabuklu küçük nodüllerle kendini belli eder ve istisna vakalarda nekrozu da
içeren deri lezyonlarına neden olabilir. Vaskülit iç organları da tutabilir.
Çok nadir vakada, ışığa aşırı duyarlılık gelişebilir. Bu durum, ağır güneş yanığı tablosuna
benzer ve bazı vakalarda tırnakları da (renk ve tırnak kaybı) etkileyebilir.
Ateş, eozinofili, ve akciğerlerde allerjik enflamasyon (alerjik pnömoni) çok nadiren
gelişebilir.
Anaflaktik veya anaflaktoid reaksiyonlar (hızlı gelişen allerji veya allerji benzeri aşırı
duyarlılık reaksiyonları) nadiren görülebilir. Bazen ilk dozda bile bu reaksiyonlar olabilir.
Bu reaksiyonlar tansiyon yükselmesi, gözlerde yanma, kuru öksürük, burun akıntısı gibi
SB onay tarihi: 11.08.2006
4
belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu belirtilere nadiren, deri ve muköz membranların (anjioödem) şişmesi (örn. yüz, dil, ve larenksi etkileyip, ses kısılması ve solunum güçlüğüne
yol açabilir) de eşlik edebilir. En ağır durumda, ağır solunum zorluğu (bronşial spazmlar)
veya dolaşım şoku gelişebilir. Bu durumlarda ilaç alımı hemen kesilmeli ve şok v.b. için
uygun tedavi uygulanmalıdır.
Terleme ortaya çıkabilir. Çok nadir vakalarda, ağrı ya da güçsüzlük gibi kas şikayetleri
(ör; miyastenia gravis hastalarında özellikle önemlidir) olabilir. İzole vakalarda bunlar
rabdomiyolizisin semptomları olabilir. Çok nadiren, eklem ve tendon şikayetleri (ağrı
gibi), Tarivid tedavisi sırasında görülebilir.
Kinolon tedavisi sırasında, çok nadir olarak izole durumlarda, tendon enflamasyonu
(tendinit) ve rüptürü (aşil tendonu v.b.) görülebilir. Bu gibi durumlara özellikle kinolonların
kortikosteroidlerle beraber kullanımı sırasında rastlanır. Eğer tendinit şüphesi varsa
Tarivid hemen kesilmeli ve etkilenen tendona uygun tedavi yapılmalıdır.
Ofloksasin, predispoze kişilerde porfiri atağı gelişmesini tetikleyebilir.
İzole vakalarda, kan şekeri seviyesinde aşırı artış veya azalma olabilir.
.
Antibiyotik tedavisi, özellikle uzun süreli kullanımda, dirençli mikroorganizma gelişimine
yol açabilir (“Uyarılar/önlemler” kısmına bkz.).
Çok nadir durumlar (koku, işitme ve tat alma bozuklukları gibi izole durumlar) dışındaki
advers etkiler, Tarivid kullanımına son verildiğinde kendiliğinden geçer.
Bazı advers etkiler ( psödomembranöz kolit, ağır anaflaktik veya anaflaktoid reaksiyonlar
v.b.) hayati tehlike taşıyabileceğinden, bu durumlarda hemen doktorunuza başvurunuz
ve doktor kontrolü dışında ilaç kullanımına devam etmeyiniz.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Mide asidini azaltıcı ilaçlar (mineral antasidler), sukralfat veya demir preparatları aynı
zamanda alındıkları takdirde Tarivid etkisinde bir azalma olabileceği dikkate alınmalıdır.
Bu nedenle Tarivid bu tür preparatları almadan 2 saat önce alınmalıdır. Sözü geçen
ilaçlardan kullanılıyorsa doktora danışılmalıdır.
Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn. teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuar
ilaçlar (örn.fenbufen) ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyon eşiğini
düşürdüklerine dair bulgular vardır.
Ofloksasin ile birlikte uygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir;
ofloksasin ile birlikte glibenklamid kullanan hastalar daha yakından takip edilmelidir.
SB onay tarihi: 11.08.2006
5
Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyona uğrayan diğer ilaçlar
(probenesid, simetidin, furosemid, metotreksat gibi) da beraber kullanılıyorsa,
kinolonların atılımında bozukluk ve serum düzeyinde yükselme olabileceği
unutulmamalıdır.
Kinolon tedavisi gören kişilerde, kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir. Bu nedenle,
aynı anda Kumarin ile Tarivid kullanan kişiler, dikkatlice takip edilmelidir.
