AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
İktisat Tarihi
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin AKTS Kredisi
8
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
1. Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz / 1. Yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. Alp Yücel Kaya
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; köleci toplumdan kapitalist topluma kadar
toplumsal dönüşüm süreçlerini ve güncel iktisadi tartışmaları daha iyi takip
edebilmeleri için iktisat tarihini en iyi şekilde anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Toplumsal dönüşüm süreçlerini kavrayabilme.
2- Ekonomik sistemleri kesintisiz birer süreç olarak değerlendirebilme.
3- Sosyal, siyasi, kültürel ve düşünsel değişim ile ekonomik değişim
arasındaki karşılıklı etkileşimi analiz edebilme.
4- Güncel iktisadi tartışmaların en iyi şekilde anlaşılması ve sentez
edilebilmesi.
İktisat tarihi literatüründeki temel kavramlar ve yeni metodolojik perspektifler.
Avrupa iktisat tarihi; Köleci toplum, Roma İmparatorluğu, Ortaçağ,
Merkantilizm, ithal ikameci sanayileşme politikası, 19. yüzyılda Avrupa da
sanayileşme, Sanayi devrimi, Kapitalizm, 20. yüzyılda dünya ekonomisi:
savaşlar ve ekonomik performans, Krizler.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Temel Kavramlara Giriş
Okuma
2
İktisat tarihi araştırmalarında yöntem sorunu,
Okuma
neden Avrupa merkezli bakış açısı?
3
Köleci toplum;
Devletin ortaya çıkış, özel mülkiyet, din, iktisadi
olarak değerin ortaya çıkışı, tarihteki ilk köleci
devletler, bu toplumlardaki ekonomik, siyasi ve
hukuksal yapı
Araştırma ödevi
hazırlama
4
Roma İmparatorluğu;
Roma İmparatorluğu’nun Avrupa iktisat
tarihindeki yeri ve önemi, kuruluş, temel
ekonomik yapı, kurumsal alt yapı, üretim biçimi,
kolon’luk kurumu, yıkılış süreci, Bizans’ın
Anadolu’daki etkisi
Araştırma ödevi
hazırlama
5
Akdenizin önemi;
4-11yy.arasında Akdenizin ticari rolü, kral
devletlerin ortaya çıkışı, kıyılara doğru yaşanan
istila ve göçler, 8-9yy’da ticari yollarda değişim,
dinler arası çatışma, kentlerin etkisi
Araştırma ödevi
hazırlama
6
Ortaçağ;
üç alt dönemde incelenmektedir: 5-11; 11-15;
15-17 yy arası.
feodalizmin biçimlenme dönemi
Araştırma ödevi
Avrupa’da ticari merkezlerin ortaya çıkışı, feodal hazırlama
toplum biçiminin çöküşü,ulus devletler
rönesans, reform, keşifler, buluşlar, bireyin
toplumdaki yeni rolü
7
Merkantilizm;
Ticari kapitalizmin ortaya çıkışı koşulları,
merkantilist öğretinin dayanakları, Avrupa
ülkelerinde uygulanma biçimi
8
9
Ara Sınav
Sanayi Devrimi
16-18yy; buluşlar, makina çağı, üretim
sistemindeki değişme, ticari sermayeden sanayi
sermayesine birikimin yeni koşulları, banka
sermayesi, sanayi kapitalizmi
Araştırma ödevi
hazırlama
Araştırma ödevi
hazırlama
10
Kapitalizm;
18.yy; sistemin temel dayanakları, kolonyalizm,
sermaye birikiminin süreçleri, tekellerin ortaya
çıkışı, İngiltere’nin dünya ekonomisindeki
egemenliği, 19.yy; kapitalizmin bunalımları,
dünya sistemi yaklaşımı.
11
Kapitalizm;
20.yy; dünya savaşları, az gelişmişlik kavramı, II
dünya savaşı sonrası dünya ekonomisi ve uluslar Araştırma ödevi
arası kurumlar, 80’li yılların serbestleştirme
hazırlama
politikaları, globalleşme süreci ve yeni dünya
düzeni, 90’lı yılların değerlendirmesi
12
20. yüzyılda dünya ekonomisi: savaşlar ve
ekonomik performans, Krizler.
Araştırma ödevi
hazırlama
13
İktisat tarihini genel değerlendirme
Sunum ve
Araştırma ödevi
hazırlama
tartışma
14
İktisat tarihini genel değerlendirme
Sunum ve
tartışma
15
İktisat tarihini genel değerlendirme
Sunum ve
tartışma
16
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Final Sınavı
Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi
Jean Maillet, İktisadi Olayların Evrimi, 18, yy’dan Bugüne
Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri
Alaeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma
Gombrich, Genç Okurlar İçin Kısa Bir Dünya Tarihi, İnkilap Yayınları,
Çev:Ahmet Mumcu
Clive Ponting, Dünyanın Yeşil Tarihi, Çevre ve Uygarlıkların Çöküşü,
Sabancı Üniversitesi Yayınevi
Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, Metis yayınları, İstanbul,
2006.
Marc Bloch, Feodal Toplum, Doğu Batı Yayınları, 2005.
Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi Dergileri Koleksiyonları (
Yavuz Cezar editörlüğünde )
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse Katılım
Katkı Yüzdesi (%)
25
Haftalık Ödevler
10
Sunum
15
Yarı Yıl Sınavı
50
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
7
14
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
20
1
2
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
2
1
40
Proje
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
240/30=8 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
ÖÇ1
ÖÇ2
4
ÖÇ3
5
4
ÖÇ4
4
4
4
PÇ6
PÇ7
PÇ12
PÇ13
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
PÇ8
3
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ14
Download