BURDOĞTAŞ Derneği Başkanı Nasuh Ekinci: “UR

advertisement
ÖZET: BURDOĞTAŞ Derneği Başkanı
Nasuh Ekinci: “UR-GE Projesinin ilkini
Burdur’da yapmayı planlayan, Burdur Doğaltaş
Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) olarak
yönetim kurulu üyeleri ve 3 uzmanla beraber,
Burdur’un UR-GE’den pay alabilmesi için
proje çalışmalarına başladık. En az 10 firma ile
kurulabilecek UR-GE grubuna, derneğe üye,
mermer ihracatı, üreticisi ya da pazarlayanı
olan tüm firmalar dahil edilebiliyor. Proje 36
ay sürüyor. 36 ay boyunca; ilk önce Ekonomi
Bakanlığı’na proje müracaatı yapılıyor ve
Bakanlıktan proje onayı alınıyor. URGE’den
yararlanmak için proje yapan oluşumlara
verilecek destekler: Bu kısım, ilimize gelecek
para açısından çok önemli. Çünkü bu
desteklerin toplamı 3 milyon 900 bin dolar
ediyor. Bu da Burdur için kaçırılmaması
gereken çok büyük bir fırsat demektir” dedi.
ABSTRACT: Nasuh Ekinci the
chairman of Burdur Association of Natural
Stone and Miners -BURDOĞTAŞ - reports
‘Burdur Association of Natural Stone and
Miners (BURDOĞTAŞ), planning to make the
first project of International Competitiveness
Development Project in Burdur, has started to
project preparations to take a share from Fund
with the board members and three experts. All
the member companies which export, produce
or market marble may participate to the
International Competitiveness Development
Project Group which should be formed of
at least 10 companies. The Project span is 36
months. During 36 months; first of all the
projects are applied to the Ministry of Economy
then the ministry approves the projects. The
supports for the projects that are prepared to
benefit from International Competitiveness
Development Project are significant in the
base of the cash that will flow to Burdur since
the total budget is $3,900,000. It means that it
is a big unmissable opportunity for Burdur. ’
(Translated by BURDİL)
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 35
U
luslararası pazarlarda adından
sıkça söz ettiren Burdur Beji son
dönemde artan talepler ve yeni
pazar arayışları ile adeta mermercilerin
gözdesi durumunda. Dünyada ise artan
ekonomik dalgalanmalar, ülkelerin geçirdiği ekonomik krizler mermer sektöründe rekabetçiliğin artmasına neden
oluyor.
Burdur mermerini, Burdur Bejini
tüm dünyaya tanıtan ve fuarlarla sergilenmesine vesile olan BURDOĞTAŞ Derneği üyelerine artan rekabet ortamında
mermer şirketlerinin ayakta kalmasını,
yeni projelerle yeni pazarlar bulunmasını sağlayan BURDOĞTAŞ’ın UR-GE proje
çalışmaları da bu kapsamda hız kazandı.
BURDOĞTAŞ Derneği Başkanı
Nasuh Ekinci ile Burdur Beji mermerinin
dünyadaki daha fazla ülkeye sunulması
ve yeni pazarlar bulunması için yaptıkları çalışmalar hakkında söyleşi gerçekleştirdik. Ekinci, UR-GE proje çalışmalarının
kapsamından bahsederek, Burdur’daki
mermercileri yeni pazarlara taşımak
için bir sistem oluşturmaya çalıştıklarını
ve bu sistem kapsamında da daha fazla
ülkeye Burdur beji mermerini tanıtmaya
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 36
çalıştıklarını ifade etti. Bizler de Dergi
Ayrıntı olarak dünyadaki ekonomik ve
siyasi gelişmenin etkisinde olan Göller
Bölgesi’nde çıkan Burdur Beji’nin daha
çok ülkeye nasıl tanıtılır, ekonomik olarak nasıl gelişme sağlanır bunları BURDOĞTAŞ Derneği Başkanı Nasuh Ekinciye sorduk. DERGİ AYRINTI
DERGİ AYRINTI: Sayın Nasuh
Ekinci, dernek olarak yeni pazarlar
bulma ve Burdur bejini dünyanın her
bir ülkesine tanıtma çalışmalarınız
hangi aşamaya geldi?
NASUH EKİNCİ: Uluslararası
pazarlarda rekabet edebilen Burdur
Beji geçen yıl ve içinde bulunduğumuz yıl içerisinde dünyadaki ekonomik, siyasi konjonktürün değişmesiyle
derneğimize yeni pazarlar ve yeni kaynaklar bulmak zorunluluğu getirmiştir.
