AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
İktisat Tarihi
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans ( iktisat )
Dersin AKTS Kredisi
8
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz/1. yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Doç. Dr. Alp Yücel Kaya
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; köleci toplumdan kapitalist topluma kadar toplumsal dönüşüm
süreçlerini ve güncel iktisadi tartışmaları daha iyi takip edebilmeleri için iktisat tarihini en iyi
şekilde anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Toplumsal dönüşüm süreçlerini kavrayabilme.
2- Ekonomik sistemleri kesintisiz birer süreç olarak değerlendirebilme.
3- Sosyal, siyasi, kültürel ve düşünsel değişim ile ekonomik değişim arasındaki karşılıklı
etkileşimi analiz edebilme.
4- Güncel iktisadi tartışmaların en iyi şekilde anlaşılması ve sentez edilebilmesi.
İktisat tarihi literatüründeki temel kavramlar ve yeni metodolojik perspektifler. Avrupa iktisat
tarihi; Köleci toplum, Roma İmparatorluğu, Ortaçağ, Merkantilizm, ithal ikameci sanayileşme
politikası, 19. yüzyılda Avrupa da sanayileşme, Sanayi devrimi, Kapitalizm, 20. yüzyılda dünya
ekonomisi: savaşlar ve ekonomik performans, Krizler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Temel Kavramlara Giriş
Okuma
2
İktisat tarihi araştırmalarında yöntem sorunu, neden
Avrupa merkezli bakış açısı?
Okuma
3
Köleci toplum;
Devletin ortaya çıkış, özel mülkiyet, din, iktisadi olarak
değerin ortaya çıkışı, tarihteki ilk köleci devletler, bu
toplumlardaki ekonomik, siyasi ve hukuksal yapı
Araştırma ödevi
hazırlama
4
Roma İmparatorluğu;
Roma İmparatorluğu’nun Avrupa iktisat tarihindeki yeri ve
önemi, kuruluş, temel ekonomik yapı, kurumsal alt yapı,
üretim biçimi, kolon’luk kurumu, yıkılış süreci, Bizans’ın
Anadolu’daki etkisi
Araştırma ödevi
hazırlama
5
Akdenizin önemi;
4-11yy.arasında Akdenizin ticari rolü, kral devletlerin
ortaya çıkışı, kıyılara doğru yaşanan istila ve göçler, 89yy’da ticari yollarda değişim, dinler arası çatışma,
kentlerin etkisi
Araştırma ödevi
hazırlama
6
Ortaçağ;
Araştırma ödevi
üç alt dönemde incelenmektedir: 5-11; 11-15; 15-17 yy
arası.
feodalizmin biçimlenme dönemi
Avrupa’da ticari merkezlerin ortaya çıkışı, feodal toplum
biçiminin çöküşü,ulus devletler
rönesans, reform, keşifler, buluşlar, bireyin toplumdaki
yeni rolü
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
hazırlama
7
Merkantilizm;
Ticari kapitalizmin ortaya çıkışı koşulları, merkantilist
öğretinin dayanakları, Avrupa ülkelerinde uygulanma
biçimi
8
Ara Sınav
9
Sanayi Devrimi
16-18yy; buluşlar, makina çağı, üretim sistemindeki
değişme, ticari sermayeden sanayi sermayesine birikimin
yeni koşulları, banka sermayesi, sanayi kapitalizmi
Araştırma ödevi
hazırlama
10
Kapitalizm;
18.yy; sistemin temel dayanakları, kolonyalizm, sermaye
birikiminin süreçleri, tekellerin ortaya çıkışı, İngiltere’nin
dünya ekonomisindeki egemenliği, 19.yy; kapitalizmin
bunalımları, dünya sistemi yaklaşımı.
Araştırma ödevi
hazırlama
11
Kapitalizm;
20.yy; dünya savaşları, az gelişmişlik kavramı, II dünya
savaşı sonrası dünya ekonomisi ve uluslar arası kurumlar,
80’li yılların serbestleştirme politikaları, globalleşme
süreci ve yeni dünya düzeni, 90’lı yılların değerlendirmesi
Araştırma ödevi
hazırlama
12
20. yüzyılda dünya ekonomisi: savaşlar ve ekonomik
performans, Krizler.
Araştırma ödevi
hazırlama
13
İktisat tarihini genel değerlendirme
Sunum ve tartışma
14
İktisat tarihini genel değerlendirme
Sunum ve tartışma
15
İktisat tarihini genel değerlendirme
Sunum ve tartışma
16
Final Sınavı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Araştırma ödevi
hazırlama
Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi
Jean Maillet, İktisadi Olayların Evrimi, 18, yy’dan Bugüne
Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri
Alaeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma
Gombrich, Genç Okurlar İçin Kısa Bir Dünya Tarihi, İnkilap Yayınları, Çev:Ahmet
Mumcu
Clive Ponting, Dünyanın Yeşil Tarihi, Çevre ve Uygarlıkların Çöküşü, Sabancı
Üniversitesi Yayınevi
Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, Metis yayınları, İstanbul, 2006.
Marc Bloch, Feodal Toplum, Doğu Batı Yayınları, 2005.
Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi Dergileri Koleksiyonları ( Yavuz Cezar
editörlüğünde )
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Derse Katılım
25
Haftalık Ödevler
10
Sunum
15
Yarı Yıl Sınavı
50
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
7
14
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
20
1
2
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
2
1
40
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
PÇ1
3
PÇ2
240/30=8 ECTS
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4
5
PÇ6
PÇ7
5
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
3
4
PÇ14
4
PÇ15
PÇ16
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5
4
3
4
5
4
5
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards