M. Meclisi B : 16 9 . 12 . 1966 O : 1 meşini sağlıyacak ileri

advertisement
M. Meclisi
B : 16
meşini sağlıyacak ileri kanunlar da çıkarma­
mışlardır. Bununla beralber asıl önemli dâva­
larımızın hiç el sürülmeden muallâkta kalması,
nührandan buhrana, fırtınadan fırtınaya yu­
varlanan bir ortamın yaratılmasına sebebolmuşlardır.
Ciddî meseleleri ele almadan, yüzeydeki po­
litik dalgalanmalarla durumu idare ederek
demokrasi rejimini kökleştirmeye çalışmanın
yanlış bir tutum olduğunu gün geçtikçe daha
İyi anlıyaeağız. Devlet adamı o kişilerdir k i ;
içinde yaşadığı olayları gerçek perspektifi
içine yerleştirebilen ve onlara bu perspektif
içinde hız veren adamdır. Uzağı göremiyen,
olayların peşinden sürüklenenler içinde bulun­
duğumuz asrın Devlet adamı olamıyacakları
gibi, millet kaderini kötü istikametlere sevk
ettiklerinden bugün olmasa bile, yakın gele­
cekte tarih önünde sorumlu olacaklardır.
Bıöıyle tarihi -bir ortamda
hepimize düşen
vazife, şaşkınlık içinde yüzeydeki küçüklükler­
le oyalanmak değil, temel gidişin meselelerine
müspet çözüm yolları 'bulmaya çalışmak olma­
lıdır. Bunu başaramadığımız takdirde, değil ha­
yatta, mezarlarıımiizda dahi raihat yatmamıza
imkân yoktur.
Aziz arkadaşlarıim,
Geçmişe kısaca değirildikten sonra, Sayın ar­
kadaşımız Karahan'ın önergesi vesilesiyle ne
Sayın (Başbakanın mulhtelif yerlerdeki konuş­
maları, ne de ihtilâl şayiaları üzerinde duraca­
ğız, Bütün bunlar, bundan evvelki birleşimler­
de •eleştirilmiş ve vuzuha kavuşmuştur. Biz ko­
nuyu bilimsel açıdan ele alacağız. Bu se'beple
üzerinde duracağımız hususlar şunlar olacak­
tır;
Günümüzün politikasında ordunun rlolü.
Ordunun siyasete karışması ne demektir, or­
duyu siyasete karışmaktan alıkoyan sebepler
'orduyu siyasete karışmaya yöneten selbepler...
Günümüzün politikasında Ordunun rolü.
1962 yılı askerî ayaklanmalar serisiyle baş­
ladı. Lübnan, Portekiz, Türkiye ve Venezüella'dakiler başarı kazanamadı. Aynı senenin Mart
ayında peşpeşe 3 başarılı hareket toldu. Burma'da General Nevrin Hükümeti devirdi ve askerî
bir idare kurdu. Arjantin'de Silâhlı Kuvvetler
Başkan Frondizi'yi atıp yenine geçici bir Baş­
9 . 12 . 1966
O : 1
kan 'getirdiler.. Suriye'de askerî hizipleri önce
sivil rejimi yok ettiler, sonra aralarında amlaşaımaldikları için yeniden gerli getirdiler. Gene
Lâtin Amerika'da, Cezayir'de ve Yemen'de Or­
duların siyasi hareketleri devanı etti.
1961 de silâhlı kuvvetler için oldukça dolu
geçti. Oeak'ta ordu El Salvador'un geçici Hü­
kümetimi al aşağı etti. Nisanda 4 General Ceza­
yir'de akım kalan bir darîbe yaptılar. Mayısta
Güney Kore Ordusu Hükümeti devirdi ve aske­
rî bir diktatörlük kurdu. Ağustosta Brezilya
Silâhlı Kuvvetleri Başkan yardnm/eısı Goulart'm (Guadrioisun istif asiyle açılan)
Başkanlığa
geçmesini önlemeye çalıştı. Eylülde B. A. Ç. nin
(Suriye eyaletindeki ordu baş kaldırdı. Mısır'lı
subayları koğarak bağımsız Ibir Suriye Devleti
kurdular. Kasımda eskerî ıbir isyan sonunda is­
tifa eden Başkanın yerini doldummak için Ek­
vator Hava ve Kara Kuvvetleri çalıştılar.
1960 da 1061 den farklı değildi. Mayısta Ge­
neral Gürselim başa geçmesi ile sonuçlanan
27 Mayıs İhtilâli, Temmuzda Kongo'nun Cum(huriyeti kana boyayan ayaklanması Ağustos'ta
Yüzlbaşı Kong Lee'nin Laos'ta iç savaşa yol
açan başkaldıriması, Ekimde Albay Osario'nun
El .Salvador Başkanı Lemus'u işinden attığı
kansız darlbe ve Aralıkta Halbeş İmparatoruna
karşı saray muhafızlarının isyanı.
1959 da Irak'ta başarısız bir
ayaklanma,
Kamibıoçya'da sonuçsuz askerî bir darlbe ve Su­
dan'da başarılı ıbir ordu hareketi olmuştur.
1948 de Mareşal «dSarit» Tayland Anayasa­
sını kaldırıp diktatörlüğünü ilân etti; General
Eyüp Han, General Kasım ive General Abhud
Pakistan - Irak ive Sudan'da iktidarı ele geçir­
diler. General Nevrin Buriba'nm, General De
Gaulle'de Fransa'nın 'başına geçti.
Hülâsa etmek icalbederse; 1955 te dünyada
76 egemen devlet vardı. ıBunlardan 1945 - 1955
arasında ortaya çıkan 15 devletin 9 unda as­
kerî darlbeler oldu. 19(18 - 1944 arasımda doğan
13 devletten '6 sında ordu hareketleri görüldü.
1900 den sonraki 17 yılda meydana çıkan
Arnavutluk, KûJba ve Panama'nın üçü de 1918
den sonraki isyan ve diktatörlüklere şahidoldular.
1861 - 1890 arasımda doğan Bulgaristan ile
Sırfbistan da böyle olmuştu. Geriye kalan 100
yaşından büyük 46 Devletten 20 sinde de 1918 den
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards