ortaokul matematik dersi taslak müfredat değerlendirmesi

advertisement
ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ
TASLAK MÜFREDAT DEĞERLENDİRMESİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu taslak müfredat incelendiğinde genel
değişiklikler olmamakla beraber alt kazanımlarda küçük değişikliler yapılmıştır. Genellikle
aynı sınıf seviyesinde konuların yerleri değişmiş. Uygulanmakta olan müfredatın mantığı ile
devam edildiği açıkça görülüyor. Kazanımları birleştirme arzusu içerisinde olduğu belirgin bir
şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durum problem olmamakla birlikte “ Müfredat sadeleştiriliyor,
bazı kazanımlar çıkarıldı.” algısı ile birleşince farklı anlamlar içerebilir. Ancak çok dikkat
çekici değişiklikler olmamakla beraber sadeleştirmeyi hedefleyen bir değişim gözlenmektedir.
Taslak metinde “dinamik geometri yazılımları ile incelemelere yer verilebilir” ifadesi
yetersiz kalmaktadır ve dolayısıyla Fatih projesinin ruhu yansıtılmamıştır.
4+4+4 kapsamında çocuklarımızın okula başlama yaşları 66 aya indirilmiştir. Şu an
uygulanan müfredat programı da dahil olmak üzere çocuklarımızın yaklaşık 1-1,5 yaş küçük
yaşta bu müfredat ile karşılaşacakları dikkate alınılmamıştır. Bu durum çocuklarımızın
özellikle soyut kavramları içeren kazanımların sınıf-yaş durumuna uygunluğu kapsamında
uygulanabilirliğini ve kalıcılığını azaltacaktır.
8.Sınıf müfredatının uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştıkları bazı kafa
karışıklıklarına karşın kazanımların daha açıklamalı bir şekilde belirtilmesi kurulun
öğretmenlerin geri beslemelerine verdiği tepki anlamında gayet olumlu bir durumdur.
Özellikle 8.Sınıf programında öğretmenler arasında bile anlatılıp anlatmaması hususunda
çelişki oluşturan ''negatif bilimsel değeri, ebob ekokta alan hacim, çarpanlara ayırma
kısmında özdeşliklere bağlı kalınması gibi'' konular açık bir dille sınırlanmış program daha
net ve anlaşılır hale getirilmiştir.
Taslak metinde “Terimler” ve “Semboller” başlıkları altında eksikliler göze
çarpmaktadır. Bazı öğrenme alanları altında terimler veya semboller yeterli iken bazı öğrenme
alanlarında hiç verilmemiş veya eksik verilmiştir. Bu durumlar göz önüne alınarak tekrar
düzenleme yapılması gerekmektedir.
Ramazan TIRNAKSIZ
Matematik Öğretmeni
Hıdır SAVAŞ
Matematik Öğretmeni
( Zümre Başkanı )
Matematik Dersinde Taslak ve uygulanan müfredata göre yapılan değişiklikler ve
öneriler şunlardır;
5. Sınıf
- M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. Yalnızca dış
bükey çokgenler ele alınır. Ayrıca iç açıların toplamı ve köşegen sayısına değinilmez.Bu
kazanımda düzgün çokgenler isim olarak verilebilir. Düzgün beşgen düzgün altıgen gibi...
- M.5.2.1.4 kazanımı ( bir doğru parçasına paralel çizme. İki doğrunun paralel olup
olmadığını yorumlar) çıkarılmış.
- M.5.2.2.3. ve M.5.2.2.4. kazanımlardan(dörtgenleri içerir) Yamuk çıkarılmış.
- M.5.2.1.3 ve M.5.3.2.1 kazanımlarından (ağaç şeması) çıkarılmış. Bu kazanım 5.sınıf
seviyesine uygundu çıkartılmayabilirdi.
6. Sınıf
- Ebob-Ekok konusunda sorular için açıklık getirilmiş gayet güzel olmuş.
- M.6.2.1. Cebirsel İfadeler Terimler: cebirsel ifade, değişken, katsayı, terim, sabit terim
Bu kazanımda Benzer terim nedir ? ifadesi eklenmeli
- M.6.1.3.4. M.6.1.3.5 ve M.6.1.3.5. kazanımlar (Tamsayılarla toplama ve çıkarma
işlemlerini içerir) 7. Sınıf müfredatına dahil edilmiştir.
- M.7.3.4.1-6 kazanımları(Şekillerin eşliği. Şekillerin öteleme-yansıma ve ardışık öteleme
ve yansıma hareketleri altında görüntüleri) 6. Sınıf müfredatına dahil edilmiştir. Bu kazanım
7.Sınıftan itabaren uygulanabilirdi.
7. Sınıf
-M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.
7. Sınıf müfredatına dahil edilmiştir. Bu kazanım tamsayılarda çarpma ve bölmeden önce
verilmesi gerektigi için yerinde bir karar olmuş.
- M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Bu kazanımda çarpmada
sayı pullarının kullanımı öğrencilerin kafasını daha çok karıştırmaktadır. Bunun için basılacak
olan kitapta sayı pullarına yer vermemek gerek.
- M.7.2.1.2. Denklemi tanır ve verilen gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden
bir bilinmeyenli denklem kurar.Bu kazanımın altına denklem ile cebirsel ifade arasındaki
farkı ayırt eder eklenmeli.
- M.7.2.1.2. Denklemi tanır ve verilen gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden
bir bilinmeyenli denklem kurar.Burada birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz
fakat konu olarak derecenin nereden geldiğini vermiyoruz düşük bir anlatım oluyor.
- Ters orantı grafiği verilmeyecektir.
- Yüzde kazanımı ile ilgili uyarı kaldırıldığından faiz ile ilgili formüller verilebilir.
- Bazı kazanımlar 6. Sınıfa kaydırılıp bazı kazanımlar 6. Sınıftan 7. Sınıf müfredatına
eklenmiştir.
8. Sınıf
- EBOB-EKOK problemlerinde alan ve hacim problemlerine yer verilmeyecek.
- Bilimsel gösterimde kat sayı negatif alınmayacak. Bu kazaımla kafa karışıklığı giderilmiş.
- “Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri” ile yer alan ifade “Tam kare pozitif
tam sayılarla bu sayıların karekökleri” olarak düzenlenmiş yani 0’ın karesi verilmeyecektir.
Bu kazaımla kafa karışıklığı giderilmiş.
- Çarpanlarına ayırma kazanımında aşağıdaki uyarılar getirilmiştir.
a) Ortak çarpan parantezine alma ile iki kare farkı ve a² ± 2ab + b² biçimindeki tam kare
ifadelerin çarpanlara ayırma işlemleri ele alınır. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar ve kökleri
tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.
b) Gruplandırarak çarpanlarına ayırma yöntemine girilmez.
c) Tam kare olmayan ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayrılma işlemlerine girilmez.
Bu kazanımla çarpanlaranı ayırma daha sade hale gtirilmiş.
- Benzerlik kazanımında “problemlere girilmez” uyarısı eklenmiştir. Bu kazaımla kafa
karışıklığı giderilmiş.
- Bir olayın olma ve olamama olasılıkları toplamının 1 yaptığı vurgulanacak. Birden fazla
olayın olma olasılığı ele alınmaz uyarısı getirilmiş.
Ramazan TIRNAKSIZ
Hıdır SAVAŞ
Matematik Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
( Zümre Başkanı )
Download