Devletimizin ve derneğimizle birlikte
sürdürülebilir rekabet için; el ele vererek ihracatımızın arttırmanın yollarını araştırıyoruz. İlk olarak; Ekonomi
Bakanlığının ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ ( UR-GE) programından
faydalanmak istiyoruz. UR-GE ülkemi-
zin ihracatını arttırmak için dış satış yapabilen - yapan sektörlerin çok önemli
fon kaynağıdır. Derneğimiz ihracat yapan veya yapmak isteyen üye şirketlerimizden en az 10 firmayla grup oluşturulacaktır. UR-GE grubu uluslararası
alanda BURDUR BEJİ ürünlerini dünya
ülkelerine pazarlamada ve rekabet gücünü arttırmaları sağlanacaktı; hatta
dünya pazarında mermer sektöründe
şampiyonluğa oynamalarını sağlayacağız.
UR-GE dediğimiz Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi kavramı aşamasında bugüne kadar UR-GE’den yararlanmak
için 29 il proje yaparak, Bakanlığa başvurdu. Ne yazık ki bu illerin arasında
Burdur yok. Ama mermercilikte dünya
markası olan Burdur, şimdi bu adımı
atmaya hazırlanıyor.
UR-GE Projesinin ilkini Burdur’da yapmayı planlayan, Burdur
Doğaltaş Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) olarak yönetim kurulu üyeleri ve 3 uzmanla beraber, Burdur’un
UR-GE’den pay alabilmesi için proje
çalışmalarına başladık. En az 10 firma
ile kurulabilecek
UR-GE grubuna, derneğe üye, mermer
ihracatı, üreticisi ya da pazarlayanı
olan tüm firmalar dahil edilebiliyor.
Proje 36 ay sürüyor. 36 ay boyunca; ilk önce Ekonomi Bakanlığı’na
proje müracaatı yapılıyor ve Bakanlıktan proje onayı alınıyor. Daha sonra
ise, proje gereği istenilen, Grup firmalarının İhtiyaç Analizleri, Eğitim Programları, Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi,
firmalara özel Bireysel Danışmanlıklar
ve Ticari Eşleştirmeler kısmına geçiliyor.
AYRINTI: Efendim bu tür projelere
başvuru kriterleri ve başvuru şekilleri nasıldır?
EKİNCİ:
BAŞVURU KRİTERLERİ
İşbirliği kuruluşunun üyesi olan şirketler projeye katılabiliyor. (Burdur’da Doğaltaş Madenciler Derneği Üyeleri)
Bölgesel Rekabet Edilebilirlik
Operasyonel Programı İllerinde en az
5 şirket, diğer illerde en az 10 şirket
İşbirliği kuruluşu aynı anda en az 5
proje ile yürütebiliyor. (Burdur için 10
şirket olmak zorunda)
başvuru yapılabiliyor.
Başvurular iki aşamalı olarak: 1-İhtiyaç Analizi, rekabetçilik analizi, Pazar
analizi, sektör analizi vb.
2-Eğitim ve/veya danışmanlık, yurt
dışı pazarlama ve/veya alım heyeti ve
istihdam desteği başvurusu şeklinde
oluşturuluyor.
maması gereken çok büyük bir fırsat
demektir)
İHTİYAÇ ANALİZİ İÇİN: %75 devlet
desteği verilecek. Destek tutarı ise 400
bin dolar. Program: 36 ay.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN: %75 devlet desteği. Tutarı: 400
bin dolar. Program: 36 ay.
YURT DIŞI PAZARLAMA: %75 devlet
UR-GE DESTEKLERİ GENEL BAKIŞ
desteği. Tutarı: 10 kez yurt dışına paBAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
URGE’den yararlanmak için proje ya- zarlama yapılması halinde 150.000 X
Başvurular İşbirliği Kuruluşu pan oluşumlara verilecek destekler:
10 Program: 5 adet. Alım Heyeti (Yurt(Burdur Doğaltaş ve Madenciler Der- Bu kısım, ilimize gelecek para dışından ürünü alacak firmaların ilimineği) tarafından Ekonomi Bakanlığı açısından çok önemli. Çünkü bu des- ze gelmesi ve ürün alması): %75 devİhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılıyor. teklerin toplamı 3 milyon 900 bin do- let desteği. Destek Tutarı: 100.00×10
Açık Başvuru Dönemi: Proje başlan- lar ediyor. (Bu da Burdur için kaçırıl- Program Süresi: 10 Adet.
gıç tarihinden itibaren en az 2 ay önce
İSTİHDAM: %75 Devlet desteği. Destek Tutarı: Emsal Brüt Ücret. İstihdam
edilecek kişi sayısı: 2.