Tarivid 400 tedavisi sırasında, idrarda opiyat veya porfirin tayini yalancı pozitif sonuç
verebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Enfeksiyonun tipine ve ciddiyetine göre, erişkinlerde günlük ofloksasin dozu 200 mg (1/2
tablet) ile 800 mg (2 tablet) arasındadır. 400 mg'a kadar (1 tablet) olan günlük ofloksasin
dozları, tercihen sabahları olmak üzere tek doz halinde verilebilir. Daha yüksek doz
uygulamalarında, total doz iki eşit parçaya bölünmelidir. Dozların eşit aralıklarla
uygulanması gereklidir.
Endikasyon
•Solunum yolları enfeksiyonları,
kulak, burun, boğaz enfeksiyonları
Tarivid 400 Günlük Doz
1 tablet (400 mg)
•Deri ve yumuşak doku
enfeksiyonları
1 tablet (400 mg)
•Kemik ve eklem enfeksiyonları
1 tablet (400 mg)
•Abdominal enfeksiyonları
1 tablet (400 mg)
•Alt idrar yolllarının komplike olmayan
enfeksiyonları
1/2 tablet (200 mg)
•Üst idrar yolları ve genital organların
enfeksiyonları
1 tablet (400 mg)
•Enfeksiyonlara karşı direnci düşmüş hastalarda
enfeksiyonların önlenmesi için
1-1 1/2 tablet (400-600 mg)
SB onay tarihi: 11.08.2006
6
Enfeksiyonun ağırlığına ve komplikasyon yapan faktörler veya duyarlılığı azaltan
patojenler olup olmamasına bağlı olarak, dozu günde 2X400 mg’a kadar yükseltmek
gerekebilir.
Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda dozaj:
Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda, Tarivid'in başlangıç dozu böbrekleri
sağlam olan kimselerdeki gibidir. Böbrek fonksiyon bozukluğunda, idame dozu olarak
aşağıdaki dozlar önerilir:
Kreatinin klirensi
idame dozu
50 - 20 ml / dak
24 saatte bir 100*-200 **mg
<20 ml / dak
24 saatte bir 100 *mg
Hemodializ veya peritoneal dializ
24 saatte bir 100 *mg
Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda;
* 100 mg’lık doz için 1/2 Tarivid 200 mg tablet
** 200mg’lık doz için 1 Tarivid 200mg tablet kullanılabilir
Bazı durumlarda bu dozların yükseltilmesi gerekebilir.
Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalarda dozaj:
Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ofloksasinin eliminasyonu azalmış
olabilir (ör; asitli karaciğer sirozu). Bu nedenle günlük maksimum doz 400 mg'ı (1 tablet)
aşmamalıdır.
Kullanım şekli ve süresi:
Tarivid 400 tablet yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Aç karnına veya
yemeklerle birlikte alınabilir.
Tedavinin süresi mikropların ve hastalık tablosunun verdiği cevaba göre ayarlanır.
Antibakteriyel etkili bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi Tarivid 400 uygulanmasına da vücut
ısısı normalleştikten ve hastalığın belirtileri kaybolduktan sonra en az 3 gün daha devam
edilmelidir. Akut enfeksiyonlarda vak'aların çoğunda 7-10 günlük tedavi yeterlidir. Tedavi
süresi genellikle, Salmonellozda tedavi süresi 7-8 gün, şigellozda 3-5 gün, E.coli'nin
neden olduğu barsak enfeksiyonlarında ortalama 3 gündür.
Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında (örneğin pürülan tonsillit veya erizipel)
hastayı romatizmal ateş, glomerulonefrit gibi geç komplikasyonlardan korumak için en az
10 günlük bir tedavi uygulanmalıdır. Ancak beta-hemolitik streptokoklar ofloksasine
değişken derecede duyarlı olduklarından, bu tip enfeksiyonların tedavisi bireysel duyarlık
incelemesi gerektirir.
SB onay tarihi: 11.08.2006
7
Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonlarına 3 günlük tedavi yeterlidir.
Tedavi süresi 2 ayı aşmamalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
30oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Tarivid 400 mg, 5 filmtablet içeren blister ambalajda
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Tarivid 200 mg, 10 filmtabletlik içeren blister ambalajda
Tarivid i.v. 200 mg, 100 ml(200 mg) enfüzyon çözeltisi içeren 1 flakonluk ambalajda.
Ruhsat sahibi
: Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No:209 4. Levent-İstanbul.
Üretim yeri
: PharmaVision San. ve Tic. A.Ş., 34010 Topkapı-İstanbul.
Ruhsat no. ve tarihi:197/47 - 07.08.2001
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi: 11.08.2006
SB onay tarihi: 11.08.2006
8
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards