PowerPoint Sunusu

advertisement
STRATEJİ FORMÜLASYONU
ULUSLARARASI STRATEJİLER
Uluslararası Strateji
Uluslararası düzeydeki dağınık
iştiraklere ait faaliyetlerin
birbirlerinden bağımsız biçimde ve
aynı zamanda ana şirket ile min
koordinasyon içinde yürütüldüğü
strateji
Küresel Strateji
Uluslararası işletmenin yüksek
düzeyde yerel çevre koşullarını
dikkate alarak faaliyetlerini
sürdürmesini sağlayan, merkez
tarafından belirlenen ve
merkeze bağlı tüm işletmelerde
de aynı şekilde uygulanan
strateji
ULUSLARARASI STRATEJİLER
İki Strateji Arasındaki Farklılıklar
Uluslararası Strateji
Küresel Strateji
İşletmenin merkezle bağlantısı
düşük
Merkezle yüksek düzeyde
koordinasyon
Merkez tarafından üretim
hizmet ya da süreçlere
karışılmaz
Tüm ülkelerde merkez
tarafından belirlenen standart
faaliyet, ürün ve hizmetler
uygulanır
Her bir iştirakin sadece yerel
rakipleri dikkate alınarak, planlar
hazırlanır ve rekabet hareketleri
belirlenir. Diğer iştiraklerden
bağımsız hareket
Ana şirketin kurumsal
stratejisine bağlı olarak her bir
firmanın faaliyet gösterdiği
ülkedeki pazarın büyüme hızı
üzerinde durularak rekabet
stratejisi geliştirilir
ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ
STRATEJİLERİ
• İthalat-İhracat:
İhracat; ev sahibi ülkede üretilen
ürünlerin distribütörler ya da ihracatçılar
aracılığıyla satılması.
İthalat;bir işletmenin yerel pazarda
satmak üzere diğer ülkelerden yabancı mal ve
hizmet satın alması
Sözleşmeye Dayalı İşbirlikleri;
• Bayilik: Uluslararası faaliyette bulunan
işletme ile yerel pazarlarda faaliyet
gösteren bir başka işletme arasında yapılan,
belirli bir süreyi kapsayan ve anlaşma konusu
ürünlerin belli bir bölgede dağıtımına ve
satışına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı
işbirliği
ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ
STRATEJİLERİ
• Lisans Anlaşması: Uluslararası firmanın bir
başka ülkedeki ev sahibi işletmeye patent
haklarını, marka haklarını, telif haklarını ya da
ürünlere ve süreçlere ilişkin know how haklarını
devretmesi
• Franchising: Yarı bağımsız bir girişimcinin, ana
şirketin markasıyla özdeşleşerek, bu şirketin
ürünlerini satmak veya işletme sistemini kurmak
için anlaşma yapması, elde ettiği satış
gelirlerinden taraflar arasında belirlenen oranda
satıcıya ücret ödemesi stratejisi
• Anahtar Teslim Sözleşmesi: Belli bir ücret
karşılığında bir tesisin komple yapımını ve ev
sahibi ülkeye ya da firmaya teslimini anlatan
strateji
ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ
STRATEJİLERİ
Mülkiyet Temelli Uluslararası Ortaklıklar;
• Ortak Girişim (Joint Venture): Uluslararası
şirket ile ev sahibi şirketin, kaynaklarını ve
uzmanlıklarını; üretimin yapılabilmesi, işgücünün,
pazarın veya teknolojinin geliştirilebilmesi için
birleştirmelerini, sermayenin ve kontrolün
paylaşımı
• Satın Alma (Acquisitions): Bir işletmenin,
bir başka işletmeyi, iş birimini, teknolojiyi veya
üretim bileşenlerini satın alması
• Birleşme (Merger): Birden fazla işletmenin,
hukuki niteliğini kaybederek yeni bir hukuki yapı
şeklinde ortaya çıkması, tek bir işletme haline
gelmesi
KURUMSAL STRATEJİLER
1. Yön Verici Stratejiler: Bir işletmenin vizyon hedefine ulaşması
için, iç ve dış çevre koşullarını dikkate alarak, işletmenin
faaliyetlerini belirli bir yöne doğru kanalize etmesini sağlayan
stratejiler
Cevap Aranan Sorular:
 Büyümeli miyiz, tasarruf mu etmeliyiz, yoksa değişmeden aynı mı
kalmalıyız?
 Faaliyetlerimizi mevcut endüstri alanında mı yoksa farklı
endüstrilerde mi sürdürmeliyiz?
 Ulusal ya da küresel büyümeye karar verirsek, içsel kaynaklarla mı
yoksa satınalma, birleşme ya da stratejik dışsal kaynaklarla mı
büyümeliyiz?
KURUMSAL STRATEJİLER
Yön Verici Stratejiler
Büyüme
Stratejileri
Tasarruf (Çekilme)
Stratejisi
Durgunluk Stratejisi
İç Büyüme
Stratejileri
Konsantrasyon
St.(Yatay ve
Dikey Büyüme)
Çeşitlendirme
St.
