İçindekiler

advertisement
İçindekiler
Genel Değerlendirme .............................................................................................. i
I. Makroekonomik Görünüm ................................................................................... 1
I.1 Uluslararası Gelişmeler ................................................................................................. 2
Kutu I.1.I Uluslararası Ticarette Korumacı Politikalar ve Olası Etkileri ................... 5
Kutu I.1.II Finansal Araçlar Uluslararası Mali Raporlama Standardı 9:
Beklenen Kredi Zararı ................................................................................. 8
I.2 Yurt İçi Gelişmeler....................................................................................................... 12
II. Finans Dışı Kesim .................................................................................................. 16
II.1 Hanehalkı Gelişmeleri ............................................................................................... 17
Kutu II.1.I Finansal Sistemde Yatırım Aracı Olarak Altın ve
Ülkemizde Altın Bankacılığı ..................................................................... 22
II.2 Reel Sektör Gelişmeleri ............................................................................................. 24
Kutu II.2.I Reeskont Kredileri ve Yapılan Düzenlemeler ....................................... 31
III. Finansal Kesim..................................................................................................... 34
III.1 Kredi Gelişmeleri ve Kredi Riski ............................................................................... 35
III.2 Likidite Riski................................................................................................................. 43
Kutu III.2.I Net İstikrarlı Fonlama Oranı..................................................................... 49
III.3 Faiz ve Kur Riski .......................................................................................................... 51
III.4 Kârlılık ve Sermaye Yeterliliği .................................................................................. 54
Kutu III.4.I Kur Gelişmeleri ve Sermaye Yeterlilik Oranı ......................................... 57
IV. Özel Konular ....................................................................................................... 59
IV.1 Küresel Likidite ve Banka Dış Borçlarının Bölgesel Dağılımı .............................. 59
IV.2 Reel Sektörün Finansmana Erişimine İlişkin Tedbirler ......................................... 68
IV.3 Kredi Dolarizasyonunun Sürükleyicileri ................................................................. 74
IV.4 Bireysel Kredilere Yönelik Düzenlemelerin Etkileri .............................................. 84
IV.5 Banka Bazlı Faktörlerin Aktarım Mekanizması Üzerindeki Etkileri ..................... 89
Ekler .......................................................................................................................... 96
Grafikler, Tablo ve Şemalar ................................................................................... 97
Kısaltmalar ............................................................................................................. 101
Download