DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Türkiye Ekonomisi Dersin Kodu

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Türkiye Ekonomisi
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
7
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
2. yarıyıl / Bahar
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof.Dr Funda Barbaros
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Türkiye ekonomisini tarihsel ve yapısal
öğeleriyle bir bütünlük içerisinde incelemesini ve analiz etmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
1
Türkiye’de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen
içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme.
2
Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal
veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme.
İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel
3 denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro
göstergelere yansımalarını kavrayabilme.
Dersin İçeriği
Osmanlı imparatorluğunun çöküş döneminden Cumhuriyet dönemine iktisadi
yapı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi. Devletçilik dönemi. II. Dünya
Savaşı dönemi. Toplumsal dönüşüm dönemi. Planlı Kalkınma Dönemi. 19601980 dönemi. 1980’li yıllarda ekonomide köklü değişim dönemi. 1990’lı
yıllar. Dünya ekonomisi içinde Türkiye
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
19.yüzyılın sonu- 1923 Dönemi – Osmanlı
İmparatorluğundan Cumhuriyet’e;
Ekonomik yapı, milli iktisat anlayışı,
devletin rolü, birinci dünya savaşında
değişen dengeler, nüfusun yapısı, ekonomik
kesimler arası ilişkilerin farklılaşması
Okuma
2
1923-1929 Kuruluş Dönemi; Cumhuriyet’in
ekonomik misakı- İktisat Kongresi, Lozan
anlaşmasının ekonomik sonuçları, yerli
tüccar ve sanayicilerin rolü, dünya
ekonomik bunalımı, yasal ve kurumsal
düzenlemeler
3
1929-1938 Devletçilik Dönemi; Devletin
sanayi kesimindeki öncü rolü, ilk plan
deneyimi, korumacı politikalar, kamu
iktisadi teşebbüsleri
Araştırma ödevi
hazırlama
4
1938-1946 Savaş Dönemi; Dünyada değişen
ekonomik ve siyasi koşullar, ekonomi
politikalarının yeniden biçimlenmesi,
sermaye kaynakları
Araştırma ödevi
hazırlama
Araştırma ödevi
hazırlama
5
1946-1960 Toplumsal Dönüşüm Dönemi;
İki alt döneme ayrılarak incelenmektedir. 1.
1946-1953: çok partili hayata geçiş, dünya
ekonomisinde Amerikan egemenliği, soğuk
savaş koşulları, popülist politikalar, kırdan
kente göç, nüfus artışı
6
Planlı Kalkınma Dönemi; Kalkınma
planlarının nedenleri, nitelikleri ve amaçları,
dünya ekonomisinden örnekler
Araştırma ödevi
hazırlama
7
1960-1970 Dönemi; Plan hedefleri,
gerçekleşme, ekonomi politikaları,
sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler,
makro ekonomik göstergeler
8
Ara Sınav
9
1970-1980 Dönemi; Plan hedefleri,
gerçekleşme, ekonomi politikaları,
sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler,
makro ekonomik göstergeler
Araştırma ödevi
hazırlama
Araştırma ödevi
hazırlama
10
1980’li yıllar: Ekonomi Politikasında Köklü
Değişim Dönemi; Dışa açık büyüme
stratejisinin nedenleri, kaynakları, 24 Ocak
kararları, 1980-1983 dönemi uygulama
sonuçları
11
1983-1990 Dönemi; Para politikaları, kamu
kesiminde gelişmeler, dış ekonomik
ilişkilerde değişim, sektörel farklılıkların
Araştırma ödevi
hazırlama
Okuma
Araştırma ödevi
hazırlama
ortaya çıkışı, uluslararası entegrasyon
süreci, popülist politikalara geri dönüş
12
Gelişmenin Toplumsal Dinamikleri; Nüfus,
eğitim, haberleşme, ulaşım, gelir dağılımı,
dış ticaret ve yasal mevzuat değişiklikleri
vb. gelişmelerin toplumsal dönüşüme
etkileri, uluslararası rekabette yeni koşullar,
enflasyon
Araştırma ödevi
hazırlama
1990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci,
Okuma
Türkiye’nin bu süreçle uyumlanma
13
koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre
koruması, bölgesel kalkınma, çalışma
hayatının temelleri,
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
•
14
1990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci,
Türkiye’nin bu süreçle uyumlanma koşulları,
temel ekonomik sorunlar, çevre koruması,
bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri,
Araştırma ödevi
hazırlama
15
Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye; Uzun
dönemli gelişmenin dayanakları, uluslararası
rekabet gücünün kazanılması, sürdürülmesi,
21.yüzyılın ekonomik temelleri
Araştırma ödevi
hazırlama
16
Final Sınavı
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul
Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi kitabevi,
İstanbul Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi,
İletişim Kitabevi Bağımsız Sosyal Bilimciler
Raporları:(http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org)
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse katılım
Katkı Yüzdesi (%)
Dönem içi çalışma
Sunum
Yarı Yıl Sınavı
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
80
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
5
10
Ödevler
16
1
16
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
210
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
210/30=7ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ2
PÇ3
PÇ4
ÖÇ1
PÇ1
5
5
4
ÖÇ2
5
5
ÖÇ3
5
5
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4
3
1
4
3
1
5
4
5
PÇ9
PÇ10
4
PÇ11
Download