Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği

advertisement
SERİ:XI, NO:29 “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ”NE GÖRE FİNANSAL TABLO DÜZENLEYEN
ŞİRKETLERİN, FİNANSAL TABLOLARININ DİPNOTLARINDA KİLİT
YÖNETİCİ PERSONELE SAĞLANAN MENFAATLER İLE İLGİLİ YETERLİ
BİLGİ VERİLMESİ KONUSUNDA GEREKLİ DİKKAT VE ÖZENİN
GÖSTERİLMESİ HAKKINDA UYARI
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre (Seri:XI,
No:29) finansal tablo hazırlamakla yükümlü şirketler tarafından kilit yönetici personele
sağlanan menfaatlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanıp açıklanmadığına ilişkin yapılan
inceleme sonucunda; Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği’ne göre finansal tablo
düzenleyen şirketlerin, finansal tablolarının dipnotlarında kilit yönetici personele sağlanan
menfaatler ile ilgili yeterli bilgi verilmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ve
bundan sonra konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapmayan şirketler hakkında ilgili mevzuata
aykırılık kapsamında işlem yapılacağı hususlarında Kurulumuz Haftalık Bülteni vasıtasıyla
uyarılmalarına, karar verilmiştir.
1
Download