BİREYSEL DANIŞMANLIK: %70 devlet desteği. Destek Tutarı: 50 bin dolar. Süre: 3 yıl.
URGE Kapsamında Verilen Hizmetler
Proje Hazırlığı: İşbirliği kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığı’na ilk müracaatlarında sunmaları gereken projenin hazırlık aşamasından itibaren
destek vermekteyiz.
Proje kapsamındaki firmaların
seçimi: İşbirliği kuruluşunun üyeleri
arasından kümelenme mantığıyla
oluşturulacak proje takımının seçimine ve tanıtım toplantılarına destek
vermekteyiz.
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 37
İhtiyaç Analizi: Anket sorularının hazırlanması, uzman anketörler tarafından
gerçekleştirilmesi ve sonrasında verilerin işlenmesi işlemlerinin tamamı ODTÜ
İstatistik Bölümü hocalarının denetiminde yürütülmektedir. Elde edilen veriler, SAS Analytics (www.sas.com) veri
işleme programıyla analiz edilmektedir.
Eğitimlerin Programlanması: Eğitim
programlarının Ekonomi Bakanlığı’na
sunulması, onay alınması ve uygulanması aşamalarında destek vermekteyiz.
Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi: Eğitim
gerçekleştirilmesi aşamasında uzmanlık
alanımızdaki konularda eğitimler vermekteyiz.
Bireysel Danışmanlıklar: URGE projesi
kapsamındaki işbirliği üyesi kurumlara
firma bazında bireysel danışmanlıklar
vermekteyiz.
Ticari Eşleştirme Hizmetleri: URGE projeleri kapsamında işbirliği kuruluşlarına
yurt dışı “Alım Heyetleri” ve “Ticari Heyetler” için ticari eşleştirme hizmeti vermekteyiz.
AYRINTI: UR-GE kavramının
içeriğinden de bahseder misiniz?
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 38
EKİNCİ: UR-GE nedir? 23 Eylül
2010 tarihinde kısaca URGE diye anılan
“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, şirketlerimizin uluslararası pazarlarda rekabet
gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu
kapsamda, eğitim/danışmanlık, yurt dışı
pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler
desteklenmektedir.
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI
Türkiye İhracatçılar Meclisi,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,
İhracatçı Birlikleri,
İl Ticaret ve Sanayi Odaları,
Organize Sanayi Bölgeleri,
Endüstri Bölgeleri,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
Sektörel Üretici Dernekleri,
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri,
İmalatçı Dernek/Birlik/Kooperatifler.
Proje Kapsamında Desteklenen Kalemler Nelerdir?
Eğitim ve Danışmanlık,
Yurtdışı pazarlama programları,
Ortak pazar araştırmaları,
Pazar ziyaretleri,
Küme tanıtım faaliyetleri,
Ticaret heyetleri,
Yurtdışı fuar ziyaretleri,
Eşleştirme vb. organizasyonlar,
Alım heyetleri,
Bireysel danışmanlık,
İşbirliği kuruluşuna istihdam desteği.
Tebliğ Hangi Eğitim Konularını Desteklemektedir?
Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü
Mevzuatı,
Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü
ve Uluslararası Tahkim,
Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret
Muhasebesi,
Dış Ticarette Fiyatlandırma,
Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
Yenilikçilik ve Kümelenme,
Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülen
diğer konular.
AYRINTI: Destek tutarları ne
kadardır? Ve ayrıca proje kapsamında
kaç tane yurtdışı pazarlama faaliyeti
ve alım heyeti söz konusudur?
EKİNCİ: URGE projeleri kapsamında, 5 adet yurtdışı pazarlama faaliyeti 10 adet alım heyeti söz konusudur.
İstihdam desteğinden proje paydaşı firmalar yararlanabilmektedir.
URGE projeleri kapsamında 2
kişi işbirliği kuruluşunda istihdam edilebilmektedir. Bu personelin ücretleri
aynı kuruluşta benzer işi yapan personel
ücreti emsal alarak belirlenmektedir ve
36 aylık proje süresince %75 oranında
devlet tarafından desteklenmektedir.
Bunun dışında ayrıca şirketler için istihdam desteği söz konusu değildir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards