DNK201-1415Y-FC 1. D`Alembert ilkesine göre: a) Rijit cisimlerden

advertisement
DNK201-1415Y-FC
1. D’Alembert ilkesine göre:
5. Bir maddesel nokta
eğrisi
üzerinde
hızı ile hareket etmektedir.
a) Rijit cisimlerden oluşan sistemlerde dış
ve
ise bu maddesel
kuvvetlerin yaptığı işlerin toplamı, kinetik noktanın
konumunda ivmesi
enerjideki artışa eşittir.
b) İç kuvvetlerin impulsları toplamı
sıfırdır.
y
a)
b)
c) Dış kuvvet takımı, efektif kuvvet
c)
d) –
takımına denktir.
e)
x
d) Dış kuvvetlerin impulsları toplamı sıfır
ise momentum korunur.
e) İç kuvvet takımı, efektif kuvvet
takımına denktir.
2. Doğrusal hareket yapan bir maddesel
noktanın ivmesi
ve
6. Çekicinin ağırlığı
, römorkun yük
konumunda iken hızı
olup
ile birlikte ağırlığı
dir. Çekici
konumundaki de
olduğuna göre kaymaksızın en çabuk
ivme ile
yavaşlayabildiğine göre çekici ile zemin
arasındaki sürtünme katsayısı
a) –3
b) –
c) 
d) 1/2
e) 0 Römork ile çekici arasındaki çubuk yola
paralel ve iki ucundan mafsallıdır.
.
a) 1/2
b) 1
c) 3
d) 4
e) 5
7. Yerçekimi kuvveti ile hareket eden
sistemde ip kaymaksızın makarayı
yuvarlarken, yarıçapı olan makara pime
sürtünmesiz bağlıdır. Kütlesi
, atalet
momenti
olan makaranın
açısal ivmesi
olduğuna göre
a) 4
d) 1
b) 3
e) 0
c) 2
W
T
G
I
W,a
T
Serbest cisim diyagramlarından:
20W
5W
İfadelerden :
a

3.
hızı ile hareket eden bir
maddesel nokta
anında
konumunda olduğuna göre
a)
b)
c)
d)
e)
8. Şekilde görülen rijit cisim, OA
doğrultusundaki birim vektör
olmak
üzere sabit
açısal hızı ile
dönüyor. B noktasının ivmesi
,
Çekinin N doğrultusunda hareket
denklemi (d’Alembert ilkesi):
4. Çarpışan iki cisim arasındaki etki–tepki Sistemin sürtünme kuvveti doğrultusunda
kuvveti şekilde verildiği gibi olduğuna hareket denklemi (d’Alembert ilkesi):
göre çarpışma katsayısı
a)
b)
c)
d)
e) hiçbiri
F0
Sonuç olarak verilen ivme değeri dikkate
alındığında:
t
a) 0
b)
c)
d)
e)
y
3m
A
2m
0
z
6m
B
x
9. Rijit bir cisim durağan A noktası
etrafında
açısal hızı ile
dönüyor. B’nin hızı
olabilirmi? Niçin?
a) Olamaz.
b) Olabilir.
c) Olamaz.
d) Olabilir.
e) hiçbiri
olduğu için.
olduğu için.
olduğu için.
olduğu için.
12. Şekildeki daire dilimleri özdeş olup,
-bd- ve -de- doğrularının orta noktaları
sırasıyla A ve B’dir. AB çubuğu yüzeyler
üzerinde harekete başladığı anda ani
dönme merkezi hangi nokta olur?
b
a) a
c) c
e) e
a
b) b
d) d
A
B
c
d
e
14. katsayısı olan lineer elastik bir yay,
ağırlığı statik olarak asıldığında
kadar uzuyorsa, titreşim yapması halinde
sistemin açısal frekansının karesi
a)
b)
c)
d)
e) hiçbiri
W
13. Şekildeki sistemde yatay çubuğun
kütlesi , diğerlerininki sıfırdır. Eşkenar
üçgenin kenar uzunluğu
dir.
Parçacığın çarpışma sonrası momentumu 15. Kütlesi , yarıçapı
olan çeyrek
göz ardı edilirse, tam plastik çarpışma çember parçası, kütlesi olmayan rijit
10. Kuvvetin doğrultusu
yarıçaplı sona erdiğinde açısal hız
çubuğa
simetrik
şekilde
bağlıdır.
çembere teğet olup şiddeti
Çemberin
merkezi
O
noktasıdır.
Sarkacın
dir.
olduğuna göre yarım çember a)
açısal frekansının karesi
üzerinde yapılan işin maksimum olması b)
O
Tam çember için:
için
c)
y
d)
F
a)
a)
b)
O
e) 0
b)
c)
d)
b
r
c)
e)
x
G
d)
Ry
e)
R
x
O
O
olmalı.
+
Atalet momenti:
D’Alembert:
O
=
doğru seçenek yok 11. G etrafında dönen
ve yarıçapı
olan makaraya sarılı
ipin A ucu
sabit ivme ile O noktasının yatay çubuğun kütle
çekiliyor. B noktasının toplam ivmesi merkezine uzaklığı:
olduğuna göre
O noktasına göre atalet momenti:
a) 9
c) 3
b) 6
d) 2
B
G
e) 1
Açısal İmpuls-momentum:
A
Download