Dış Büyüme
Stratejileri
İşletmenin ürünlerini
değişiklik yapmadan piyasaya
sunmaya devam etmesi ve
geçmiş yıllardaki büyüme
oranıyla benzer bir oranda
büyümesi
Küçülme, maliyet tasarrufu,
varlık satışı ve işi kapatma
gibi uygulamalar ile pazarda
varlığı sürdürme ve hayatta
kalma stratejisi
KURUMSAL STRATEJİLER
2. Kurumsal Ebeveynlik Stratejisi: Birimler arasındaki
sağlıklı nakit akışını, kaynakların paylaşımını, yeteneklerin
geliştirilmesini ve şirket sinerjisinin yükseltilmesini sağlayan
strateji
3. Yenilik Stratejisi :
Ulusal yenilik; üniversiteler, araştırma laboratuarları, teknoloji
transfer şirketleri ve büyük işletmelerde uygulanır
Girişimci yenilik; yeni bir organizasyonun oluşumuna liderlik eden
tüm faaliyetler. Yeni kurulan şirketlerde uygulanan bir strateji.
Kurumsal girişimci yenilik; radikal yenilik
KURUMSAL STRATEJİLER
4. Aile Şirketi Stratejileri:
Odaklanma
Stratejisi
(İş ve aile konularının
birlikte ele alınması
ve aralarında denge
kurulması gerekliliği)
İntikal
Stratejileri
(Gücün, otoritenin ve
yetkinin kişiler
arasında paylaşımı…)
İşletme ve Aile
Girişimi
Stratejileri
(Aile ve yönetimin
fikir birliğinde olması
ve özgün bir
mücadele)
İŞ/REKABET STRATEJİLERİ
Ansof’un Strateji
Elemanları Analizi ve
Büyüme Matrisi
Ürünleri ve pazarı dikkate alarak
strateji belirleme ve gerekli
kaynaklar arasında denge kurma
 Çeşitleme stratejisi(yeni ürün
ve pazarlar)
 Ürün Geliştirme Stratejisi(yeni
ürün ve mevcut pazarlar)
 Pazar Geliştirme St. (Mevcut
ürünler ve yeni pazarlar)
 Pazara Nüfuz Etme
St.(Mevcut ürünler ve mevcut
pazarlar)
Porter’ın Jenerik
Stratejileri
 Maliyet Liderliği St.
 Farklılaşma St.
 Düşük Maliyete Odaklanma
St.
 Farklılaşmaya Odaklanma
St.
Mintzberg’in
Farklılaşma
Stratejisi
Müşteri nezdinde
önemli olan farklılaşma
 Fiyat Farklılaşması
 İmaj Farklılaşması
 Destek
Farklılaşması
 Kalite
Farklılaşması
 Dizayn
Farklılaşması
 Farklılaşmama
FONKSİYONEL STRATEJİLER
• Pazarlama Stratejisi:
 Müşteri istek ve ihtiyaçlarının tespiti
 İhtiyaçları giderecek ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
 İstek ve ihtiyaçlardaki değişimin hızı ve yönü
 Rakipler, faaliyetleri ve faaliyetlerindeki değişiklikler
FONKSİYONEL STRATEJİLER
• Üretim Stratejileri







Kuruluş yerinin seçimi
İş yerinin düzenlenmesi ve yerleştirme
Üretim teknolojisi ve üretim yönteminin seçimi
Süreç ve kapasite belirleme
Ar-Ge
Stok Yönetimi
Tedarikçi ilişkilerini saptama stratejisi
FONKSİYONEL STRATEJİLER
• Satınalma Stratejisi: Çoklu Kaynak, Tek Kaynak ve
Paralel Kaynak Stratejisi
gibi hareket etmesi)
•
(iki tedarikçinin farklı alanlarda tek kaynak
Lojistik/Tedarik Zinciri Stratejisi: İşletme
malzemelerinin tedarikçiden firmaya doğru akışını
sağlayan ve ürünlerin dağıtımını, depolanmasını,
siparişin karşılanmasını içeren strateji
• Finans Stratejisi: İşletmenin optimum kar elde
etmesi, hisse başına karın max olması ve işletmenin
piyasa değerinin artması için yatırım yapılacak varlıkların
seçimi, gerekli fon miktarının belirlenmesi ve fon
kaynağının tespiti stratejisi
FONKSİYONEL STRATEJİLER
• İnsan Kaynakları Stratejisi: Çalışanların şirketin vizyonu
•
doğrultusunda yönetilmesi ve yöneticilere yol haritası sunulması
stratejisi (https://www.tei.com.tr/detay/insan-kaynaklaristratejisi)
http://corporate.lcwaikiki.com/lc-waikiki-insan-kaynaklaristratejisi
• Ar-Ge Stratejisi:Karlılık ve büyümek için yeni ürünlerin
geliştirilmesi veya mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, teknolojinin
transfer edilmesi, üretim malzemelerinin maliyeti azaltıcı veya
kaliteyi arttırıcı biçimde değiştirilmesi ve üretim süreçlerinin
yeniden tasarlanması gibi çalışmalara ilişkin kararların alındığı
strateji
Download